Bolagsstyrning

NYAB Plc är ett finskt publikt aktiebolag som i administration och beslutsprocesser följer aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen, bolagets bolagsordning och reglerna för Nasdaq First North Growth Market Finland samt andra tillämpliga lagar och förordningar. Bolagets ledning och verksamhet är bolagsstämmans, styrelsens och verkställande direktörens ansvar. Bolaget tillämpar inte bolagsstyrningskoden för börsnoterade företag i sin verksamhet.

Bolagsstämma

Det högsta organet i NYAB Plc är bolagsstämman där bolagets ägare har möjlighet att utöva sin beslutsrätt och rösträtt i frågor som rör bolaget. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter utgången av bolagets räkenskapsår. Årsstämman ska åtminstone behandla följande frågor: bekräftelse av bokslutet, användning av den vinst som redovisas i balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör samt val av styrelse och revisorer.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av NYAB och den korrekta organisationen av dess verksamhet. Styrelsen övervakar NYAB:s ledning, utser och entledigar verkställande direktören samt fattar viktiga beslut kring NYAB:s strategi, investeringar, organisation, ledningens kompensationssystem och finansiering. Enligt NYAB:s bolagsordning består dess styrelse av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter, vars mandattid löper ut vid slutet av årsstämman efter valet.