SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

20.08.2021

Skarta Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
20.08.2021 kello 10.00

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt ­– Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Yhtiön katsauskaudelta raportoimat taloudelliset luvut koskevat Privanet-konsernin päättynyttä liiketoimintaa eivätkä kuvaa uuden heinäkuussa muodostuneen Skarta-konsernin liiketoimintaa.

  • Skarta Group Oyj (”Yhtiö”) toteutti heinäkuussa osakevaihdon, jonka yhteydessä Privanet Securities Oy:n ja PCM Holding Oy:n osakkeista luovuttiin ja puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen hankittiin Yhtiön omistukseen
  • Konsernin uuden liiketoiminnan muodostavan Skarta Finland Oy -konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 31,5 miljoonaa, käyttökate 2,0 miljoonaa euroa ja tilauskanta 70 miljoonaa euroa
  • Konserni tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja arvioi uuden liiketoiminnan oikaistun käyttökatteen olevan noin viisi miljoonaa euroa
  • Konsernin päättyneestä liiketoiminnasta muodostuneet sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat katsauskaudella 1,02 miljoonaa euroa (1–6/2020: 1,97 milj. euroa) ja liiketulos -4,74 miljoonaa euroa (-0,43 milj. euroa). Liiketulos sisältää 3,5 miljoonan euron edestä Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon ja sijoituspalveluliiketoimintaan liittyviin eriin kohdistuneita kertaluonteisia alaskirjauksia, joilla ei ole kassavaikutusta.

Keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

Skarta Group -konserni* 1–6/2021(6kk) 1–6/2020(6kk) Muutos 1–12/2020(12 kk)
Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR 1 023 1 970 -48,06 % 3 201
Liikevoitto/-tappio, 1000 EUR -4 735 -431 -998,56 % -1 949
– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -462,77 % -21,87 % -440,90 -60,90 %
Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR -4 735 -431 -998,92 % -1 949
– % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -462,77 % -21,87 % -440,90 -60,90 %
Osakekohtainen tulos, EUR -0,24 -0,02 -1080,50 % -0,10

*Keskeiset tunnusluvut koskevat päättynyttä liiketoimintaa.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosennuste

Skartan tavoitteena on merkittävä orgaaninen kasvu valituissa liiketoimintasegmenteissä. Kasvua on tarkoitus vauhdittaa mahdollisilla yrityskaupoilla kriittisten resurssien vahvistamiseksi. Konsernin nykyisessä liiketoiminnassa markkinat ovat kehittyneet suotuisasti ja niillä avautuu jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, joten Skartan tulevaisuus näyttää positiiviselta.

Yhtiö tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja sen uuden liiketoiminnan oikaistun käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan noin viisi miljoonaa euroa. Ennuste on laadittu periaatteella, että konserniin heinäkuussa toteutetussa osakevaihdossa siirtynyt Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen olisi ollut Yhtiön omistuksessa kuluvan tilikauden ajan. Ennuste muodostuu siten konsernin uuden liiketoiminnan muodostavan Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnasta sekä konsernihallinnon jatkuvista kuluista.

Tulosennusteessa ei ole huomioitu päättynyttä Privanetin liiketoimintaa eikä Osakevaihdosta syntyneitä kertaluontoisia kuluja. Koska Yhtiön aiemmat tytäryhtiöt Privanet Securities Oy ja PCM Holding Oy yhdistellään konsernilukuihin siihen saakka, kun ne ovat olleet konserniyhtiöitä, ja liiketoimintaa harjoittavat Skarta Group -konsernin yhtiöt yhdistellään konsernilukuihin vasta Osakevaihdon täytäntöönpanosta lähtien, Yhtiön tilikaudelta 2021 raportoima konsernitilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa konsernin nykyisten yhtiöiden tuloksentekokyvystä eikä vastaa edellä esitettyä tulosennustetta. Yhtiön nettotulokseen vaikuttaa lisäksi Osakevaihdon yhteydessä muodostunut 33,3 miljoonan euron suuruinen konserniliikearvo, josta tehtävillä poistoilla on vuositasolla yli kolmen miljoonan euron tulosvaikutus.

Toimitusjohtaja Tuomas Hirvosen katsaus

Yhtiö aloitti heinäkuussa täysin uuden vaiheen Skarta-konsernin emoyhtiönä, kun toukokuussa tiedotetun osakevaihdon edellyttämät toimenpiteet saatettiin loppuun. Privanetin aiemmasta liiketoiminnasta konserniin jäi ainoastaan listaamattomien yhtiöiden osakkeista koostuva sijoitussalkku. Samalla Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen siirtyi Yhtiön omistukseen. Osakevaihdon täytäntöönpano tapahtui lopullisesti 15.7.2021, jolloin konsernin liiketoiminta muuttui kokonaisuudessaan Skartan liiketoiminnaksi ja Yhtiön nimi muuttui Skarta Group Oyj:ksi.

Uusi Skarta-konserni on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jonka liiketoiminta-alueina ovat Skarta Puhdas energia, Skarta Puhdas vesi, Skarta Erikoisrakentaminen ja Skarta International. Skarta toimii kestävän tulevaisuuden muutosvoimana rakentamalla uuteen ja puhtaaseen energiantuotantoteknologiaan pohjautuvia ratkaisuja voimakkaasti nousevassa markkinassa.

Yhtiön katsauskaudelta raportoimat taloudelliset luvut koskevat Privanetin päättynyttä liiketoimintaa ja eivät siten kuvaa uuden Skarta-konsernin tilannetta. Kun aiemman tytäryhtiön Privanet Securities Oy:n osakkeet jaettiin varojenjakona osakkeenomistajille, Yhtiön taseeseen tehtiin noin kolmen miljoonan euron alaskirjaus. Samassa yhteydessä tehtiin muitakin päättynyttä liiketoimintaa koskevia alaskirjauksia. Mainituilla alaskirjauksilla ei ole kassavaikutusta eivätkä ne liity uuteen kokonaisuuteen. Osakevaihdon yhteydessä heinäkuussa Yhtiön oma pääoma koheni huomattavasti suunnatun osakeannin myötä, jolloin myös aiempia Privanetin lainoja vaihdettiin osakkeiksi noin viiden miljoonan euron arvosta.

Skartan liiketoimintojen markkinat kehittyivät alkuvuonna suotuisasti ja puhtaiden energiaratkaisujen, kuten tuulivoiman rakentaminen jatkoi voimakasta kasvuaan. Skartalla on käynnissä vaativia erikoisrakentamisen projekteja sekä Suomessa että Ruotsissa. Tilauskanta kasvoi toimialalle tyypillisesti kevään aikana ja on noin 70 miljoonaa euroa. Puhdas Vesi- ja Puhdas Energia -liiketoiminnat muodostavat yhteensä n. 54 % tilauskannasta, Erikoisrakentaminen n. 20 % ja International (Ruotsin liiketoiminta) n. 26 %. Skartan myynti on aktiivista sen kaikilla liiketoiminta-alueilla ja annettujen tarjousten määrässä ollaan merkittävästi edellä viime vuoden vastaavaa aikaa.

Toimintaympäristöön luonnollisesti vaikuttaneen koronapandemian negatiiviset vaikutukset pystyttiin Skartan liiketoiminnassa minimoimaan mm. projektien huolellisella toteutussuunnittelulla ja hyvällä riskienhallinnalla. Keskuspankkien markkinoille lisäämän pääoman takia rakentamisessa käytettävien materiaalien, kuten teräksen ja betonin hinta on noussut merkittävästi, mutta Skarta on tähän mennessä onnistunut hintariskiltä suojautumisessa hyvin. Uusissa projektitarjouksissa hintojen nousuun pyritään varautumaan suojaklausuuleilla mahdollisimman kattavasti, mutta muiden markkinatoimijoiden tapaan hintariski on yhä olemassa.

Skartan liiketoiminnan painopiste on jatkossa yhä vahvemmin puhtaan energian ja veden sekä energiarakentamisen hankkeissa. Alkuvuodesta konsernissa käynnistettiin Skarta Energy Oy:n liiketoiminta, johon kuuluu tällä hetkellä tuulivoimahankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen. Näemme energiarakentamisessa merkittävän potentiaalin. Skartalla on erittäin kokenut ja osaava projektihenkilöstö, jota on kasvatettu useilla uusilla osaajilla. Tuulivoimapuolella henkilöstön kehittämis- ja rekrytointipanostukset kohdistuvat ennen kaikkea hankekehitykseen ja kokonaistoimituksiin. Tuulivoimahankkeiden lisäksi Skartan tarjoamat kokonaistoimitukset ulottuvat jatkossa myös muille liiketoimintasektoreillemme.

Skarta lähti katsauskaudella Atrian kumppaniksi tuulivoimapuiston kehittämiseen, minkä lisäksi sillä on projekteja mm. EPV Energia Oy:n tuulivoimapuistossa Närpiössä, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n tuulivoimapuistossa Kalajoella sekä Puhuri Oy:n tuulivoimapuistossa Haapavedellä. Skarta on lisäksi mukana energiarakentamiseen liittyvissä hankkeissa mm. Metsä Groupin biotuotetehtaalla Kemissä sekä Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla. Hankkeet ovat osa yhtiöesitteessä kuvattua strategiaa, jonka kehittäminen jatkuu syksyllä ja siitä tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden aikana.

Skartan kansainvälinen liiketoiminta keskittyy ensisijaisesti hiilineutraalia tulevaisuutta edistäviin sekä puhtaan energian toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin. Toiminnan painopiste on tällä hetkellä Pohjois-Ruotsissa Norrbottenin alueella, jossa Skartalla on vankka asema. Pohjois-Ruotsin markkinapotentiaali kasvaa vahvasti ja alueelle suunnitellut investoinnit hiilivapaaseen teollisuuteen ovat LKAB:n julkaisemien investointitarpeiden mukaan yli 400 miljardia Ruotsin kruunua. Investointien arvioidaan tuovan merkittävää kasvupotentiaalia Skartan liiketoiminnalle.

Skartan tavoitteena on merkittävä orgaaninen kasvu valituissa liiketoimintasegmenteissä. Kasvua on tarkoitus vauhdittaa mahdollisilla yrityskaupoilla kriittisten resurssien vahvistamiseksi. Yhtiökokouksessa hallitukselle annettu osakeantivaltuutus tullaan käyttämään henkilöstön kannustinohjelman toteuttamiseksi. Kannustinohjelmalla sitoutetaan henkilöstöä ja rohkaistaan ylläpitämään yrittäjämäistä asennetta.

Skarta tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja sen oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan noin viisi miljoonaa euroa. Tavoitteet ovat hyvin linjassa Skarta Finland Oy:n ja sen omistamien yhtiöiden muodostaman alakonsernin alkuvuoden toteutuneen liikevaihdon (31,5 miljoonaa euroa) ja käyttökatteen (2,0 miljoonaa euroa kanssa). Tyypillisesti Skartan tulos on painottunut vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kaiken kaikkiaan Skartan tulevaisuus näyttää markkinoiden suotuisan kehityksen ja niillä avautuvien uusien mahdollisuuksien myötä positiiviselta, ja konserni tavoittelee jatkossa merkittävää kasvua.

Konsernin päättynyt sijoituspalveluliiketoiminta kaudella tammi–kesäkuu 2021

Konsernin katsauskaudelta 1.1.2021–30.6.2021 raportoimat taloudelliset luvut perustuvat konsernin aiempaan sijoituspalveluliiketoimintaan, jota harjoittanut Privanet Securities Oy on yhdistelty konsernin lukuihin kesäkuun puoliväliin saakka. Sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 1,02 miljoonaa euroa (1,97 miljoonaa euroa kaudella 1–6/2020) muodostuen Privanet Securities Oy:n ylläpitämän Premarket-jälkimarkkinapaikan välityspalkkiotuotoista, arvopaperikaupan nettotuotoista sekä muista liiketoiminnan tuotoista.

Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli hallintokuluja, joiden määrä oli yhteensä 1,85 miljoonaa euroa (1,43 miljoonaa euroa). Hallintokulujen kasvuun vaikuttivat erityisesti katsauskauden päätteeksi tehdyt alaskirjaukset, jotka kohdistuivat sijoituspalveluliiketoimintaan liittyviin aktivoituihin kehittämismenoihin sekä toimintaa koskeviin yritysjärjestelyihin liittyviin ennakkomaksuihin ja joiden määrä oli yhteensä 0,45 miljoonaa euroa. Liiketulos oli yhteensä -4,73 miljoonaa euroa (-0,43 miljoonaa euroa).

Yhtiö tiedotti 14.5.2020 hankkivansa varainhoitoliiketoimintaa harjoittavan Northern Star Partners Oy:n osakekannan. Osakekannan hankinta tehtiin ehdollisena Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Yhtiöllä oli merkittäviä tulonodotuksia varainhoitoliiketoimintaa kohtaan, ja sen valmisteluista aiheutui Yhtiölle huomattava määrä henkilöstö- ja konsultointikuluja. Finanssivalvonnan hyväksyntää ei kuitenkaan saatu 1.2.2021 mennessä, jolloin yritysjärjestely päätettiin peruuttaa yhdessä Northern Star Partners Oy:n osakkeenomistajien kanssa. Muutoksen myötä Yhtiö päätti keskittyä alustapohjaiseen rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan ja aloittaa koko konsernin henkilöstöä koskevat lomautukset sopeuttaakseen liiketoiminta uutta strategiaa vastaavaksi.

Finanssivalvonta asetti 11.3.2021 tehdyllä päätöksellä asiamiehen valvomaan Privanet Securities Oy:n toimintaa. Finanssivalvonta perusti päätöksen Privanet Securities Oy:n kokonaistilanteen arviointiin. Päätöksessä katsottiin yhtiön laiminlyöneen erityisesti vakavaraisuuden hallinnointia koskevan sääntelyn noudattamista ja yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olleen puutteellista. Yhtiö toivoi pystyvänsä varmistamaan konsernin toiminnan sääntelynmukaisuuden toimimalla yhteistyössä asiamiehen kanssa. Yhtiön tavoitteet asiamiehen toiminnalle eivät kuitenkaan toteutuneet, ja Finanssivalvonta aloitti kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamiseksi 21.5.2021. Finanssivalvonnan päätöksillä ja niistä seuranneella negatiivisella julkisuudella on ollut huomattava vaikutus konsernin saamiin palkkiotuottoihin, jotka pienenivät yli 40 prosenttia vertailukaudesta.

Yhtiö jatkoi valmistautumista 26.6.2021 voimaan tulleeseen EU:n uuteen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyyn. Yhtiö arvioi, että sääntelyn asettamat rajoitukset Yhtiön mahdollisuuksille omistaa muiden yhtiöiden osakkeita olisivat edellyttäneet merkittäviä Yhtiön taserakenteeseen tehtäviä muutoksia, jotta toiminnan jatkaminen aiemmalla konsernirakenteella olisi ollut mahdollista. Yhtiö ei katsonut muutosten olevan osakkeenomistajien edun mukaisia, joten se alkoi selvittää mahdollisuutta luopua Privanet Securities Oy:n osakekannasta. Konsernirakenteen purku toteutettiin 9.6.2021 tehdyllä päätöksellä, jonka mukaisesti Privanet Securities Oy:n osakekanta jaettiin varojenjakona Yhtiön osakkeenomistajille 14.6.2021. Varojenjaon yhteydessä Yhtiö kirjasi Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeisiin kohdistuvan 3,03 miljoonan euron suuruisen arvonalennuksen, joka näkyy tuloslaskelmassa muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappioissa.

Valmistautuessaan jatkamaan liiketoimintaa Privanet Securities Oy:stä erillisenä yhtiönä Yhtiö allekirjoitti 17.5.2021 esisopimuksen koskien Skarta Finland Oy:n (ent. Skarta Group Oy) osakekannan hankintaa osakevaihdolla (”Osakevaihto”). Osakevaihdon ehdot vahvistettiin 22.6.2021 allekirjoitetulla osakevaihtosopimuksella ja Osakevaihdon täytäntöönpano tapahtui 15.7.2021, kun Osakevaihdon edellytykset, kuten rahoittajien ja Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksyntä, olivat täyttyneet. Osakevaihdon yhteydessä Yhtiö luopui myös omistamistaan PCM Holding Oy:n osakkeista. Osakevaihdon toteuttamisesta syntyi Yhtiölle merkittävästi transaktiokustannuksia, joiden vaikutus katsauskauden tulokseen oli 0,14 miljoonaa euroa. Suurin osa osakevaihtoa koskevista transaktiokuluista on laskutettu Yhtiöltä katsauskauden jälkeen, joten niillä on merkittävä vaikutus myös Yhtiön loppuvuoden tulokseen.

Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2021 oli 0,16 miljoonaa euroa, kun likvidit varat vuotta aiemmin olivat 0,68 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Skarta Group Oyj:n palveluksessa työskenteli katsauskauden päättyessä viisi henkilöä (30.6.2021: 10 henkilöä). Konserniin 30.6.2021 kuuluneilla tytäryhtiöillä ei ollut työntekijöitä.

Katsauskauden alkupuolella Skarta Group Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat Kim Wiio, Juha Kasanen, Sampsa Laine ja Mika Lehtimäki. 24.5.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön hallitukseen valittiin Mika Lehtimäen tilalle uutena jäsenenä Mikko Mikkola. Kim Wiio toimi hallituksen puheenjohtajana ja Riku Lindström toimitusjohtajana koko katsauskauden ajan.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden ajan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana. Valkia Advisors Oy toimi Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana 31.5.2021 saakka, jolloin Augment Partners AB aloitti Yhtiön uutena Hyväksyttynä Neuvonantajana.

Katsauskauden jälkeen 13.7.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen, Jari Suominen ja Kim Wiio. Uuden hallituksen toimikausi alkoi Osakevaihdon täytäntöönpanon yhteydessä 15.7.2021, jolloin pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Markku Kankaala valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomas Hirvonen nimitettiin Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Yhtiön uusiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström. Konsernin henkilöstömäärä Osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen oli yhteensä noin 150 henkilöä.

Osake ja osakkeenomistajat

Skarta Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin sekä katsauskauden päättyessä oli 20 054 317, joka oli sama määrä kuin vertailukaudella. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön osakepääoma 30.6.2021 oli 80 000 euroa ja oma pääoma -0,23miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 30.6.2021 yhteensä 2047 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat hallituksen jäsen Kim Wiion määräysvaltayhteisö Mininvest Oy (omistusosuus 31,78 %), Jaakko Soini (omistusosuus 6,23 %) sekä Yhtiön toimitusjohtajana toiminut Riku Lindström määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus yhteensä 6,12 %). Yhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet omistivat 30.6.2021 yhteensä 42,24 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Yhtiön osakemäärä on noussut 278 285 034 osakkeeseen 15.7.2021 toteutettujen Skarta Finland Oy:n osakkeenomistajille ja Yhtiön velkojille suunnattujen osakeantien myötä. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 28.7.2021. Yhtiön suurin osakkeenomistaja osakeantien jälkeen on Andament Group Oy, joka omistaa 49 prosenttia Yhtiön osakkeista. Yhtiön oma pääoma kasvoi osakeantien myötä 51,6 miljoonalla eurolla.

Yhtiökokousten päätökset

Skarta Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 24.5.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön hallitukseen valittiin neljä jäsentä, Kim Wiio, Juha Kasanen, Sampsa Laine ja Mikko Mikkola. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka palkkioita siten, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1500 euroa per kalenterikuukausi, ja hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan myös kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Privanet Securities Oy:n osakkeina maksettavasta varojenjaosta. Hallitus teki valtuutuksen nojalla varojenjakoa koskevan päätöksen 9.6.2021, ja Privanet Securities Oy:n osakkeet merkittiin uusien osakkeenomistajien arvo-osuustileille 14.6.2021. Varojenjako toteutettiin jakamalla varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että Yhtiö jakoi osakkeenomistajille Privanet Securities Oy:n koko osakekannan, jonka käyväksi arvoksi hallitus arvioi 884 918,09 euroa. Yhtiön osakkeenomistaja sai yhden Privanet Securities Oy:n osakkeen kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 13.7.2021 pidettiin Skarta Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin Osakevaihdon täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatuista osakeanneista Yhtiön velkojille ja Skarta Finland Oy:n osakkeenomistajille sekä yhteensä 6 696 000 Yhtiön osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta. Hallitus valtuutettiin myös vahvistamaan Osakevaihdon täytäntöönpano. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen jäsenten palkkioista ja jäsenten valinnasta sekä uusien tilintarkastajien valitsemisesta. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tulivat voimaan 15.7.2021, jolloin Yhtiön hallitus vahvisti Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen. Yhtiökokousten pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta https://privanetgroup.fi/privanet-group/governance.

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit

Yhtiö seuraa säännöllisesti sen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä ylläpitää menettelyjä, joilla riskejä pyritään minimoimaan. Yhtiön riskienhallinnan organisointia katsauskauden aikana sekä liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on selostettu tarkemmin tilikaudelta 2020 laaditussa vuosikertomuksessa, joka on saatavilla osoitteesta https://privanetgroup.fi/privanet-group/financial-data.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sääntelyn lisääntymiseen, tiukentumiseen ja soveltamiseen liittyvät riskit ovat olleet korostuneessa asemassa vakavaraisuussääntelyn muuttumisen ja Finanssivalvonnan Privanet Securities Oy:hyn kohdistamien hallinnollisten päätösten myötä. EU:n uuden vakavaraisuusasetuksen myötä liiketoiminnan jatkaminen aiemmalla konsernirakenteella ei ole ollut mahdollista, vaan Yhtiö ja Privanet Securities Oy on pitänyt eriyttää toisistaan. Privanet Securities Oy:n osalta Yhtiö on tulkinnut konsernin toimintaan soveltuvaa sääntelyä Finanssivalvonnan tulkinnasta poiketen. Myös merkittäviltä strategisilta muutoksilta, kuten varainhoitoliiketoiminnan käynnistämiseltä edellytetty Finanssivalvonnan hyväksyntä on johtanut siihen, että toimenpiteiden toteuttamisesta on aiheutunut kustannuksia ilman että ne ovat kasvattaneet liiketoiminnan tuottoja.

Heinäkuussa 2021 toteutetun Osakevaihdon täytäntöönpanon yhteydessä konserniin kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät ovat muuttuneet käytännössä kokonaan, kun Yhtiön toimiala ja toimintaympäristö ovat vaihtuneet. Yhtiön toimintaan uuden konsernirakenteen voimaantultua liittyviä riskejä on käsitelty kattavasti Osakevaihtoa koskevassa yhtiöesitteessä, joka on saatavilla osoitteesta https://skartagroup.fi/yhtioesite/.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö julkisti 15.7.2021 Osakevaihtoa koskevan yhtiöesitteen, minkä jälkeen Yhtiön hallitus totesi kaikkien Osakevaihdon edellytysten täyttyneen ja päätti Osakevaihdon täytäntöönpanosta, jolloin Yhtiön nimi muutettiin Skarta Group Oyj:ksi. Osana täytäntöönpanoa hallitus teki päätökset Skarta Finland Oy:n osakkeenomistajille sekä Yhtiön velkojille suunnatuista osakeanneista ja hyväksyi niissä tehdyt merkinnät. Osakeantien myötä yhtiön osakemäärä nousi 278 285 034 osakkeeseen. Osakeantien merkintähinnat maksettiin 46,4 miljoonan euron osalta apporttiomaisuutena Skarta Finland Oy:n osakkeina ja 5,2 miljoonan euron osalta Yhtiön velkakirjoina, jotka kuitattiin maksetuiksi merkintähintaa vastaan. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 28.7.2021.

Yhtiön hallitus nimitti Tuomas Hirvosen Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 15.7.2021 alkaen. Konsernille nimitettiin myös uusi johtoryhmä, jonka jäseninä toimivat toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Sirpa Kovaniemi, lakiasiainjohtaja Essi Myllylä, sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltonen, strategia- ja kehitysjohtaja Jukka Raudasoja sekä konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Jukka Juola, Mikael Sidér, Kari Tuominen ja Matti Helaakoski.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 25. maaliskuuta 2022.

Liite: Konsernin keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentaperiaatteet, konsernin tuloslaskelma, konsernin tase, konsernin rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista, puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on tällä hetkellä yli 150 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYABille 112,1 miljoonan kruunun arvoinen tilaus voimajohtojen rakentamisesta

Lue lisää

Kaupankäynti NYABin osakkeilla Tukholmassa alkoi yhtiön muutettua Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on toteuttanut kotipaikan siirron ja vaihtaa markkinapaikan Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakeannista Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankkimiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää