Rekisterinpitäjä

NYAB Finland Oy
Y-tunnus: 0655477-6
Osoite: NIKKARINTIE 10, 70910 VUORELA

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakastyytyväisyyskyselyä NYAB Finland Oy (myöhempänä NYAB) olemassa oleville asiakkaille ja sidosryhmille. Kyselyn välityksellä lähetettyjä palautteita käytetään palveluiden ja/tai toiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn välityksellä lähettyjä henkilö- tai yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiakastyytyväisyyskysely mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. NYABin asiakkaille ja sidosryhmille lähetetään sähköpostitse linkki asiakastyytyväisyyskyselyyn.

NYAB on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja vastaajien henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeen kyselyn toteuttamista ja vastausten käsittelyä varten. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan, kuitenkin viimeistään 6kk kuluttua kyselyn toteuttamisesta. Tiedot on tarkoitettu vain NYABin sisäiseen kehittämistyöhön.

Kyselyn toteuttamisen vuoksi asiakkaista kerätään väliaikainen asiakastietorekisteri, joka sisältää toteutumisen kannalta olennaista henkilötietoa: nimi ja sähköpostiosoite Asiakastietorekisteri poistetaan pysyvästi kyselyn toteuttamisen jälkeen, eikä siihen kerättyä tietoa käytetä muuhun kuin tässä selosteessa kuvailtuun käsittelyyn.

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, joka perustuu asiakkuussuhteeseen sekä oikeutettu etu, joka perustuu yrityksen oman toiminnan kehittämiseen.

Säilytysaika

Kyselyn toteuttamista varten koottu asiakastietorekisteri poistetaan välittömästi kyselyn toteuttamisen jälkeen. Vastauksia säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen niiden käsittelyä varten, kuitenkin enintään 6kk. Tämän jälkeen vastaukset anonymisoidaan pysyvästi.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja luovutetaanko kolmansille osapuolille

Henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne NYABin työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja tässä selosteessa kuvaillun tehtävän toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihin, eli tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai täydentämistä, jos tiedoissa on virheitä, epätarkkuuksia tai puutteita. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein ja NYABilla on oikeus hylätä pyyntö. Jos pyyntö hylätään, tähän johtaneet syyt annetaan rekisteröidylle. Rekisteröity voi lähettää pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@nyabgroup.com

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen, eli oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä. NYAB ei lähtökohtaisesti pysty yhdistämään annettuja vastauksia yksittäisiin vastaajiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenottokanava

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuoja@nyabgroup.com