NYAB som investering

Varför investera i NYAB?

En bevisad historia av exceptionellt lönsam tillväxt inom den svenska infrastrukturmarknaden

NYAB har en diversifierad och noggrant utvald orderstock som inkluderar flera omfattande ram- och underhållsavtal. Svenska koncernbolag har redan uppnått lönsam tillväxt i tio år. NYAB deltar i flera projekt inom offentlig sektor, framför allt i norra Sverige och Stockholmsregionen. Projekten omfattar byggande av vägar, avloppsrör, elnät och järnvägar. Offentliga investeringar balanserar efterfrågan på ett kontracykliskt sätt och i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur ingår till exempel rekordhöga investeringar under 2022-2033. Tack vare stark marknadskännedom och hög kompetens är NYAB väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt, vilket man har starka bevis på även i en makroekonomiskt utmanande verksamhetsmiljö.

Stark närvaro på växande marknader i Norrbottensregionen

NYAB har ett starkt fotfäste i Norrbottensregionen, där offentliga och privata investeringar som är väsentliga för den gröna omställningen i hela Norden har beräknats uppgå till mer än 100 miljarder euro under de kommande 10-20 åren. NYAB har en stark närvaro i området och deltar i flera investeringsprojekt som syftar till en ren framtid. Man bygger till exempel ny infrastruktur och industrianläggningar som omlokaliseras från de växande gruvområdena.

Mångsidig kompetens inom värdekedjan för förnybar energi

I sin finska affärsverksamhet har NYAB särskilt fokuserat på energibyggnation genom att utföra till exempel BoP-projekt som inkluderar markförbättring, fundament och kraftnät för vindkraften i en projektspecifikt definierad omfattning. Företaget har också bred expertis inom ingenjörs- och specialisttjänster i värdekedjan för förnybar energi. Osäkerhet på energimarknaderna och ett instabilt geopolitiskt läge har ytterligare accelererat behovet av projekt som förbättrar energisjälvförsörjningen, såväl som investeringar i förnybar energi och kraftnät, vilket ytterligare ökar efterfrågan på NYAB:s tjänster.

NYAB äger 40% av ett joint venture som har etablerats tillsammans med CapMans fond Nordic Infrastructure II. Skarta Energy Oy är verksamma under det gemensamma bolaget och har en snabbt växande portfolio bestående av projektutveckling inom förnybar energi. Vår projektutveckling är koncentrerad till solkraftsprojekt som kan kompletteras med vindkrafts- och vätgaslösningar. Aktiv projektutveckling möjliggör en stark tillväxt för NYAB:s verksamhet inom energibyggnation med projekt som bland annat innefattar ingenjörskonst, inköp och konstruktion.