Hallinnointi

NYAB AB (org. no. 559488–0667) on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikalla. Yhtiön hallinnointia koskeva ulkoinen normiympäristö perustuu mm. Ruotsin osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin. EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä First North -markkinapaikan sääntöihin. Yhtiön sisäinen hallinnointia koskeva normiympäristö perustuu mm. yhtiöjärjestykseen, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiin sekä Yhtiön hallituksen hyväksymiin sisäisiin ohjeisiin.

Yhtiökokous

NYAB AB:n yhtiökokous on Yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokoussa osakkeenomistajat päättävät mm. emoyhtiön sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, voitonjaosta, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkitsemisesta. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai joko tilintarkastajien tai vähintään 10 prosenttia kaikista liikkeeseenlasketuista osakkeista edustavien osakkeenomistajien erityisestä syystä sitä kirjallisesti vaatiessa. Yhtiökokouksen kutsut, pöytäkirjat ja muut materiaalit ovat saatavilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/.

Nimitystoimikunta

NYABilla on nimitystoimikunta, joka koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan valitsemista jäsenistä. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotukset päätökseksi yhtiökokouksen puheenjohtajan valinnasta, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemisesta, hallituksen jäsenten palkitsemisesta sekä tilintarkastajien valinnasta ja palkitsemisesta. Nimitystoimikunnan kokoonpano julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla vähintään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Lisätietoja nimitystoimikunnasta on saatavilla NYABin ylimääräisen yhtiökokouksen 29.4.2024 hyväksymistä nimitystoimikuntaa koskevista ohjeista.

Hallitus

NYABin hallituksella on yleinen vastuu NYAB-konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa mm. strategian ja tavoitteiden asettamisesta, taloudellisen aseman ja suoriutumisen jatkuvasta seurannasta, pääasiallisten hallinnointijärjestelmien ja ohjeiden hyväksymisestä, strategiaa ja liiketoimintaa koskevien riskien arvioinnin ja riskienhallinnan seurannasta sekä Yhtiön johdon arvioinnista. NYABin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus muodostuu vähintään kolmesta ja enintään yhdeksästä jäsenestä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäisiä päätöksentekovaltuuksia, vaan ne avustavat hallitusta valmistelemalla erityisesti määriteltyjä hallituksen päätöksentekoon kuuluvia asioita. Tarkastusvaliokunnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu hallituksen avustaminen sisäisiä kontrolleja, riskienhallintaa, kirjanpitoa, taloudellista raportointia sekä sääntöjen ja määräysten noudattamista koskevien vastuiden täyttämisessä. Tarkastusvaliokunta arvioi myös tarvetta sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Lisäksi tarkastusvaliokunta varmistaa, että Yhtiön tilintarkastus on pätevää, tehokasta ja riippumatonta ja että viestintä hallituksen ja tilintarkastajan välillä on riittävää. Palkitsemisvaliokunnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu hallituksen avustaminen arvioimalla ja valmistelemalla Yhtiön palkitsemisen periaatteita, johtoryhmän ja henkilöstön suoriutumista ja palkitsemista sekä johtoryhmää koskevia nimityksiä ja seuraajasuunnittelua koskevia asioita.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

NYABin toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisen toiminnan johtamisesta ja liiketoimintojen koordinoinnista hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja hänen tehtävänään on varmistaa, että hallituksen jäsenillä on jatkuvasti käytössään riittävät tiedot, jotta hallitus voi tehdä perusteltuja päätöksiä sekä seurata Yhtiön ja konsernin tilannetta ja kehitystä. Toimitusjohtaja on nimittänyt johtoryhmän tukemaan työtään.

Tilintarkastajat

NYABin tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa NYAB-konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa. Tilintarkastaja tarkastaa, että yhtiön toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset antavat osakkeenomistajille ja muille tahoille oikeat ja riittävät tiedot NYAB-yhtiöiden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. NYABin tilintarkastajana toimii Ernst & Young AB, jossa Fredrik Lundgren (Authorized Public Accountant) toimii vastuullisena tilintarkastajana.