Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

25.03.2022

Skarta Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
25.03.2022 kello 10:00

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

  • Konsernin toimiala, organisaatio ja liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt vaihtuivat tilikauden aikana kokonaan. Toteutettujen järjestelyiden myötä konsernin omavaraisuusaste nousi 72,2 prosenttiin ja toisen vuosipuoliskon liiketulos kääntyi positiiviseksi.
  • Konsernin jatkuva liiketoiminta kehittyi myönteisesti sekä infra-, teollisuus- ja energiarakentamisessa, ja sen käynnistämä puhtaan energian hankekehitys tukee vihreää siirtymää sekä vastaa kasvavaan kotimaisten energiaratkaisuiden kysyntään.
  • Jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 77,4 miljoonaa euroa, käyttökate 5,3 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 6,9 %
  • Maaliskuun lopussa toteutettava NYAB-konsernin hankinta antaa yhtiölle erinomaisen mahdollisuuden laajentua merkittäväksi puhtaan tulevaisuuden rakentajaksi sekä Suomessa että Ruotsissa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Skarta Group Oyj -konserni 01–12/2021
(12 kk)
01–12/2020
(12 kk)
Muutos 07-12/2021
(6 kk)
07-12/2020
(6 kk)
Muutos
Liikevaihto, 1000 EUR 41 646 8 361 398,1 % 41 114 2 445 1581,6 %
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR 1 895 -835 326,9 % 2 993 -803 472,7 %
-osuus liikevaihdosta % 4,6 % -10,0 % 14,5 %-yks 7,3 % -32,9 % 40,2 %-yks
EBITA, 1000 EUR 1 317 -838 257,2 % 2 415 -805 227,7 %
-osuus liikevaihdosta % 3,2 % -10,0 % 13,2 %-yks 5,9 % -32,9 % 38,8 %-yks
Liiketulos (EBIT), 1000 EUR -838 -1 257 33,3 % 450 -1 034 143,5 %
-osuus liikevaihdosta % -2,0 % -15,0 % 13,0 %-yks 1,1 % -42,3 % 43,4 %-yks
Tilikauden tulos, 1000 EUR -4 885 -1 949 -150,6 % -150 -1 518 90,1 %
-osuus liikevaihdosta % -11,7 % -23,3 % 11,6 %-yks -0,4 % -62,1 % 62,5 %-yks
Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 -0,10 80,0 % 0,00 -0,08 100,0 %
Oma pääoma/osake, EUR 0,19 0,16 18,8 % 0,19 0,16 18,8 %
Omavaraisuusaste % 72,2 % 26,6 % 45,6 %-yks 72,2 % 26,6 % 45,6 %-yks
Oman pääoman tuotto (ROE) -16,7 % -46,8 % 30,1 %-yks -0,5 % -39,1 % 38,6 %-yks
Osakkeita kauden lopussa 288 397 790 20 054 317 1338,1 % 288 397 790 20 054 317 1338,1 %

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tunnusluvut*

Skarta Finland Oy -konserni 01–12/2021
(12 kk)
01–12/2020
(12 kk)
Muutos 07-12/2021
(6 kk)
07-12/2020
(6 kk)
Muutos
Liikevaihto, 1000 EUR 77 407 59 247 30,7 % 45 907 38 677 18,7 %
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR 5 349 4 018 33,1 % 3 339 3 305 1,0 %
-osuus liikevaihdosta % 6,9 % 6,8 % 0,1 %-yks 7,3 % 8,6 % -1,3 %-yks
EBITA, 1000 EUR 4 215 2 990 41,0 % 2 765 2 454 12,7 %
-osuus liikevaihdosta % 5,4 % 5,0 % 0,4 %-yks. 6,0 % 6,3 % -0,3 %-yks
Liiketulos (EBIT), 1000 EUR 3 928 2 961 32,7 % 2 505 2 426 3,3 %
-osuus liikevaihdosta % 5,1 % 5,0 % 0,1 %-yks 5,5 % 6,3 % -0,8 %-yks
Tilikauden tulos, 1000 EUR 4 191 1 687 148,4 % 3 424 1 492 129,5 %
-osuus liikevaihdosta % 5,4 % 2,8 % 2,6 %-yks 7,5 % 3,9 % 3,6 %-yks

*Skarta Group Oyj:n nykyinen konsernirakenne tuli voimaan 15.7.2021 toteutetulla osakevaihdolla, jolloin Skarta Finland Oy siirtyi Skarta Group Oyj:n omistukseen. Jatkuvalla liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä tiedotteessa Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Niskasen Maansiirto Oy:n muodostaman alakonsernin tuloslaskelmaa koko tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021. Yhtiöt on yhdistelty Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen. Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen yhdistelty Sitema Oy ei ole osana yllä esitettyä jatkuvan liiketoiminnan tuloslaskelmaa.

Jatkuvan liiketoiminnan tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudella sisältää Skarta Finland Oy:n tuloslaskelman tilikaudelta 1.2.–31.12.2020, Niskasen Maansiirto Oy:n tuloslaskelman yhtiön hankinnan jälkeiseltä ajalta 1.7.2020 alkaen sekä Skarta AB -alakonsernin luvut tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Edellisen tilikauden luvut eivät näin ollen koko vuoden osalta ole vertailukelpoisia 31.12.2021 päättyneen tilikauden lukujen kanssa.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toimitusjohtaja Tuomas Hirvosen katsaus

Vuosi 2021 oli täynnä merkittäviä muutoksia, kun yhtiön nimi sekä konsernin toimiala, organisaatio ja liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt vaihtuivat kesän aikana kokonaan. Skartan jatkuva liiketoiminta muodostuu nyt vaativasta infra-, teollisuus- sekä energiarakentamisesta. Skarta on yrittäjien yhteenliittymä, joka toimii laajasti uusiutuvan energian hankkeiden arvoketjussa ja sen toiminnan tarkoituksena on rakentaa puhdasta tulevaisuutta. Kaikkia liiketoiminta-alueitamme on kehitetty aktiivisesti, ja konsernin liiketoiminta on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Kesken tilikauden tapahtuneiden konsernirakenteen muutosten takia konsernitilinpäätöksen luvut ovat yhdistelmä jatkuvaa ja päättynyttä liiketoimintaa. Näin ollen nykykonsernin suoriutumista voidaan paremmin arvioida jatkuvan liiketoiminnan pro forma -lukujen avulla. Jatkuvan liiketoiminnan käyttökate nousi tilikaudella lähes 7 prosenttiin liikevaihdosta ja on markkinoiden muihin toimijoihin nähden hyvällä tasolla. Hyvä kannattavuus on henkilöstömme erinomaisen työn tulosta, ja sen ovat mahdollistaneet projektien huolellinen valinta, kattavat riskiarvioinnit jo tarjousvaiheessa sekä projektien tehokas toteuttaminen.

Toteutimme vuonna 2021 lukuisia mielenkiintoisia ja haastavia projekteja. Esimerkiksi Hituran kaivosalueen maisemointi, tuulivoimahankkeiden perustustyömaat, vedenpuhdistamohankkeet ja Kemin biotuotetehtaan vaativat pohjatyöt sujuivat onnistuneesti osaavan henkilöstömme tekeminä. Myös Ruotsin tytäryhtiömme Skarta AB toteutti useita merkittäviä rakennushankkeita Kiirunan alueella Pohjois-Ruotsissa.

Liiketoimintamme tukee vihreää siirtymää ja yhteiskunnan asettamien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista erinomaisesti. Rakentamisen ohella laajennamme toimintaamme puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa myös kohti omaa hankekehitystä. Kehitämme tuuli- ja aurinkovoimahankkeita sekä yksittäisinä hankkeina että osana Vierivoima-konseptiamme, jonka kehitystä on tarkoitus jatkaa aina vihreän vedyn ratkaisuihin saakka. Vuoden aikana aloimme mm. suunnitella Suomen suurinta aurinkovoimapuistoa Utajärvelle ja kehittää uutta tuulipuistoa Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Maaliskuussa 2022 julkaistu yhteistyösopimus Solarigon kanssa lisää mahdollisuuksiamme aurinkovoiman hankekehityksessä merkittävästi.

Vuoden lopulla sovimme yritysjärjestelystä, jossa Skarta hankkii omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin. Järjestely, jonka myötä konsernin liikevaihto moninkertaistuu ja henkilöstömäärä tuplaantuu, on tarkoitus toteuttaa lopullisesti 31.3.2022. Uudella SkartaNYABilla on pohjoismaisilla markkinoilla erittäin vahva asema. Yhtiöitä yhdistää vahva asema erityisesti Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueella, jossa hiilineutraaliin teollisuuteen on seuraavan 10–20 vuoden aikana arvioitu investoitavan yli 100 miljardia euroa. NYABin organisaation avulla voimme laajentaa myös puhtaan energian hankekehitystä Ruotsiin.

Käynnissä oleva Ukrainan kriisi näkyy myös Skartan liiketoiminnassa, kun materiaalien hinnat nousevat ja toimitusajat pitenevät. Riskienhallintaan sekä tarjouslaskennassa että projektien toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota. Toisaalta kriisi on korostanut energiaomavaraisuuden merkitystä, mikä vauhdittaa entisestään vihreää siirtymää ja sitä kautta mm. Vierivoima-konseptin etenemistä.

Haluan lopuksi esittää lämpimät kiitokset osaavalle ja motivoituneelle henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille yhteistyökumppaneillemme hyvin sujuneesta vuodesta. Liiketoiminnan täydellinen muutos on varmasti mietityttänyt osakkeenomistajia, mutta yhtiön arvon kehittyminen osoittaa meidän tehneen oikeita valintoja. Toteutuneiden järjestelyiden myötä yhtiöllä on vahva tase ja sen myötä hyvät asetelmat jatkaa vihreän siirtymän vauhdittamista ja kestävän infrastruktuurin rakentamista.

Skarta-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Skarta Group Oyj:n (”Yhtiö”) konsernin liiketoiminta muuttui tilikauden aikana kokonaan, kun siitä muodostui puhtaan tulevaisuuden rakentaja, joka keskittyy liiketoiminnassaan energia-, infra- ja teollisuusrakentamiseen. Uuden Skarta-konsernin yhtiöillä on vuosikymmenten kokemus vaativista rakennushankkeista ja ne keskittyvät mm. hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin.

Yhtiön syyskuussa julkaiseman strategian mukaisesti konserni laajentaa toimintaansa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Skarta on ollut kehittämässä mm. Vierivoima-konseptia, joka tarjoaa lähellä tuotettua uusiutuvaa sähköä paikalliseen käyttöön edullisella hinnalla. Suuremman mittaluokan hankkeiden osalta Skarta käynnisti marraskuussa suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi Utajärven kuntaan ja hankki sen toteuttamiseksi yli sadan hehtaarin suuruiset, käytöstä poistetut turvesuoalueet. Päätös hankkeen toteuttamisesta arvioidaan voitavan tehdä vuoden 2022 toisella neljänneksellä, jolloin puiston rakentaminen toteutettaisiin päätöstä seuraavan vuoden aikana.

Liiketoiminnan muutos tapahtui 15.7.2021 täytäntöönpannulla osakevaihdolla, jossa Yhtiö hankki omistukseensa nykyisen Skarta Finland Oy:n osakekannan ja sen nimi muutettiin Skarta Group Oyj:ksi. Yhtiö oli jo 9.6.2021 tehdyllä päätöksellä jakanut sijoituspalveluliiketoimintaa harjoittaneen tytäryhtiönsä Privanet Securities Oy:n osakkeet varojenjakona osakkeenomistajilleen, ja osakevaihdon yhteydessä se luopui myös omistamistaan PCM Holding Oy:n osakkeista. Muutosten taustalla olivat kesäkuussa voimaan tulleet uudet EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset, jotka olisivat edellyttäneet merkittäviä Yhtiön taserakenteeseen tehtäviä muutoksia, jotta toiminnan jatkaminen aiemmalla konsernirakenteella olisi ollut mahdollista. Yhtiön arvion mukaan muutokset eivät olisi olleet osakkeenomistajien edun mukaisia, joten se päätyi purkamaan aiemman konsernirakenteensa.

Yhtiön uuden strategian mukaisesti konsernin kasvua tuetaan yritysjärjestelyillä, joita on edistetty aktiivisesti myös heinäkuun osakevaihdon jälkeen. Yhtiö hankki lokakuun lopussa osakevaihdolla omistukseensa oululaisen Sitema Oy:n, joka on vuonna 2018 perustettu sähköverkkojen, uusiutuvan energian ratkaisujen, kiinteistöinfran sekä tietoliikenteen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Sitema Oy:llä on 35 työntekijää ja sen liikevaihto tilikaudelta 2021 oli 3,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti joulukuussa hankkivansa omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin, joka on keskittynyt infra- ja teollisuusrakentamiseen erityisesti Pohjois-Ruotsissa. NYAB Sverige Oy:n osakkeista maksettava kauppahinta on 200 miljoonaa euroa, josta 197,5 miljoonaa euroa maksetaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu maksullinen osakeanti. Yritysjärjestely on tavoitteena saada päätökseen maaliskuun lopussa, jolloin myös Yhtiön nimi on tarkoitus muuttaa SkartaNYAB Oyj:ksi.

Taloudellinen asema

Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma on laadittu soveltuvan kirjanpitosääntelyn mukaisesti siten, että Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen on yhdistelty tuloslaskelmaan vasta 15.7.2021 tapahtuneen osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen, 1.8.2021 alkaen, ja konsernin aiemmat tytäryhtiöt on yhdistelty tuloslaskelmaan aiemman konsernirakenteen purkamiseen saakka. Sitema Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen. Tuloslaskelma tilikaudelta 2021 ei näin ollen anna oikeaa kuvaa konsernin jatkuvasta liiketoiminnasta. Myös vertailukauden tiedot muodostuvat kokonaan päättynyttä sijoituspalveluliiketoimintaa harjoittaneiden yhtiöiden tiedoista. Skarta Finland Oy -alakonsernin koko tilikauden liikevaihto oli yhteensä 77,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,2 miljoonaa euroa.

Konsernin soveltuvan sääntelyn mukaisesti yhdistelty liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 20 prosenttia kertyi Ruotsista ja loput Suomesta. Konsernin liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia oli 1,3 miljoonaa euroa. Tilikauden lopulliseen tulokseen vaikuttivat merkittävällä tavalla 1,8 miljoonan euron suuruiset yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen liikearvon poistot sekä luovutettuihin Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon ja päättyneeseen sijoituspalveluliiketoimintaan liittyviin eriin tehdyt kertaluonteiset alaskirjaukset. Alaskirjausten määrä oli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, eikä niillä ole kassavaikutusta. Tilikauden lopullinen tappio oli 4,9 miljoonaa euroa.

Konsernin aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääasiassa tilikauden aikana toteutettujen yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta, jonka määrä tilikauden päättyessä oli 36,4 miljoonaa euroa. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat lähes kokonaan konserniyhtiöiden koneista ja kalustosta, jonka arvo tilinpäätöksessä oli 5,2 miljoonaa euroa. Konsernin sijoituksista suurimman osan muodostaa listaamattomien yhtiöiden osakkeista koostuva sijoitussalkku, jonka arvo tilinpäätöksessä oli 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on luopunut osakkeiden arvostamisesta käypään arvoon, kun se ei enää sovella sijoituspalveluyritysten tilinpäätössääntelyä. Kirjanpidon periaatteiden muutosten yhteydessä Yhtiön voittovaroja on oikaistu -0,8 miljoonalla eurolla, kun osakkeiden aiemmat hankintahinnan ylittävät arvostukset on palautettu hankintahintaan.

Konsernin omavaraisuusaste nousi tilikauden aikana 72,2 prosenttiin, kun se tilikauden 2020 päätteeksi oli 26,6 prosenttia. Omavaraisuutta paransivat erityisesti tilikauden aikana toteutettujen yritysjärjestelyiden yhteydessä järjestetyt suunnatut osakeannit. Skarta Finland Oy:n ja Sitema Oy:n osakkeina apporttina maksetut suunnatut osakeannit paransivat konsernin omaa pääomaa yhteensä 51,5 miljoonalla eurolla. Heinäkuun osakevaihdon yhteydessä myös Yhtiön vakuudettomia velkakirjalainoja konvertointiin osakkeiksi noin 5,2 miljoonan määrästä. Konsernin vieras pääoma muodostuu muutosten jälkeen pääasiassa lainoista rahoituslaitoksilta sekä lyhytaikaisista osto- ja siirtoveloista.

Lähipiiritapahtumat

Skarta Group Oyj:n lähipiiriyhtiöt Mininvest Oy, Before Holding Oy ja Investdeck Oy ovat konvertoineet joukkovelkakirja- ja lainasaamisiaan Yhtiön osakkeiksi 15.7.2021 toteutetussa suunnatussa osakeannissa yhteensä 4 564 254 euron määrästä.

Konsernitilinpäätökseen sisältyy 459 262 euron edestä Yhtiön johtoryhmän jäsen Jukka Juolan lähipiiriyhtiö Kallastor Oy:lle maksettuja liiketilavuokria sekä Skarta Finland Oy:n projektiin liittyvien aliurakointipalveluiden hankintoja.

Toimintaympäristö

Skarta-konsernin keskeisimmät markkina-alueet ovat energia-, infra- ja teollisuusrakentaminen, joiden markkinatilanne Suomessa on ollut tilikauden aikana erittäin hyvä. Tuulivoimayhdistys ry:n tammikuussa 2022 julkaisemien tilastojen perusteella vuosi 2021 oli uusien tuulivoimaloiden rakentamisessa ennätyksellinen, ja rakentamistahdin ennakoidaan kiihtyvän entisestään vuosikymmenen puoliväliä kohden. Myös infrarakentamisen määrä oli Suomessa ennätyksellisen korkealla tasolla.

Rakennusteollisuus RT ry:n lokakuussa 2021 julkaiseman suhdannekatsauksen ja valtiovarainministeriön johtaman rakennusalan suhdanneryhmän syyskuussa 2021 julkaiseman raportin mukaan infrarakentamiseen liittyvän kysynnän Suomessa ennakoidaan hieman vähenevän vuonna 2022. Sekä energia- että teollisuusrakentamisen kysynnän arvioidaan kuitenkin lisääntyvän. Myös Pohjois-Ruotsissa, joka on Skartalle keskeinen markkina-alue, on käynnissä merkittäviä investointeja puhtaan energian hankkeisiin. Kehityksen seurauksena Skartan strategian ytimessä olevien liiketoiminta-alueiden merkitys kasvaa entisestään ja konserniyhtiöt toimivat entistä vahvemmin markkina-alueilla, joilla kysynnän ennakoidaan olevan korkealla tasolla useita vuosia.

Merkittävimpiä muutoksia toimintaympäristössä on tilikauden aikana aiheuttanut materiaalien hintojen nousu ja ajoittaiset saatavuushaasteet. Erityisesti puutavaran, terästuotteiden, betonin ja polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa. Konserniyhtiöt kuitenkin onnistuivat pääosin hallitsemaan materiaalien hintojen nousuun sisältyneet riskit projektien tarjous- ja sopimusvaiheissa tehdyin hallintatoimenpitein. COVID-19-pandemian vaikutukset Skartan liiketoimintaan ovat jääneet tilikauden aikana vähäisiksi, eikä toteutettujen projektien eteneminen tai valmistuminen ole vaarantunut.

Osake ja osakkeenomistajat

Skarta Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 288 397 790 (edellisellä tilikaudella 20 054 317 osaketta) ja tilikaudella keskimäärin 154 226 053 (20 054 317) osaketta. Osakemäärä kasvoi heinäkuun osakevaihdon täytäntöönpanon yhteydessä 258 230 717 osakkeella Skarta Finland Oy:n osakkeenomistajille ja Yhtiön velkojille suunnattujen osakeantien myötä, ja lokakuussa 10 112 756 osakkeella Yhtiön hankkiessa Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla. Osakekohtainen merkintähinta heinäkuun osakeanneissa oli 0,20 euroa ja lokakuun osakeannissa 0,51 euroa. Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin.

Skarta Group Oyj:llä oli 31.12.2021 yhteensä 2 930 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Andament Group Oy (omistusosuus 46,9 %), Mininvest Oy (9,2 %), Oy Haapalandia Invest Ltd (7,7 %), Mikael Sidér (7,6 %) ja Pekka Niskanen (5,6 %). Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat tilikauden lopussa yhteensä 72,8 % yhtiön osakkeista. Skarta Group Oyj:n osakepääoma 31.12.2021 oli 80 000 euroa ja emoyhtiön oma pääoma 55,0 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Skarta Group Oyj:n tulos 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli -5 582 038 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 54 883 330 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiö on jatkanut valmistautumista NYAB-konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanoon. Osapuolet päättivät helmikuussa muuttaa järjestelyn toteutustapaa siten, että järjestely toteutetaan lähes kokonaan osakevaihdolla. Uusi toteutustapa vahvistaa merkittävästi uuden konsernin pääomarakennetta, mikä mahdollistaa uusien kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen. Yhtiön 17.3.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään järjestelyn täytäntöönpanosta sekä suunnatusta osakeannista NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille. Yritysjärjestely arvioidaan saatettavan päätökseen maaliskuun lopussa, jolloin myös Yhtiön toiminimi on tarkoitus muuttaa SkartaNYAB Oyj:ksi.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön hallitus on asettanut konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi vähintään 300 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ja 10 prosentin käyttökatteen vuoteen 2024 mennessä. Yhtiön suunnittelema yhdistyminen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttää tavoitteiden toteuttamisaikataulua ja antaa yhtiölle erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet jo aiemmilla tilikausilla. Yhtiön hallitus arvioi, että konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate kasvavat vuodesta 2021. Kun NYAB-yritysjärjestely on toteutunut, hallitus antaa vuodelle 2022 täsmällisemmän konsernitason taloudellisen ohjeistuksen.

NYAB-yritysjärjestelyn myötä konsernin resurssit kasvavat huomattavasti ja sen asiantuntemus lisääntyy erityisesti Perämerenkaaren alueella, jonne suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen ja infrastruktuuriin liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan yli 100 miljardia euroa. Yritysjärjestely antaa Skartalle myös erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa Puhdas Energia -liiketoimintaansa Ruotsissa ja laajentua merkittäväksi puhtaan tulevaisuuden rakentajaksi koko Perämerenkaaren alueella.

Myös orgaanisen kasvun mahdollisuudet sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla näyttävät positiivisilta. Energiamarkkinoilla tapahtuneiden muutosten myötä kotimaisten energiaratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan, mikä tarjoaa tulevalle SkartaNYAB-konsernille uusia mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisessa. Tuulivoiman rakentamisessa Skartan tarkoituksena on keskittyä BoP-urakkakokonaisuuksiin, joissa sen vastuulle kuuluvat maanrakennustyöt, perustustyöt ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa.

Aurinkovoimassa yhtiön tarkoituksena on panostaa omaan hankekehitystoimintaan yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhtiöiden välinen yhteistyösopimus, jonka mukaisesti niiden tavoitteena on rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa, julkaistiin 23.3.2022. Lisäksi Skarta jatkaa Vierivoima-konseptinsa kehittämistä tavoitteenaan tarjota lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön kaupungeille, kunnille ja teollisille toimijoille.

Käynnissä oleva Ukrainan kriisi lisää myös Skartan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Konsernilla ei ole käynnissä projekteja joihin EU:n asettamat talouspakotteet tällä hetkellä suoraan vaikuttaisivat, mutta epävarmuus tiettyjen projektien epäsuorista tai suorista haitallisista vaikutuksista on kasvanut. Lisäksi on mahdollista, että muiden projektien tilaajat peruvat hankkeita, muuttavat niiden sisältöä tai lykkäävät niiden aloittamista. Myös yleinen kustannusten nousu ja materiaalien saatavuuteen liittyvät epävarmuudet vaikuttavat projektien toteuttamiseen. Erityisesti polttoaineiden, terästuotteiden ja betonin hintatason nousu sekä toteutettavat kustannusnousun hallintatoimenpiteet vaikuttavat merkittävästi projektitoiminnan kannattavuuteen. Skarta kiinnittää erityistä huomiota materiaalien hintoihin sisältyvien riskien hallintaan mm. tarjousten voimassaoloaikojen ja hintoihin sidottujen indeksointiehtojen avulla, mutta kaikkia haitallisia vaikutuksia ei välttämättä kyetä eliminoimaan annettavien tarjouksen ehdoilla.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Skarta Group -konsernin vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021, julkaistaan 11.4.2022 osoitteessa https://skartagroup.fi/avainluvut/. Skarta Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettävän tiistaina 3.5.2022. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 12.4.2022.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2022 tiistaina 30.8.2022. Lisäksi Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta, jolloin ei julkisteta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaista osavuosikatsausta. Yhtiön liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 julkaistaan 13.5.2022 ja liiketoimintakatsaus ajalta 1.7.–30.9.2022 julkaistaan 11.11.2022.

LIITE: Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Skarta-konsernin jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin tase, Skarta Group Oyj -konsernin rahoituslaskelma, Skarta Group Oyj -konsernin oman pääoman muutokset

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

Kesätöissä NYABilla – viisi kesätyöntekijäämme kertoo kokemuksistaan

Lue lisää

NYABille 112,1 miljoonan kruunun arvoinen tilaus voimajohtojen rakentamisesta

Lue lisää

Kaupankäynti NYABin osakkeilla Tukholmassa alkoi yhtiön muutettua Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on toteuttanut kotipaikan siirron ja vaihtaa markkinapaikan Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakeannista Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankkimiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää