Yhtiöjärjestys

Yhtiön nimi on NYAB Oyj, ruotsiksi NYAB Abp ja englanniksi NYAB Plc.

Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Yhtiön toimialana on tarjota rakentamista, kunnossapitoa, suunnittelua sekä energia- ja rakennushankkeiden kehitystä koskevia palveluita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistöjä ja energiantuotantoa koskevaa sijoittamista, omistamista, myyntiä ja vuokrausta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan sijaisen.

Yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Oulussa tai etäkokouksena ilman kokouspaikkaa siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi etäkokouksessa käyttää kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla. Hallitus voi päättää myös, että kokouspaikalla järjestettävään yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus
  2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
  2. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista sekä

valittava

  1. hallituksen jäsenet ja
  2. tilintarkastaja

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

11 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.