NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

12.05.2023

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
12.05.2023 kello 09:45

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023:
Kiihtyvää hallittua kasvua

  • Liikevaihto oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa, kasvua 34 prosenttia vertailukauden 29,3 miljoonan euron pro forma -liikevaihdosta
  • EBITA oli -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa ja parantui 55 prosenttia vertailukauden -2,2 miljoonan euron pro forma -EBITAsta
  • Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 235,0 (156,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 50 prosenttia maaliskuusta 2022
  • Sovintosopimus Mikkelin kaupungin kanssa tuli voimaan katsauskauden jälkeen ja sillä on 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus sekä 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus toiselle vuosineljännekselle

Konsernin keskeiset tunnusluvut

01–03/2023 (3 kk) 01–03/2022 (3 kk) 01–12/2022 (12 kk)
Liikevaihto, 1000 EUR 39 152 11 613 247 702
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR  -480 -987 33 100 
-osuus liikevaihdosta  -1,2 % -8,5 %  13,4 % 
EBITA, 1000 EUR 1 229 -1 284 30 488
-osuus liikevaihdosta -3,1 % -11,1 %  12,3 %
Liiketulos (EBIT)*, 1000 EUR  -7 003 -2 351  12 242 
-osuus liikevaihdosta  -17,9 % -20,2 % 4,9 % 
Tilikauden tulos, 1000 EUR  -8 056 -2 578 8 396 
-osuus liikevaihdosta  -20,6 % -22,2 %  3,4 % 
Omavaraisuusaste  84,1 % 82,7 % 78,8 % 
Tilauskanta, 1000 EUR  235 026 156 308 238 722 

*Liiketulokseen vaikuttavat merkittävissä määrin konserniliikearvosta tehdyt poistot, joiden suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -5,8 (-1,1) miljoonaa euroa ja 18,2 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYABin ensimmäistä vuosineljännestä voidaan kaiken kaikkiaan pitää vahvana suorituksena. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parantui ja tilauskanta maaliskuun lopussa nousi merkittävästi viimevuotista tasoa korkeammaksi, 235 miljoonaan euroon.

NYABin liiketoiminnan volyymit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä perinteisesti kausiluonteisesti alhaisimmat projektien toteutuksen alkaessa pohjoisilla alueilla toden teolla vasta kevään tultua. NYABin toimiessa niillä markkinasegmenteillä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle, on tilauskannan onnistunut vahvistaminen kuitenkin ollut mahdollista.

EBITA parantui -1,2 miljoonaan euroon, kun taas vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin pro forma -EBITA oli -2,2 miljoonaa euroa.

Ruotsissa olemme muokanneet ja vahvistaneet organisaatiotamme, jotta olemme valmiit aiempaa korkeampiin liiketoiminnan volyymeihin loppuvuoden aikana. Tilauskantamme on hyvin hajautettu, sisältää hyväkatteisia projekteja, useita monivuotisia sopimuksia sekä yhteistyösopimuksia, ja on jakautunut tasaisesti eri liiketoimintayksiköiden välille.

Suomessa on ollut palkitsevaa nähdä, että osaava organisaatiomme on päässyt hyödyntämään vahvuuksiensa tuomaa potentiaalia. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä organisaatiossa aloitetut uudelleenjärjestelyt ovat jo tähän mennessä johtaneet parempaan liiketoiminnan suoriutumiseen ja kannattavuuteen. Lisäksi CapManin rahaston kanssa omistamamme yhteisyritys, Skarta Energy, on jatkanut kehitystään tavoitteenaan rakentaa liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti 800 MW edestä aurinkovoimaa viiden vuoden aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 hallitustamme vahvistettiin uusilla jäsenillä, joilla on monipuolinen kokemus suurten julkisten yhtiöiden johtamisesta. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet näin asiantuntevan ja sitoutuneen hallituksen, joka täydentää yrittäjähenkistä sieluamme yhtiön kehittämisessä tärkeässä roolissa. Haluan myös kiittää hallituksen jättäneitä Jukka Juolaa ja Aarne Simulaa heidän panoksestaan NYABin muovaamisessa nykyiseksi listatuksi yhtiöksi vuoden 2022 aikana.

NYABin analyytikkoseuranta alkoi huhtikuussa 2023. Seuranta on tärkeä osa yhtiön tunnettuuden lisäämistä ja siten tukee osakkeemme likviditeetin parantamista jatkossa. Käytettävissämme olevia vaihtoehtoja rahoitusmarkkinoilla lisää myös siirtyminen IFRS-raportointiin, jonka tavoittelemme olevan pian valmiina. Pyrimme myös kertomaan johtopäätöksistä tulevaisuuden listautumisvaihtoehtojen osalta mahdollisimman pian. Kaikki tämä tehdään pyrkimyksenä maksimoida pitkän ajan arvonluonti sidosryhmillemme.

NYABin taloudelliset tavoitteet kuvastavat tavoitettamme saavuttaa kannattavaa ja kestävää kasvua. Tilikaudella 2023 odotamme liikevaihtomme olevan 315–340 miljoonaa euroa ja EBITAn olevan 25–33 miljoonaa euroa. Olemme päässeet alkuvuonna hyvään vauhtiin, joten olen vakuuttunut, että tulokset ovat odotusten mukaiset.

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2023

NYAB ohjeistaa tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 315–340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 25–33 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi markkinanäkymänsä vuodelle 2023 suotuisiksi, vaikka korkealla pysytelleet inflaatio ja korkotaso luovat vielä epävarmuutta toimintaympäristöön. Ruotsissa kysyntä on jatkunut vakaana, mutta Suomessa on näkyvissä kysynnän tasaantumista erityisesti uusien tuulivoimaprojektien osalta. Liiketoiminnan kausiluontoisuuden takia ja aiempien vuosien mukaisesti merkittävän osan tilikauden liikevaihdosta ja tuloksesta odotetaan kertyvän toisen vuosipuoliskon aikana. Ohjeistus perustuu tämänhetkiseen euron ja kruunun väliseen valuuttakurssiin.

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

NYABin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 33,8 prosenttia vertailukauden pro forma -liikevaihdosta ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

Liikevaihto (MEUR) Q1/2023 Q1/2022 Q1/2022 (pro forma)
Suomi 14,9 8,4 8,4
Ruotsi 24,2 3,3 21,0
Yhteensä 39,2 11,6 29,3

Konsernin EBITA oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa. EBITA parantui 54,5 prosenttia vertailukauden pro forma -luvuista ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

EBITA (MEUR) Q1/2023 Q1/2022 Q1/2022 (pro forma)
Suomen liiketoiminta 0,0 -1,4 -1,4
Ruotsin liiketoiminta -1,4 0,1 -0,8
Muut allokoimattomat 0,2 0,0 0,0
Yhteensä -1,2 -1,3 -2,2
Osuus liikevaihdosta -3,1 % -11,1 % -7,4 %

Pro forma -lukuihin on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonserni, joka on kuulunut NYAB Oyj -konserniin ja siten ollut osana raportoituja lukuja 31.3.2022 alkaen.

Suomessa NYAB on kasvanut alkuvuoden aikana erityisesti energiarakentamissa. Se teki tammikuussa Energiequellen kanssa lähes 18 miljoonan euron arvoisen Balance of Plant (BoP) -sopimuksen koskien Kristiinankaupunkiin Pohjanmaalle rakennettavaa uutta Mikonkeitaan tuulipuistoa. NYAB toimittaa Energiequellelle tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, perustukset, sisäverkon, sähköaseman ja voimajohdon rakentamisen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että NYABin vastuulla on tuulipuiston rakentamisessa kaikki muu paitsi voimaloiden pystytykset. Sopimuksen myötä NYABin valmistuneet ja käynnissä olevat tuulipuistohankkeet sisältävät jo yli 190 tuulivoimalaaLisäksi NYAB on jatkanut edellisellä tilikaudella alkaneiden suuremman mittaluokan energia-, infra- ja teollisuusprojektien toteuttamista.

Ruotsissa NYABin kasvu on peräisin erityisesti Pohjois-Ruotsin merkittävistä puhtaaseen tulevaisuuteen tähtäävistä investointihankkeista, jotka tuovat säännöllisesti mukanaan uusia projektimahdollisuuksia yhtiölle. Yksi merkittävä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehty sopimus oli liikennevirasto Trafikverketin kanssa tehty sopimus, joka koskee malmikaivosalueille johtavan kuljetus- ja huoltoliikenteen kannalta olennaisen tien vahvistamistoimenpiteitä. Lisäksi NYAB on jatkanut kasvuaan Tukholman alueella, jossa sen uudet sopimukset sisältävät mm. uusien joukkoliikenteen väylien rakentamista. Lisäksi NYABilla on kymmeniä monivuotisia puite- ja kunnossapitosopimuksia, jotka tuovat sille tuloja ympäri vuoden.

NYABin ja CapMan Infra -rahaston yhteisyritys Skarta Energy Oy on jatkanut aktiivista aurinkovoimahankkeiden kehittämistä sekä vahvistanut organisaatiotaan hankkeiden rakentamisen alkamiseen varautumiseksi. Yhtiön tavoitteena on rakentaa seuraavan viiden vuoden aikana yli 800 MW edestä aurinkovoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi helmikuussa yhtiön omistamalle hankeyhtiölle 13,3 miljoonaa euroa investointitukea Utajärvelle suunnitellulle aurinkopuistohankkeelle. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettava puisto on Suomen ensimmäinen Fingridin kantaverkkoon yhdistettävä aurinkopuisto. Skarta Energyn vaikutus NYAB-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,4 miljoonaa euroa muodostuen erityisesti yhteisyrityksen perustamisessa syntyneen liikearvon poistoista ja sen toiminnan aloittamiseen liittyvistä etupainotteisista kuluista.

NYAB Oyj allekirjoitti helmikuussa sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti sen toiseksi suurimmasta osakkeenomistajasta Andament Group Oy:stä jakautuva yhtiö, Andament II Sulautuva Oy, sulautuu NYAB Oyj:hin. Ehdotetussa järjestelykokonaisuudessa 111 000 000 Andamentin aiemmin omistamaa NYABin osaketta, jotka vastaavat 15,7 % NYABin osakekannasta, mitätöidään ja Andamentin osakkeenomistajille suunnataan vastaava määrä uusia NYABin osakkeita. Järjestelyn tarkoituksena on selkeyttää NYABin omistusrakennetta ja laajentaa sen omistuspohjaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta NYABin osakkeiden nettomäärään tai liiketoimintaan, ja sen nettovaikutus Yhtiön taseasemaan on neutraali. NYABin varsinainen yhtiökokous hyväksyi järjestelyn 26.4.2023 ja valtuutti hallituksen päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta sekä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä.

Toimintaympäristö ja riskit

NYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin, jotka vaikuttavat konsernin euromääräisinä raportoimiin taloudellisiin tietoihin. Ruotsin kruunu on jatkanut heikentymistään vuoden aikana ja sen arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,4 % vertailukautta heikommalla tasolla. Konsernin liiketoimintaan liittyviä strategisia, operatiivisia, vahinko-, taloudellisia ja hallinnollisia riskejä on käsitelty tarkemmin tilikaudelta 2022 laaditussa vuosikertomuksessa.

Taantuman todennäköisyyden kasvu, korkea inflaatio ja nousevat korot ovat heikentäneet rakennusalan näkymiä. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan luottamus rakennusalalla on laskenut alkuvuonna jopa Ukrainan sodan alkamista helmikuussa 2022 alhaisemmalle tasolle. Rakennusteollisuus RT ry arvioi tuoreimmassa katsauksessaan toimialan olevan suhdanteen pohjalla ja näkymien parantuvan loppuvuotta kohden. Valtion infrahankkeisiin kohdistuu epävarmuutta säästöpaineiden myötä, kun taas toimitilarakentaminen siirtyy kannattelemaan uudisrakentamista rajusti heikkenevän asuntorakentamisen sijaan.

Ruotsissa rakennustoimialan kehityksessä on merkittäviä alueellisia eroja. Byggföretagen arvioi, että NYABin keskeisellä markkina-alueella Norrbottenin läänissä investointien vuotuinen kasvu on noin 5 % sekä vuonna 2023 että 2024, kun taas monella muulla alueella arvioidaan päädyttävän jopa yli 10 % negatiiviseen kehitykseen. Rakennusinvestointien laskua myös Ruotsissa selittää merkittävissä määrin asuntorakentamisen raju pudotus, kun taas muun rakentamisen arvioidaan jatkuvan vakaalla tasolla.

Vihreään siirtymään kohdistuvat investoinnit pitävät NYABin energiarakentamisen näkymät positiivisina. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan teollisuudessa investoidaan vihreään siirtymään keskimäärin vähintään 3,3 miljardia euroa vuodessa. Lyhyellä aikavälillä alentunut sähkön hinta ja korkotason nousu voivat aiheuttaa uusiutuvaa energiaa koskevien investointipäätösten lykkäyksiä, mutta pitkällä aikavälillä energiarakentamisen arvioidaan olevan kovassa kasvussa. Fingrid kertoi maaliskuussa uusiutuvan sähköntuotannon liittymiskyselyiden kantaverkkoon olevan ennätystasolla. Vahvasti kehittyneen tuulivoiman lisäksi myös aurinkovoiman liittymiskyselyt ovat yli kolminkertaistuneet vuoden aikana.

Fingridin sähköjärjestelmävisiossaan esittelemien uusiutuvan energian lisääntymistä koskevien skenaarioiden mukaisesti myös kantaverkon vahvistustarpeet ovat fossiilisia polttoaineita korvattaessa mittavat. Fingridin nykyisen 3 miljardin euron investointisuunnitelman sekä Suomen ja Ruotsin välisten uusien sähkönsiirtoyhteyksien lisäksi tarvittavat investoinnit voivat yltää useisiin miljardeihin euroihin.

Osake ja osakkeenomistajat

NYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 706 658 238 osaketta koko katsauskauden ajan. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3870 Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa ja sen osakekannasta 64,8 % oli hallintarekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2023 olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 34,1 %), Andament Group Oy (yhtiö, jossa hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa, omistusosuus 19,1 %) sekä Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %).

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

NYAB ja Mikkelin kaupunki allekirjoittivat huhtikuussa sovintosopimuksen, jolla sovittiin konserniyhtiö NYAB Finland Oy:n ja Mikkelin kaupungin omistaman liikelaitoksen, Mikkelin Vesilaitoksen, välinen oikeudenkäynnin kohteena ollut riita-asia. Mikkelin kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös tuli lainvoimaiseksi 11.5.2023, jolloin sopimus tuli voimaan. NYABille muodostuu toiselle vuosineljännekselle sopimuksen mukaista korvausta vastaava 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus ja noin 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus.

NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2023. Kokouksessa vahvistettiin tilikauden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille sekä päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkitsemisesta. Hallituksen jäseniksi valittiin aiemmat jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro uudelleen, sekä uusina jäseninä Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman. Hallitus järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii Jan Öhman. Yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osakkeenomistajille myös 0,007 euron osakekohtainen pääomanpalautus, jonka maksupäivä oli 8.5.2023.

Konsernin tuloslaskelma (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 01–03/2023(3 kk) 01–03/2022(3 kk) 01–12/2022(12 kk)
LIIKEVAIHTO 39 152 11 613 247 702
Liiketoiminnan muut tuotot  94 718 20 720
Materiaalit ja palvelut  -31 153 -8 622 -195 630
Henkilöstökulut  -7 057 -3 183 -26 320
Liiketoiminnan muut kulut  -1 517 -1 513 -13 373
Poistot ja arvonalentumiset  -6 522 -1 364 -20 858
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7 003 -2 351 12 242
Rahoitustuotot ja -kulut  -300 -102 -1 637
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -399 -2 -30
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -7 701 -2 455 10 574
Oikaisut konsernijärjestelyistä 0 0 913
Tuloverot  -354 -122 -3 092
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -8 056 -2 578 8 396

Konsernin tase (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
Aineettomat hyödykkeet  200 799 220 939 206 576
Aineelliset hyödykkeet  14 996 13 627 15 277
Sijoitukset  16 325 5 368 16 734
PYSYVÄT VASTAAVAT  232 120 239 935 238 587
Vaihto-omaisuus  1 467 2 860 2 303
Pitkäaikaiset saamiset  1 629 53 343
Lyhytaikaiset saamiset  65 777 46 932 82 616
Rahoitusarvopaperit  35 35 35
Rahat ja pankkisaamiset  13 572 13 033 13 828
VAIHTUVAT VASTAAVAT  82 481 62 914 99 125
VASTAAVAA 314 601 302 849 337 713
Osakepääoma  80 80 80
Rahastot  273 235 272 609 273 235
Edellisten tilikausien tulos  -10 947 -19 777 -18 964
Tilikauden tulos  -8 056 -2 578 8 396
OMA PÄÄOMA  254 312 250 336 262 746
Varaukset  82 2 247 83
Pitkäaikaiset lainat  17 028 7 451 11 303
Lyhytaikaiset lainat 4 377 1 880 7 178
Muu lyhytaikainen vieras pääoma  38 803 40 935 56 402
VIERAS PÄÄOMA  60 207 50 366 74 883
VASTATTAVAA 314 601 302 849 337 713

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus. NYAB Oyj noudattaa markkinapaikan sääntöjen mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää