Sisäpiirihallinto

Konsernin työntekijöiden on noudatettava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa sisäpiirisääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen perustuvaa yhtiön sisäpiiriohjetta. Näiden lisäksi konsernin sisäpiirihallinnossa noudatetaan First North -markkinapaikan sääntöjen mukaista sisäpiirisääntelyä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Sisäpiiriluettelot

Yhtiö ylläpitää yksittäistä sisäpiiritietoa koskevia hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihin merkitään ne henkilöt, joilla on pääsy tiettyyn, samaan sisäpiiritietoon. Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt tiedottamispolitiikkansa mukaisesti. Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena.

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen valmisteluun tai jotka ovat tietoisia luottamuksellisena pidettävästä hankkeesta, joka toteutuessaan saattaa vaikuttaa arvopaperin arvoon. Hankeluetteloon merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella saavat yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa, sekä ne muut henkilöt, joille yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa (kuten esim. yhtiön neuvonantajat, viranomaiset ja yrityskaupassa vastapuolena oleva noteeraamaton yhtiö).

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat kuitenkin Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa.

Suljettu ikkuna

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien laatimiseen osallistuvat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia NYAB Oyj:n arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Hankeluetteloon merkityiltä henkilöiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Johtotehtävissä toimivan henkilön tai muu kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan henkilön kaupankäynti suljetun ikkunan aikana voidaan tietyissä tilanteissa sallia hallituksen päätöksellä. Sisäpiiritiedon väärinkäyttökielto on voimassa kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa.

Luettelo johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään

Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävistä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään.

Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on yhtiön hallituksen jäsen (ja mahdollinen varajäsen), toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen.
Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä tarkoitetaan:

  • puolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta tai avopuolisoa
  • johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana olevaa lasta
  • sukulaista, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan (kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana); ja
  • oikeushenkilöä, trustia tai henkilöyhtiötä, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä olevissa 1, 2 tai 3 kohdissa tarkoitettu henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä on ilmoitettava kaikki yhtiön arvopapereilla toteutetut liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Ilmoittamisvelvollisuus alkaa, kun liiketoimien netottamaton kokonaismäärä on saavuttanut kalenterivuoden aikana 5 000 euron alarajan.

Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet yhtiötiedotteella kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Lue lisää johdon liiketoimet -sivulta.

Vastuut

Konsernin sisäpiirihallinto on keskitetty konsernin emoyhtiölle NYAB Oyj:lle. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön sijoittajasuhdejohtaja.