Upplysningspolicy

Upplysningspolicy

NYAB Abp (hädanefter kallat ”NYAB” eller ”Bolaget”) följer EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), värdepappersmarknadslagen, upplysningsskyldigheten för bolag noterade på First North-marknaden, som regleras i Nasdaq First North Growth Market Rulebook, samt bolagets interna styrnings- och verksamhetsriktlinjer.

Syftet med NYABs kommunikation är att säkerställa att alla marknadsaktörer utan dröjsmål och samtidigt har tillräcklig, tillförlitlig, relevant och enhetlig information om bolaget och dess verksamhet, strategi, mål, finansiella resultat och alla andra frågor som påverkar värdet på de värdepapper som emitterats av bolaget.

NYAB har förbundit sig till följande vägledande principer i sin kommunikation:

 • Informationen ska vara rättvis, konsekvent, regelbunden och transparent.
 • Den information som lämnas är korrekt, tillförlitlig och relevant.
 • Relevant information ska offentliggöras utan onödiga dröjsmål och ska vara lättillgänglig för investerare, marknadsaktörer och bolagets intressenter.

Bolagets styrelse godkänner och bekräftar den kommunikationspolicy som bolaget ska följa.

Informationskanaler

Offentliggörandet av bolagsmeddelanden sker via STT Info-informationssystemet och bolagets hemsida www.nyabgroup.com. Pressmeddelanden distribueras till media via STT Info-tjänsten. Bolaget publicerar alla sina bolagsmeddelanden på finska och engelska.

Informationen ska lämnas samtidigt till certifierad rådgivare och börsen, och ska utan dröjsmål göras tillgänglig på bolagets webbplats. Informationen ska hållas lättillgänglig på Bolagets webbplats under en period på fem år från datumet för det första offentliggörandet.

Väsentliga förändringar av den tillgängliggjorda informationen ska offentliggöras utan onödiga dröjsmål och på samma sätt som den ursprungliga informationen.

Företagets representation i medierna och diskussioner med företrädare för kapitalmarknaderna

Endast följande namngivna personer får göra offentliga uttalanden relaterade till bolaget å bolagets vägnar:

 • Verkställande direktör och bolagets styrelseordförande får yttra sig i alla frågor som rör bolaget. VD kommenterar dock inte frågor som rör styrelsen. Styrelsen representeras i stället av styrelsens ordförande.
 • Endast VD, CFO och styrelseordförande får kommentera bolagets strategi, resultat, finansiella mål och utveckling.

Styrelsens ordförande ansvarar för bolagets medierelationer i samarbete med verkställande direktör. Verkställande direktör ansvarar för bolagets investerarrelationer tillsammans med Director of Investor Relations.

Bolaget strävar efter att säkerställa att dess representant är tillgänglig så snart som möjligt för att svara på frågor från analytiker, media och andra.

Diskussioner med analytiker, media med flera är baserade på marknadsdata som tidigare publicerats av NYAB eller på annat sätt är allmänt tillgängliga. Enskilda uttalanden får inte innehålla uppgifter som skiljer sig från de uppgifter som tidigare publicerats av Skarta eller ytterligare uppgifter som tillsammans med tidigare publicerad information kan bilda ny relevant information.

Skyldighet till regelbunden och fortlöpande rapportering

I enlighet med reglerna för First North-marknaden ska bolaget regelbundet och kontinuerligt informera investerare om all information om bolaget och bolagets finansiella situation som sannolikt kommer att påverka värdet av bolagets värdepapper på ett väsentligt sätt.

Bolagets officiella rapporteringsspråk är finska och engelska, och allt material publiceras på finska och engelska.

Skyldighet till regelbunden rapportering

Bolaget ska offentliggöra bokslutet utan onödiga dröjsmål efter styrelsens godkännande av bokslutet, dock senast tre (3) månader efter räkenskapsårets utgång. Informationen i bokslutet publiceras både internt och externt först när ett bokslutsmeddelande med samma information har publicerats som ett bolagsmeddelande.  Halvårsrapporten ska offentliggöras utan onödigt dröjsmål efter styrelsens godkännande, dock senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Bolaget ska offentliggöra årsredovisningen och verksamhetsberättelsen minst tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen innehåller information om de viktigaste händelserna, aktieägarna, aktiekapitalet och bokslutssiffrorna för rapporteringsåret samt VD:s genomgång och styrelsens rapport.

Den information som ska inkluderas i bokslutsmeddelandet och halvårsrapporten ingår i Nasdaq First Norths regelverk.

Utöver den finansiella information som publiceras i enlighet med den ordinarie rapporteringsskyldigheten ska Bolaget publicera affärsöversikter för första och tredje kvartalet, där väsentlig information om koncernens finansiella resultat presenteras. Koncernens nyckeltal, samt en sammanfattad resultat- och balansräkning, ska presenteras i verksamhetsöversikten.

Kontinuerlig rapporteringsskyldighet

Med löpande rapporteringsskyldighet avses skyldigheten att utan dröjsmål offentliggöra alla beslut, samt villkor och information om bolaget, som kan antas ha en väsentlig effekt på värdet av bolagets värdepapper.

Tillgängliggörande och uppskov av tillgängliggörande av insiderinformation

Insiderinformation om bolaget ska offentliggöras så snart som möjligt. Insiderinformation ska offentliggöras på ett sådant sätt att allmänheten får snabb och rättvis tillgång till den och att den kan bedömas grundligt, lämpligt och i rätt tid. I meddelandet ska framgå att den aktuella informationen är insiderinformation.

En betydande ändring som redan har offentliggjorts ska offentliggöras så snart som möjligt.

Enligt MAR är insiderinformation information av exakt och otillgänglig karaktär som är direkt eller indirekt relaterad till en eller flera emittenter eller till ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en betydande inverkan på priserna på dessa finansiella instrument eller på priserna på relaterade finansiella derivatinstrument.

Tillgängliggörande av insiderinformation får skjutas upp om följande villkor uppfylls:

 1. det är sannolikt att ett omedelbart offentliggörande av informationen skulle skada Skarta-koncernens legitima intressen,
 2. fördröjt tillgängliggörande sannolikt inte kommer att vilseleda allmänheten, och
 3. NYAB kan garantera sekretessen för denna information.

Om förutsättningarna för beslut om uppskov uppfylls fattar VD beslut om uppskov av tillgängliggörande av insiderinformation. Ett insiderprojekt kan också initieras genom beslut av bolagets styrelse. I detta sammanhang kommer också en insiderförteckning över denna information att upprättas. Beslutet om uppskov måste motiveras och sparas i fem (5) år.

Efter beslutet om uppskov ska företaget säkerställa att alla villkor för uppskov är uppfyllda till dess att insiderinformationen har offentliggjorts eller projektet i fråga har upphört.

Om sekretessen för den information som är föremål för uppskovsförfarandet inte längre kan garanteras ska NYAB så snart som möjligt lämna ut sådan insiderinformation till allmänheten.

Mer information om definition och offentliggörande av insiderinformation finns i NYAB:s insiderriktlinjer som har godkänts av styrelsen.

Annan skyldighet om fortlöpande rapportering

Bolaget ska lämna nedanstående information, oavsett om den innehåller insiderinformation eller inte.

 • Andra transaktioner än de som förekommer i den ordinarie verksamheten mellan bolaget och dess närstående parter, såvida inte transaktionen är uppenbart obetydlig
 • Inbjudningar till bolagsstämmor och beslut vid bolagsstämmor
 • Förändringar i styrelsens, ledningsgruppens och revisorsgruppens sammansättning
 • Ändring av certifierad rådgivare
 • Betydande utnämningar och förändringar i organisationen
 • Ändringar i bolagsordningen och ändringar i aktiekapitalet
 • Tillhandahållande av nya aktier och införande av aktierelaterade incitamentsprogram
 • Avvikande revisionsrapport med iakttagelser eller ytterligare information
 • Andra viktiga frågor som påverkar affärsverksamheten och andra frågor i enlighet med First North-marknadens regler

Ledningens transaktioner

Ledningens transaktioner redovisas i ett bolagsmeddelande på det sätt som fastställs i bolagets insiderriktlinjer.

Tyst period

De ordinarie finansiella rapporterna föregås av en så kallad tyst period, under vilken bolaget inte lämnar några kommentarer avseende bolagets finansiella ställning, marknad eller framtidsutsikter. Under den tysta perioden kommer bolagets ledande befattningshavare inte att träffa investerare, analytiker eller andra marknadsaktörer, och inte heller ge intervjuer om bolagets finansiella ställning eller allmänna åsikter.

Den tysta perioden ska börja 30 dagar före dagen för offentliggörandet av kommande halvårsrapport eller årsredovisning. Datumen för den tysta perioden finns på bolagets webbplats i investerarkalendern.

Under den tysta perioden är handel med bolagets värdepapper förbjuden för insiderpersoner.

Om en händelse under en tyst period kräver omedelbart offentliggörande, ska bolaget omedelbart lämna ut informationen i enlighet med upplysningskraven och får kommentera händelsen i fråga.

Vinstvarning

När bolaget har publicerat en vinst- eller omsättningsprognos och finner att omständigheterna har förändrats i sådan utsträckning att vinsten eller omsättningen anses vara väsentligt annorlunda än prognosen, ska bolaget omedelbart offentliggöra sådan information, dvs en vinstvarning, i form av ett bolagsmeddelande.

Om det är sannolikt att vinstvarningen har en betydande effekt på värdet på bolagets aktier, ska bolaget kontakta börs och certifierad rådgivare så snart som möjligt innan informationen publiceras.

Rykten och informationsläckor

Bolaget ska inte kommentera några rykten gällande marknaden, utvecklingen av aktiekursen, konkurrent- eller kundaktiviteter eller analytikers uppskattningar, såvida det inte är nödvändigt att korrigera tydligt felaktig information om bolagets verksamhet som kan påverka värdet på bolagets aktie. Bolaget kommenterar inte några oavslutade ärenden.

Om insiderinformation om bolaget läcker utanför bolaget, ska bolaget utan dröjsmål publicera ett bolagsmeddelande i ärendet efter det att bolaget får kännedom om ärendet.

Investerarnyheter

Ärenden som inte kräver publicering i enlighet med bolagets löpande rapporteringsskyldighet, men som bolaget anser vara av intresse för investerare vid utvärdering av bolaget som en investering, ska publiceras som investerarnyheter. Information som publiceras som investerarnyheter kan till exempel omfatta fusioner och förvärv som är mindre i förhållande till bolagets storlek, frågor om strategi och finansiering, samt meddelanden om tidtabeller för IR-kommunikation.

Krislägen

Bolaget har en separat kriskommunikationsplan för krissituationer, med vilken bolaget strävar efter att säkerställa en smidig kommunikation i eventuella krissituationer. Beroende på krisens omfattning och karaktär utser styrelseordföranden en krishanteringsgrupp för att hantera situationen och kommunikationen.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden ger information om frågor som inte uppfyller kriterierna för företagsmeddelanden, men som bolaget anser vara av intresse för intressenterna. Företaget använder pressmeddelanden för att publicera information om viktiga händelser relaterade till verksamheten, såsom:

 • nya kontrakt, såsom avtal och andra större affärer som representerar företagets kärnverksamheter
 • nya koncept och servicemodeller som stärker bilden av byggare av en ren framtid
 • andra evenemang som hjälper företaget att särskilja sig från sina konkurrenter och bygga ett unikt varumärke