Hallinnointi

NYAB Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa hallinnossaan ja päätöksenteossaan osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä sekä muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiö ei sovella toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiökokous

NYAB Oyj:n ylimpänä toimielimenä toimii yhtiökokous, jossa yhtiön omistajilla on mahdollisuus käyttää päätösvaltaansa ja äänestysoikeuttaan yhtiötä koskevissa asioissa. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat aiheet: tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu NYAB-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo NYABin johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät NYABin strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. NYABin yhtiöjärjestyksen mukaan sen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.