SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

13.05.2022

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
13.05.2022 kello 10.15

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

  • Onnistunut yritysjärjestely NYAB Sverige AB:n kanssa saatettiin loppuun 31.3.2022 ja yhtiön nimi vaihtui samalla SkartaNYAB Oyj:ksi. Järjestely vahvisti merkittävästi yhtiön omaa pääomaa, ja sen uuden tytäryhtiön NYABin näkymät ovat kaikkien aikojen parhaat.
  • Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin pro forma -liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, kasvua 18,6 %, ja käyttökate -1,5 miljoonaa euroa.
  • Konserniyhtiöiden vahva tilauskanta, yhteensä yli 320 miljoonaa euroa, mahdollistaa positiiviset näkymät loppuvuodelle.

SkartaNYAB Oyj -konsernin keskeiset tunnusluvut

01–03/2022(3 kk) 01–03/2021(3 kk) 01–12/2021(12 kk)
Liikevaihto, 1000 euroa 11 613 782 41 646
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa -987 -64 1 895
–       osuus liikevaihdosta -8,5 % -8,2 % 4,6 %
EBITA, 1000 euroa -1 284 -80 1 317
–       osuus liikevaihdosta -11,1 % -10,2 % 3,2 %
Liiketulos (EBIT), 1000 euroa -2 351 -195 -838
–       osuus liikevaihdosta -20,2 % -24,9 % -2,0 %
Tilikauden tulos, 1000 euroa -2 578 -309 -4 885
–       osuus liikevaihdosta -22,2 % -39,5 % -11,7 %
Osakekohtainen tulos, EUR -0,00 -0,02 -0,02
Oma pääoma/osake, EUR 0,36 0,14 0,19
Omavaraisuusaste 82,7 % 25,6 % 72,2 %
Oman pääoman tuotto (ROE) -1,7 % -10,4 % -16,7 %
Osakkeita kauden lopussa 702 641 888 20 054 317 288 397 790

Pro forma -tunnusluvut*

01–03/2022(3 kk) 01–03/2021(3 kk) 01–12/2021(12 kk)
Liikevaihto, 1000 euroa 29 722 25 064 209 165
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa -1 513 539 21 916
–       osuus liikevaihdosta -5,1 % 2,1 % 10,5 %
EBITA, 1000 euroa -2 179 28 19 800
–       osuus liikevaihdosta -7,3 % 0,1 % 9,5 %

*Pro forma -tiedot muodostuvat SkartaNYAB Oyj -konsernin (edellisellä tilikaudella Skarta Finland Oy -alakonsernin) ja NYAB-konsernin yhdistellyistä taloudellisista tiedoista. NYAB-konsernin tuloslaskelma yhdistellään SkartaNYAB-konsernin tilinpäätökseen 1.4.2022 alkaen.

Ohjeistus tilikaudelle 2022

Yhtiö ennakoi konsernin liikevaihdon tilikaudella 2022 olevan 220–255 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä (EBITA) 20–29 miljoonaa euroa. Ohjeistus koskee SkartaNYAB Oyj -konsernia, eikä siinä näin ollen ole huomioitu NYAB-konsernin ensimmäistä vuosineljännestä. Taloudellinen ohjeistus perustuu yhtiön näkymiin sen liiketoimintojen kehityksestä sekä uusista mahdollisuuksista loppuvuodelle. Liiketoimintaympäristössä on tapahtunut rajuja muutoksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia projektien kannattavuuteen, minkä takia yhtiön antaman ohjeistuksen vaihteluväli on tavallista suurempi. Loppuvuoden liiketoiminnan painottuessa Ruotsin markkinoille konsernin taloudellisiin tunnuslukuihin kohdistuu myös entistä suurempia valuuttakurssien vaihteluita.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

SkartaNYAB-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotetun mukainen. Markkina-asemamme on vahva erityisesti pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa. Talviolosuhteissa toimittaessa kausiluonteiset vaihtelut tekevät ensimmäisestä vuosineljänneksestä keskeisen uusien tilausten saamisen, suunnittelun ja optimaalisten projektiorganisaatioiden muodostamisen näkökulmasta. Olemmekin onnistuneet rakentamaan 320 miljoonan euron monipuolisen tilauskannan. Liiketoiminnan kokoluokan kasvaessa olemme myös rakentaneet entistä vahvempaa organisaatiota, mikä on lisännyt alkuvuoden kustannuksia, mutta mahdollistaa aiempaa suuremmat volyymit loppuvuoden aikana.

Skartan ja NYABin välisessä yritysjärjestelyssä syntyi uusi konserni, jolla on erinomaiset asetelmat kannattavan kasvun saavuttamiseksi loppuvuoden aikana. Sekä Skartalla että NYABilla on kotimarkkinoillaan vahva brändi, ja ne jatkavat toistaiseksi toimintaa omilla nimillään. Kumpaakin yhtiötä yhdistää yrittäjähenkinen kulttuuri, ja merkittävät osakkeenomistajat osallistuvat aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiöiden osaamisen ja tarjoaman tukemiseksi on jatkossakin tarkoitus hakea myös epäorgaanista kasvua. SkartaNYABin vahvan taseen ansiosta kasvun kiihdyttämiseksi on olemassa erinomaisia mahdollisuuksia.

NYABilla on takanaan sen toimintahistorian paras ensimmäinen vuosineljännes. Yhtiön tilauskanta on suurempi kuin koskaan. NYAB on tehnyt useita sopimuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa paljon synergioita eri markkina-alueilla. Sopimukset sisältävät monivuotisia sopimuksia, jotka tuottavat tuloja ympäri vuoden, kuten Piitimen kunnan ja Ruotsin liikenneviraston kanssa tehdyt sopimukset koskien teitä, katuja ja vedenhuoltojärjestelmiä. NYAB on myös laajentanut toimintaansa Tukholman alueella, jossa alati kiihtyvä kaupungistuminen lisää kysyntää kestävän infrastruktuurin rakentamiselle.

Myös Skartan liiketoiminta on ottanut merkittäviä kehitysaskelia alkuvuoden aikana. Skartan palvelukseen on rekrytoitu runsaasti uutta osaamista, minkä myötä se pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Maailmanpoliittinen tilanne kasvattaa kysyntää kotimaisille energiaratkaisuille, mihin Skartan vahva asema energiarakentamisessa vastaa erinomaisesti. Skartan energiahankekehitys tuo vielä mukanaan kehityskustannuksia, mutta odotamme näiden vihreään tulevaisuuteen tehtyjen panostusten alkavan tuottaa tuloja vuonna 2023 ja siten vaikuttavan tulokseemme positiivisesti ensi vuodesta eteenpäin.

Tavoitteenamme SkartaNYABissa on yhdistää suurten ja pienten toimijoiden parhaat puolet. Meillä on laajat verkostot ja merkittäviä kumppanuuksia, joista alkuvuonna käynnistetty yhteistyö Solarigon kanssa on erinomainen esimerkki. Samanaikaisesti olemme myös joustava organisaatio, jossa päätöksenteko on tehokasta ja työntekijät suhtautuvat vastuuntuntoisesti omaan työhönsä. Uskon, että tällä tavoin toimimalla voimme tarjota osakkeenomistajillemme eniten arvoa, tarjota asiakkaillemme parasta laatua sekä toimia yhteistyössä parhaiden markkinatoimijoiden kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimimme maailmassa, johon sisältyy tällä hetkellä runsaasti taloudellista epävarmuutta. Suurin syy tähän on Euroopassa vallitseva sota, joka on inhimillisesti katsoen hirvittävä asia. Epävarmuustekijöitä liittyy myös inflaatioon ja nousevaan korkotasoon. Tässä kontekstissa olen erittäin tyytyväinen nykyiseen asemaamme. Meillä on alhainen velkataso, erittäin vahva tilauskanta sekä vahva tase. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme on pandemian aikana osoittanut kykynsä toimia joustavasti ja suoriutua tehtävistään hyvin, kun ulkoiset olosuhteet vaikuttavat liiketoimintaamme. Toimimme myös kasvavilla markkinoilla.

SkartaNYAB -konsernin liiketoiminta katsauskauden aikana

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli maaliskuun lopussa toteutettu yritysjärjestely, jossa Skarta Group Oyj hankki omistukseensa NYAB Sverige AB:n osakekannan ja muutti nimensä SkartaNYAB Oyj:ksi. Yritysjärjestelyssä syntyi konserni, jonka yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 209 miljoonaa euroa ja käyttökate 10,5 % liikevaihdosta eli 22 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma kasvoi järjestelyn myötä 250 miljoonaan euroon, kun kauppasumma maksettiin lähes kokonaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.4.2022 alkaen Johan Larsson, ja johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin myös muilta osin vastaamaan uuden konsernin johtamistarpeita.

SkartaNYAB-konsernin strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Katsauskauden aikana konserni on keskittynyt energiahankkeissa Vierivoima-konseptinsa kehittämiseen sekä teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin Suomessa. Jatkossa NYAB-yritysjärjestely parantaa konsernin valmiuksia laajentaa hankekehitystä myös Ruotsin markkinoille.

Vierivoima-konseptin tarkoituksena on tarjota lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön kaupungeille, kunnille ja teollisille toimijoille. Skarta toimii mm. Atrian kumppanina hankkeessa, jossa Atrian Nurmon tehtaan läheisyyteen rakennetaan noin 45 megawatin tuulivoimapuisto. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin maaliskuussa, ja kaavan on tarkoitus olla hyväksyttynä vuoden 2023 lopulla. Julkisella sektorilla Vierivoima-konseptia edistettiin mm. Ylivieskassa, jonka teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa hiilineutraali yrityspuisto.

Aurinkovoiman hankekehitys käynnistyi konsernissa marraskuussa 2021, kun se käynnisti suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi Utajärven kuntaan, josta se hankki omistukseensa yli sadan hehtaarin käytöstä poistetut turvesuoalueet. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankkeelle on haettu tukea julkiselta sektorilta sekä kartoitettu potentiaalisia sijoittajia ja yhteistyökumppaneita. Maaliskuussa hankekehitys otti uuden merkittävän askeleen, kun SkartaNYAB Oyj teki yhteistyösopimuksen Suomen johtavan teollisten aurinkovoimaloiden toteuttajan Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa Suomessa ja Ruotsissa, ja laajentua sen myötä yhdessä alan johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa.

Tuulivoiman rakentamisessa konserni on keskittynyt BoP-urakkakokonaisuuksiin, joissa sen vastuulle kuuluvat maanrakennus-, perustus- ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa. Konsernin asemaa energiahankkeiden arvoketjussa vahvistettiin entisestään maaliskuussa, kun Skarta Finland perusti uuden sähköverkkoliiketoiminnan yksikön. Entistä kokonaisvaltaisempi palvelutarjonta näkyy mm. yhtiön maaliskuussa tekemässä n. 12 miljoonan euron arvoisessa sopimuksessa koskien Hyrynsalmen kuntaan Kainuuseen rakennettavaa uutta Lumivaaran tuulipuistoa, jossa projektin laajuus sisältää BoP-kokonaisuuden lisäksi myös sähköaseman ja muuntajan toimituksen.

Katsauskauden päättymisen jälkeen SkartaNYAB -konserni on tehnyt uuden 135 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen rahoitussopimuksen. Maturiteetiltaan neljän vuoden lainarahoitus käytetään aiempien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä konsernin käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen. Näin ollen uusi rahoitussopimus mahdollistaa konsernin korkokulujen pienentämisen ja tukee sen kasvusuunnitelmia. Konserni on myös jatkanut aktiivista tilausten vastaanottamista, mikä mahdollistaa hyvät volyymit loppuvuodelle.

Toimintaympäristö ja riskit

SkartaNYAB-konsernin merkittävimmät riskit kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Käynnissä olevan Ukrainan sodan myötä muutokset ovat olleet äkillisiä ja niiden ennustaminen on muuttunut huomattavasti aiempaa vaikeammaksi. Erityisesti materiaalien hinnat ovat nousseet voimakkaasti lyhyellä aikavälillä ja niiden saatavuudessa on ollut ajoittaisia haasteita. Riskienhallinnan näkökulmaa alettiin korostamaan jo vuoden 2021 loppupuoliskolla, kun materiaalien kustannusten nousu alkoi konkretisoitumaan. Konsernin liiketoiminta painottuu loppuvuonna Ruotsin markkinoille, jossa kustannusriskeiltä suojautuminen sopimusehdoin on helpompaa kuin Suomessa, mutta kaikkia kustannuksiin liittyviä riskejä ei välttämättä kyetä eliminoimaan. Fennovoiman päätöksellä keskeyttää Hanhikiven ydinvoimalaprojekti saattaa olla vaikutuksia Suomen liiketoiminnan tämän vuoden tulokseen, sillä konsernilla on aiempia työmaalla toteutettuja projekteja koskevia saamisia.

Toimintaympäristöön vaikuttava epävarmuus näkyy myös uusien hankkeiden ja investointien määrässä. Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan erityisesti rakennusalalla luottamus on alkuvuonna laskenut, joten markkinoilla ei välttämättä ole kysyntää uusille projekteille aiempaan tapaan. Merkittävä osa konsernin projekteista Ruotsissa tehdään kuitenkin julkiselle sektorille, jonka kysyntä vaihtelee yksityistä sektoria vähemmän. Myös pidemmällä aikavälillä konsernin tarjoamille projekteille on entistäkin enemmän kysyntää. Esimerkiksi Suomen hallituksen kehysriihessä on korostettu panostuksia vihreään siirtymään ja puhtaisiin kotimaisiin energiamuotoihin, jolloin esimerkiksi tuulivoimahankkeiden lupakäsittelyitä on katsottu tarpeelliseksi nopeuttaa.

SkartaNYAB-konsernilla on toteutetun NYAB-yritysjärjestelyn myötä entistäkin vahvempi asema Norrbottenin alueella Pohjois-Ruotsissa, jossa on käynnissä merkittäviä vihreän siirtymän investointeja, ja esimerkiksi alueen uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantolaitosten on arvioitu työllistävän noin 10 000 työntekijää. Maailmanpoliittisen tilanteen takia Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön merkitys on korostunut, mikä avaa myös SkartaNYAB-konsernille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä on käsitelty tarkemmin tilikaudelta 2021 julkaistussa vuosikertomuksessa.

Yhtiökokoukset

SkartaNYAB Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokouksessa tehtiin NYAB Sverige AB:n osakekannan hankkimiseksi tarvittavat päätökset koskien suunnattua maksullista osakeantia NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille sekä yritysjärjestelyn hyväksymistä. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön nimenmuutoksesta SkartaNYAB Oyj:ksi ja hallituksen kokoonpanon muuttamisesta siten, että aiemmat hallituksen jäsenet Markku Kankaala ja Jari Suominen jatkavat hallituksen jäseninä, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Jukka Juola, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Mikael Ritola ja Aarne Simula. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tulivat voimaan 31.3.2022, jolloin hallitus päätti yhtiökokouksen valtuuttamana NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan valita hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Johan K Nilssonin.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 3.5.2022 pidettiin yhtiön varsinainen yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin tavanomaiset varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat, kuten tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina tilikaudella 2021 toimineille henkilöille sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkitseminen. Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden.

Yhtiökokousten pöytäkirjat ovat saatavilla suomenkielisinä osoitteessa https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/.

Osake ja osakkeenomistajat

SkartaNYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 702 641 888 osaketta. Osakemäärässä on huomioitu hallituksen 31.3.2022 tekemällä osakeantipäätöksellä NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille suunnatut 414 244 098 osaketta, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen.

SkartaNYAB Oyj:llä oli 31.3.2022 yhteensä 3097 osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat edellä mainittu osakeanti huomioiden Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 33,5 %), Andament Group Oy (hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaalan, hallituksen jäsen Jukka Juolan ja varatoimitusjohtaja Tuomas Hirvosen yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 19,2 %), Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %), Laisdalen Konsult AB (omistusosuus 7,2 %) sekä Mininvest Oy (omistusosuus 3,8 %).

Konsernin tuloslaskelma

SkartaNYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 1–3/2022(3 kk) 1–3/2021(3 kk) 1–12/2021(12 kk)
LIIKEVAIHTO 11 613 782 41 645
Liiketoiminnan muut tuotot 718 0 1 305
Materiaalit ja palvelut -8 622 0 -31 058
Henkilöstökulut -3 183 -492 -5 542
Liiketoiminnan muut kulut -1 513 -354 -4 455
Poistot ja arvonalentumiset -1 364 -131 -2 733
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2 351 -195 -838
Rahoitustuotot ja -kulut -102 -110 -3 906
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 455 -305 -4 744
Tuloverot -122 0 -141
Vähemmistöosuudet 0 -4 0
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -2 578 -309 -4 884

Konsernin tase

SkartaNYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Aineettomat hyödykkeet 220 939 1 709 36 769
Aineelliset hyödykkeet 13 627 351 5 480
Sijoitukset 5 368 7 522 5 441
PYSYVÄT VASTAAVAT 239 935 9 582 47 690
Vaihto-omaisuus 2 860 0 1 806
Pitkäaikaiset saamiset 53 0 368
Lyhytaikaiset saamiset 46 932 446 22 790
Rahoitusarvopaperit 35 0 35
Rahat ja pankkisaamiset 13 033 952 4 141
VAIHTUVAT VASTAAVAT 62 914 1 398 29 141
VASTAAVAA 302 849 10 980 76 831
Osakepääoma 80 80 80
Rahastot 272 609 17 045 75 109
Edellisten tilikausien tulos -19 777 -14 005 -14 835
Tilikauden tulos -2 578 -309 -4 884
OMA PÄÄOMA 250 336 2 812 55 469
Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 228 0 45
Pakolliset varaukset 19 0 31
Pitkäaikaiset lainat 7 451 5 996 4 093
Lyhytaikainen vieras pääoma 42 815 2 172 17 192
VIERAS PÄÄOMA 50 366 8 168 21 285
VASTATTAVAA 302 849 10 980 76 831

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää