Samverkansentreprenad

Aurora Line

Plats: 90 km mellan Dockasberg och Risudden, Sverige
Beställare: Svenska Kraftnät och Fingrid
Projektets omfattning: Samverkansavtal med uppskattat värde på cirka 89 MEUR
År för färdigställande: 2025

Aurora Line är en ny 380 kilometer lång 400 kV kraftledning mellan Sverige och Finland som byggs gemensamt av stamnätsbolagen Svenska Kraftnät och Fingrid. Aurora Line syftar till att förbättra elförsörjningen, jämna ut elpriserna mellan Finland och de övriga nordiska länderna genom att öka överföringskapaciteten och möjliggöra en ökning av produktionen av förnybar energi i Östersjöregionen.

NYAB:s senaste uppdrag i den stora byggnationen avser den andra fasen av projektet för den cirka 90 kilometer långa transmissionsförbindelsen mellan Dockasberg och Risudden i Sverige. NYAB började förbereda för byggnationen för den sträckan redan i december 2022. Tidigare avtal mellan parterna har avsett förberedande arbeten, inklusive inköp som är kritiska för byggnationen.

Baserat på det riktpris som överenskommits mellan parterna och övriga budgeterade kostnader uppskattas den här andra delen av projektet ha ett totalt värde på cirka 89 miljoner euro. NYAB erbjuder till projektet hela sin kompetens inom energisektorn, från teknik till energikonstruktion och vidare till markbyggnadstjänster.

Bild: Fingrid Oyj