SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

30.08.2022

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
30.08.2022 kello 09.55

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

  • Skartan ja NYABin ensimmäinen yhteinen vuosineljännes osoitti kahden pohjoismaisen yhtiön onnistuneen yhdistymisen Ruotsin liiketoimintojen hyvän suoriutumisen paikatessa Suomen liiketoiminnassa koettuja haasteita
  • Yhtiö on aloittanut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Suomessa loppuvuoden aikana hyödyntämällä Ruotsissa onnistuneita käytäntöjä ja suhtautuu luottavaisesti konsernin menestyksekkääseen tulevaisuuteen
  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 55,7 miljoonaa euroa (pro forma 04-06/2021 50,6 miljoonaa euroa), kasvua 10,1 %, ja EBITA 2,7 (4,7) miljoonaa euroa
  • Päivitetyn, 19.8.2022 annetun taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon tilikaudella 2022 ennakoidaan olevan 225–245 miljoonaa euroa ja EBITA:n 14–20 miljoonaa euroa

SkartaNYAB Oyj -konsernin keskeiset tunnusluvut (tarkemmat taloudelliset tiedot on esitetty tiedotteen liitteessä)

SkartaNYAB Oyj -konserni 04-06/2022(3 kk) 04-06/2021(3 kk) 01–06/2022
(6 kk)
01–06/2021
(6 kk)
Liikevaihto, 1000 EUR 55 721 241 67 334 532
Käyttökate (EBITDA),1000 EUR 3 396 -1 042 2 409 -1 098
-osuus liikevaihdosta 6,1 % -432,4 % 3,6 % -206,6 %
EBITA, 1000 EUR 2 669 -1 042 1 385 -1 099
-osuus liikevaihdosta 4,8 % -432,4 % 2,1 % -206,7 %
Liiketulos (EBIT), 1000 EUR -3 021 -1 101 -5 373 -1 288
-osuus liikevaihdosta -5,4 % -456,9 % -8,0 % -242,3 %
Tilikauden tulos, 1000 EUR -5 283 -4 426 -7 861 -4 735
-osuus liikevaihdosta -9,5 % -1836,5 % -11,7 % -890,6 %
Omavaraisuusaste 78,6 % -2,9 % 78,5 % -2,9 %
Osakkeita kauden lopussa 702 641 888 20 054 317 702 641 888 20 054 317

Pro forma -tunnusluvut*

04-06/2022(3 kk) 04-06/2021(3 kk) 01–06/2022(6 kk) 01–06/2021(6 kk)
Liikevaihto, 1000 euroa 55 721 50 599 85 443 75 663
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa 3 396 5 192 1 883 5 795
-osuus liikevaihdosta 6,1 % 10,3 % 2,2 % 7,7 %
EBITA, 1000 euroa 2 669 4 745 490 4 846
-osuus liikevaihdosta 4,8 % 9,4 % 0,6 % 6,4 %

 *Pro forma -tunnuslukuihin aikaväliltä 01–06/2022 on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonsernin taloudelliset tiedot aikaväliltä 1.1.-31.3.2022, jolloin yhtiöt eivät ole vielä kuuluneet SkartaNYAB Oyj -konserniin. Tilikautta 2021 koskevat tiedot muodostuvat Skarta Finland Oy -alakonsernin ja NYAB Sverige AB -alakonsernin yhdistellyistä taloudellisista tiedoista. Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma on yhdistelty SkartaNYAB Oyj -konsernin viralliseen tuloslaskelmaan 1.8.2021 alkaen ja NYAB Sverige AB -alakonserni 1.4.2022 alkaen.

Taloudellinen ohjeistus

SkartaNYAB Oyj ennakoi konsernin liikevaihdon tilikaudella 2022 olevan 225–245 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ilman poistoja ja arvonalentumisia aineettomista hyödykkeistä (EBITA) 14–20 miljoonaa euroa. Ohjeistusta muutettiin 19.8.2022 erityisesti konsernin Suomen liiketoimintojen näkymiä heikentäneiden epävarmuustekijöiden myötä. Aiemmin, toukokuussa 2022 annetun taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon tilikaudella 2022 ennakoitiin olevan 220–255 miljoonaa euroa ja EBITA-tunnusluvun 20–29 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

Toinen vuosineljännes oli uuden SkartaNYAB-konsernin ensimmäinen näytön paikka. Suoriutuminen konserniyhtiöiden välillä sujui kaksijakoisesti. Ruotsissa tulokset olivat erinomaisia ja NYAB-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi lähes kolmanneksen vertailukaudesta. Voimakkaasta kasvusta ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta NYAB onnistui myös säilyttämään suhteellisen kannattavuutensa edellisen vuoden tasolla. Suomessa liiketoimintamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli selvästi tappiolla.

Olemme kyenneet Ruotsin markkinoilla valikoimaan sellaiset asiakkaat, joiden kanssa yhteistyö sujuu hyvin, ja merkittäviltä osin välttämään materiaalikustannusten sisältämät riskit. Näin ollen materiaalien hintojen nousulla ei ole ollut toistaiseksi Ruotsissa merkittävää vaikutusta, eikä niiden saatavuuskaan ole aiheuttanut juurikaan ongelmia. Suomessa olemme kokeneet enemmän haasteita ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kustannusinflaatio, muutaman projektin toteutukseen liittyneet haasteet sekä yksityisen sektorin asiakkaiden investointipäätösten peruuntumiset ja viivästykset johtivat selkeästi tappiolliseen tulokseen. Toisaalta toisen vuosineljänneksen aikana onnistuimme Suomessa voittamaan useita mielenkiintoisia projekteja, joiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen tulemme kiinnittämään erityishuomiota.

Ruotsissa keskeisin toiminta-alueemme on Norrbottenin lääni, jonka merkittävät puhtaaseen tulevaisuuteen tähtäävät investoinnit ovat olleet tapetilla jo pitkään. Esimerkiksi LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin fossiilivapaan teräksen HYBRIT-projekti on saanut paljon julkisuutta. Katsauskauden aikana projektit ovat alkaneet näkyä entistä konkreettisemmin, ja olemme päässeet osallisiksi yhä useampiin uuden infrastruktuurin ja tuotantolaitosten rakentamiseen liittyviin hankkeisiin. Pohjois-Ruotsin ohella olemme saavuttaneet vakaata kasvua hyvällä kannattavuudella Tukholman alueella, jossa projekteja on tarjolla ympäri vuoden ja siten markkina-alue tasaa kausivaihtelua verrattuna talviolosuhteiden sävyttämiin pohjoisiin alueisiin.

Suomessa energiahankkeiden kehitys on edennyt alkuvuoden aikana aktiivisesti. Hankekehityksen tiimiä on täydennetty monipuolisella osaamisella, jotta sekä ympäristön että asiakkaiden näkökulmat tulisivat kattavasti huomioiduksi uusien kansallista energiaomavaraisuutta parantavien hankkeiden kehittämisessä. Kuluvan vuoden energiakriisin aikana sähkön hinta on ollut Suomessa selvästi Ruotsia korkeammalla, ja kriisin on arvioitu johtavan jopa kulutuksen säännöstelyyn. Tästä voimme päätellä, että tarve kotimaisen energiantuotannon lisäämiselle on erityisen suuri. Onnistuneen hankekehityksen avulla voimme myös vahvistaa tulevien vuosien tilauskantaamme konserniyhtiöiden ollessa myös energiarakentamisen asiantuntijoita.

Vaikka Skarta onkin aktiivisen, toistaiseksi tuloja tuottamattoman hankekehityksen myötä eri kehitysvaiheessa kuin NYAB, emme ole tyytyväisiä Suomen toimintojen suoriutumiseen. Olemmekin käynnistäneet toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana. Tarkoituksenamme on yhtenäistää toimintamalleja yhtiöiden välillä saavuttaaksemme jatkossa kestävää kannattavaa kasvua myös Suomessa. Takanamme on vasta ensimmäinen yhteinen kvartaali, joten yhtiöiden välinen integraatio on alkuvaiheessa. Olen vakuuttunut, että jatkamalla määrätietoista työtä voimme saavuttaa huomattavasti parempia tuloksia myös Suomessa.

Inflaation, nousevan korkotason ja geopoliittisen levottomuuden sävyttämästä haastavasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme päättäväisiä ja optimistisia. Meillä on konsernina vahva taloudellinen asema ja näyttöjä historiallisesta kyvystä luoda arvoa. Tämän vuoksi näen selvästi, minne olemme menossa. Aloitettuani toimitusjohtajana 1.4.2022 olen ymmärtänyt, että Suomessa toimivan operatiivisen johtomme asiantuntemusta ja erikoistumista on lisättävä parhaan laadun ja tuottojen saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet ovat jo kunnossa Ruotsissa, ja askelmerkit niiden saavuttamiseksi Suomessa ovat lähes valmiit. Kun tämä on saavutettu, yhdistettynä markkinoidemme erinomaisiin näkymiin, olemme erittäin luottavaisia ja innoissamme koko SkartaNYAB-konsernin tulevaisuudesta.

SkartaNYAB-konsernin liiketoiminta katsauskaudella

Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävin tapahtuma oli maaliskuun lopussa toteutettu yritysjärjestely, jossa Skarta Group Oyj hankki omistukseensa NYAB Sverige AB:n osakekannan ja muutti nimensä SkartaNYAB Oyj:ksi. Konsernin oma pääoma kasvoi järjestelyn myötä 250 miljoonaan euroon, kun kauppasumma maksettiin lähes kokonaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.4.2022 alkaen Johan Larsson, ja johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin myös muilta osin vastaamaan uuden konsernin johtamistarpeita.

Uuden SkartaNYAB-konsernin liiketoiminta keskittyy infra-, energia- ja teollisuusrakentamiseen sekä uusiutuvan energian hankekehitykseen Suomessa ja Ruotsissa. SkartaNYAB-konsernilla on vahva asema erityisesti maiden pohjoisilla alueilla, joissa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan jopa yli sata miljardia euroa ja julkisen sektorin kysyntä infrahankkeille on vakaata. Lisäksi konsernilla on projekteja mm. Tukholman alueella, jossa kiihtyvä kaupungistuminen lisää kysyntää kestävälle infrastruktuurille.

Infrarakentamisessa SkartaNYAB-konsernin liiketoiminta on ollut aktiivista erityisesti Pohjois-Ruotsissa, jossa konserniyhtiöt ovat tehneet useita teiden ja rautateiden rakentamista ja ylläpitoa koskevia sopimuksia julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Sopimusten joukossa on myös useita monivuotisia kunnossapitosopimuksia. Lisäksi konserniin kuuluva NYAB Mälardalen AB teki kesäkuussa Ruotsin liikenneviraston kanssa strategisesti tärkeän, maksimiarvoltaan 400 miljoonan kruunun arvoisen puitesopimuksen, koskien Tukholmasta Örebrohon kulkevan Mälarbanan-rautatien laajennuksen valmistavia maanrakennus- ja rakennustöitä. Sopimuksen lopullinen arvo yhtiölle riippuu monivuotisen puitesopimuksen alla tehtyjen tilausten määrästä.

Energiarakentamisessa SkartaNYAB-konserni on keskittynyt kokonaisvaltaisiin Balance of Plant (BoP) -hankkeisiin, joissa sen vastuulle kuuluvat maanrakennus-, perustus- ja sähköverkkotyöt urakkakohtaisesti määritellyssä laajuudessa. Katsauskauden aikana käynnistyneitä uusia BoP-hankkeita olivat mm. Lumivaaran kahdeksan voimalan tuulipuiston rakentaminen Hyrynsalmen kuntaan Kainuussa sekä Pajunperänkankaan 14 voimalan tuulipuiston rakentaminen Haapajärven kaupunkiin Pohjois-Pohjanmaalla. Sekä Lumivaaran tuulipuiston tilaaja Energiequelle että Pajunperänkankaan tuulipuiston tilaaja ABO Wind ovat uusia asiakkaita SkartaNYAB-konsernille. Sekä Suomessa että Ruotsissa käynnistettiin katsauskauden aikana myös ensimmäiset sähköverkkoliiketoiminnan projektit.

Teollisuusrakentamisessa merkittäviä uusia projekteja Suomessa ovat olleet mm. jätevedenpumppaamoiden rakentaminen osana Tampereen seudun keskuspuhdistamohanketta sekä tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakentaminen SSAB:n tehdasalueelle Raahessa. Ruotsissa teollisuusrakentamisen projekteja on käynnistynyt mm. Norrbottenin alueella, jossa yrityksille rakennetaan uusia toimitiloja pois laajentuvien kaivosalueiden tieltä.

Uusiutuvan energian hankekehityksessä SkartaNYAB on keskittynyt paikallisiin Vierivoima-hankkeisiin, joissa tarjotaan lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön kunnille ja teollisille toimijoille, sekä teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita kehitetään yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa. Yhtiöt ovat suunnitelleet mm. 100 megawatin aurinkovoimalakokonaisuuden rakentamista Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi SkartaNYAB on jatkanut aurinkovoimapuiston suunnittelua yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä. Projektille on saatu suunnittelutarveratkaisu, joka mahdollistaa rakennusluvan hakemisen projektin ensimmäiselle vaiheelle. SkartaNYABille on myös myönnetty Euroopan unionin puhtaaseen energiaan siirtymiseen tarkoitettua Horizon-rahoitusta projektin energianjakelua koskevien älyverkkoratkaisujen selvittämiseksi osana VTT:n hanketta.

Taloudellinen kehitys ja asema

SkartaNYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma on laadittu soveltuvan kirjanpitosääntelyn mukaisesti siten, että NYAB Sverige Oy tytäryhtiöineen on yhdistelty tuloslaskelmaan vasta 1.4.2022 alkaen, kun yhtiöt ovat tulleet osaksi konsernia. Konsernin raportoitu liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 67,3 (0,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta n. 70 prosenttia kertyi Ruotsin markkinoilta ja 30 prosenttia Suomen markkinoilta. Pro forma -liikevaihto, jossa on huomioitu myös NYAB-konsernin ensimmäinen vuosineljännes, nousi 85,4 (75,7) miljoonaan euroon, jossa kasvua vertailukauteen oli 12,9 %. Ruotsin markkinoiden osuus pro forma -liikevaihdosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 76 prosenttia.

EBITA, eli liiketulos ennen konserniliikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä tehtyjä poistoja, oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,4 (-1,1) miljoonaa euroa ja pro forma -EBITA 0,5 (4,8) miljoonaa euroa. Ruotsin liiketoiminnoissa suhteellinen kannattavuus pysyi haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta lähes vertailukauden tasolla, mutta Suomen liiketoimintojen kannattavuus jäi merkittävästi tavoitteista. Heikompaa suoriutumista selittävät mm. kustannusinflaatio, tietyt Covid-19-pandemiasta ja haastavista sääolosuhteista johtuneet työmaiden viivästykset, epävarman toimintaympäristön aiheuttamat asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymiset tai peruuntumiset, kuten Hanhikiven työmaan keskeytyminen, sekä listatun yhtiön hallinnollisten vaatimusten aiheuttamat korkeammat konsernihallinnon kustannukset. Liiketoiminnan kausiluonteisuudelle tyypillisesti kannattavuuden oletetaan paranevan merkittävästi loppuvuotta kohti, kun projektit edistyvät sääolosuhteiden salliessa. Konsernin raportoitu ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -5,4 (-1,3) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat olennaisesti katsauskaudella ja heinäkuussa 2021 toteutettujen yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta tehtävät poistot, joiden määrä oli yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

Konsernin vertailukauden tiedot muodostuvat kokonaan kesällä 2021 päättyneestä sijoituspalveluliiketoiminnasta, joten ne eivät ole vertailukelpoiset katsauskauden tietojen kanssa. Konserni on raportoinut vertailukauden taloudellisista tiedoista sijoituspalveluyritysten tilinpäätössääntelyn mukaisesti, ja vertailukauden tiedot on uudelleenluokiteltu katsausta varten nykyistä esittämistapaa vastaaviksi.

Konsernin oma pääoma vahvistui katsauskauden aikana merkittävästi, kun kauppahinta NYAB Sverige AB:n osakkeista maksettiin lähes kokonaan järjestämällä NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli yhteensä yli 245 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 78,6 prosenttia. Konserni teki huhtikuussa uuden 135 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 13 miljoonaa euroa) suuruisen rahoitussopimuksen, joka sisältää kovenantteja mm. omavaraisuusasteeseen liittyen. Maturiteetiltaan neljän vuoden lainarahoitus käytetään aiempien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä konsernin käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen.

SkartaNYAB Oyj:n hallitus päätti toukokuussa asettaa konsernille uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Konsernin vuotuisen orgaanisen kasvun tavoitellaan olevan yli 7 prosenttia, EBITA-marginaalin yli 10 prosenttia, omavaraisuusasteen yli 45 prosenttia ja osingon yli 30 prosenttia oikaistusta nettotuloksesta. 

Toimintaympäristö ja riskit

SkartaNYAB-konsernin merkittävimmät riskit kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Helmikuussa käynnistyneen Ukrainan sodan myötä muutokset ovat olleet äkillisiä ja niiden ennustaminen on muuttunut huomattavasti aiempaa vaikeammaksi. Raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousu sekä saatavuushaasteet ovat olleet huomattavia. Katsauskauden loppupuolella on kuitenkin esiintynyt merkkejä raaka-aine- ja materiaalikustannusten vakaantumisesta, ja näkyvyys näiltä osin on toistaiseksi parantunut. Kustannusriskeiltä on onnistuttu suojautumaan Ruotsin liiketoiminnoissa suhteellisen hyvin, mutta Suomessa kohonneet kustannukset ovat heikentäneet taloudellista suoriutumista.

Muita epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa loppuvuoden tulokseen Suomessa, liittyy keskeytettyyn Hanhikiven ydinvoimalaprojektiin liittyvien saatavien perintään, Covid-19-pandemian aiheuttamiin epävarmuuksiin sekä käräjäoikeuden päätökseen Mikkelin vesilaitosta vastaan vireillä olevassa riita-asiassa. Valtaosa SkartaNYAB-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy Ruotsin kruunuina, jolloin myös valuuttakurssien vaihteluilla on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Rahoittajien kanssa käydään neuvotteluja loppuvuoden aikana konsernin pitkäaikaisen rahoituksen varmistamiseksi. Muita liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa.

Ruotsin markkinoita analysoivan Prognoscentretin mukaan kuluva vuosi on rakennusalan huippuvuosi, kun taas seuraavan parin vuoden aikana jäädään taloudellisten riskien kasvaessa ja raaka-aineiden saatavuudessa esiintyvien ongelmien takia alhaisemmalle tasolle. Väestönkasvu ja energian hintojen nousu kuitenkin vauhdittavat infra- ja korjausrakentamista sekä investointeja energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Myös Suomessa Rakennusteollisuus RT ry:n toukokuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan maa-, vesi- ja toimitilarakentamisen tilanne pysyy hyvänä vielä kuluvana vuonna, sillä hankkeita on käynnistetty runsaasti ennen Ukrainan sodan alkamista. Epävarmuuden aiheuttamat haitat liiketoiminnalle kuitenkin lisääntyvät vuotta 2023 kohti mentäessä, ja ennusteiden mukaan rakentamisen kysyntä laskee riippumatta sodan kehittymisestä. Talouden taantumariski ja inflaatio yhdistettynä nouseviin korkoihin näkyvät epävarmuutena tulevissa investointipäätöksissä.

Energiarakentamisen osalta toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat myös lisänneet SkartaNYAB-konsernin liiketoimintamahdollisuuksia, sillä energiamarkkinoiden murros on entisestään kasvattanut kotimaisen energiantuotannon merkitystä. Suomen Tuulivoimayhdistys esimerkiksi arvioi, että Suomessa investoidaan tuulivoimaan yli kuusi miljardia euroa vuosina 2022–2025. Tuulivoiman rakentaminen on jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut ennätysvauhdissa, ja tuulivoimakapasiteetti Suomessa on kasvanut 24 prosenttia. Erityisen vauhdikasta tuulivoimarakentaminen on ollut Pohjois-Pohjanmaalla, jossa SkartaNYAB-konsernilla on vahva asema. Euroopan komission toukokuussa julkaiseman aurinkoenergiastrategian tavoitteena on syöttää verkkoon yli 320 gigawattia aurinkosähköä vuoteen 2025 mennessä ja lähes 600 gigawattia vuoteen 2030 mennessä, minkä toteuttamiseksi esimerkiksi lupamenettelyitä on tarkoitus yksinkertaistaa. Aurinkovoiman rakentamista vauhditetaan myös useilla rahoituksellisilla ratkaisuilla, joilla voidaan tukea mm. SkartaNYAB-konsernin hankekehitykseen sisältyvää alueiden käyttötarkoituksen muuntamista sekä entistä innovatiivisempien ratkaisujen kehittämistä.

Norrbottenin alue Pohjois-Ruotsissa on SkartaNYAB-konsernille merkittävä markkina-alue. Alueella on käynnissä koko Pohjoismaiden vihreän siirtymän kannalta merkittäviä julkisen ja yksityisen sektorin investointeja, kun Pohjoismaiden johtavat kaivosyhtiöt pyrkivät fossiilivapaaseen tuotantoon hyödyntämällä mm. kaivostoiminnassa syntyvää jätettä ja sivutuotteita metallien tuotannossa. Investointien suuruuden on seuraavan 10–20 vuoden aikana arvioitu olevan jopa yli 100 miljardia euroa. Jällivaarassa sekä konserniyhtiö Skarta AB:n kotipaikassa Kiirunassa asuin- ja teollisuusalueita siirretään laajenevien kaivosalueiden tieltä uusiin paikkoihin, mikä avaa konserniyhtiöille säännöllisesti potentiaalisia projekteja mm. uuden infrastruktuurin ja yritysten toimitilojen rakentamisessa. Lisäksi esimerkiksi Uumajasta Luulajaan ulottuvan Norrbottniabanan-rautatien sekä uusiutuvan energian tuotannon ja investointien toteuttamisen mahdollistavien sähköverkkoyhteyksien rakentaminen tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Osake ja osakkeenomistajat

SkartaNYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 702 641 888 osaketta (vertailukaudella 20 054 317 osaketta) ja katsauskaudella keskimäärin 495 519 839 (20 054 317) osaketta. Osakemäärä kasvoi hallituksen 31.3.2022 tekemällä osakeantipäätöksellä, jolloin NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille suunnattiin 414 244 098 osaketta vastikkeena NYAB Sverige AB:n osakekannan hankinnasta.

SkartaNYAB Oyj:llä oli 30.6.2022 yhteensä 3358 osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 33,6 %), Andament Group Oy (hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaalan, hallituksen jäsen Jukka Juolan ja varatoimitusjohtaja Tuomas Hirvosen yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 19,2 %), Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %), Laisdalen Konsult AB (omistusosuus 7,2 %) sekä Mininvest Oy (omistusosuus 3,6 %).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 58,0 % yhtiön osakkeista. SkartaNYAB Oyj:n osakepääoma 30.6.2022 oli 80 000 euroa ja emoyhtiön oma pääoma 244,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on noussut 702 651 838 osakkeeseen, kun konsernin henkilöstölle järjestettiin maksuton osakeanti, jossa merkittiin yhteensä 9950 yhtiön uutta osaketta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 29.7.2022.

Yhtiökokousten päätökset

SkartaNYAB Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokouksessa tehtiin NYAB Sverige AB:n osakekannan hankkimiseksi tarvittavat päätökset koskien suunnattua maksullista osakeantia NYAB Sverige AB:n aiemmille osakkeenomistajille sekä yritysjärjestelyn hyväksymistä. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön nimenmuutoksesta SkartaNYAB Oyj:ksi ja hallituksen kokoonpanon muuttamisesta siten, että aiemmat hallituksen jäsenet Markku Kankaala ja Jari Suominen jatkavat hallituksen jäseninä, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Jukka Juola, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Mikael Ritola ja Aarne Simula. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tulivat voimaan 31.3.2022, jolloin hallitus päätti yhtiökokouksen valtuuttamana NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta. Uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan valita hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Johan K Nilssonin.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2022. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin tavanomaiset varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat, kuten tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina tilikaudella 2021 toimineille henkilöille sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkitseminen. Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden. Yhtiökokousten pöytäkirjat ovat saatavilla suomenkielisinä osoitteessa https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/.

Lähipiiritapahtumat

Konsernin tuloslaskelmaan sisältyy 14 302 euron edestä Yhtiön hallituksen jäsen Jukka Juolan lähipiiriyhtiö Kallastor Oy:lle maksettuja liiketilavuokria. Lisäksi konsernin tuloslaskelmaan sisältyy 31 484 euron edestä Yhtiön hallituksen jäsen Johan K Nilssonin lähipiiriyhtiö JKN Advokatbyrå AB:lle maksettuja korvauksia konserniyhtiöiden projektiliiketoimintaa koskevista juridisista palveluista.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Konserniyhtiö Skarta Finland Oy teki heinäkuun alussa 32 miljoonan arvoisen sopimuksen koskien Oulaisten kaupunkiin Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa Karahkan tuulipuistoa. Rakennustyöt alkavat syksyllä ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Skartan vastuulle kokonaisvaltaisessa BoP-hankkeessa kuuluvat tuulivoimapuiston maanrakennus-, perustus- ja sisäverkkotyöt sekä sähköaseman, päämuuntajan ja 110 kV:n voimalinjan rakennustyöt.

SkartaNYAB Oyj allekirjoitti 26.8.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii ruotsalaisen Power Forze AB:n osakekannan. Power Forze AB on erityisesti Pohjois-Ruotsissa toimiva yhtiö, joka tarjoaa teollisuuden ja tuulivoimaloiden sähköasennuksia sekä sähköverkkojen rakentamista ja ylläpitoa koskevia palveluita. Osakkeista maksettava kauppahinta on 38,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 3,6 miljoonaa euroa), josta 8,5 miljoonaa kruunua (0.8 miljoonaa euroa) maksetaan käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta SkartaNYAB-konsernin tämän vuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Osakeannin täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan elokuun loppuun mennessä.

SkartaNYAB Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.7.-30.9.2022 perjantaina 11.11.2022.

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

LIITE: Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, SkartaNYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma, SkartaNYAB Oyj -konsernin tase, SkartaNYAB Oyj -konsernin rahoituslaskelma, SkartaNYAB Oyj -konsernin oman pääoman muutokset

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYABille 112,1 miljoonan kruunun arvoinen tilaus voimajohtojen rakentamisesta

Lue lisää

Kaupankäynti NYABin osakkeilla Tukholmassa alkoi yhtiön muutettua Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on toteuttanut kotipaikan siirron ja vaihtaa markkinapaikan Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakeannista Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankkimiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

vidja

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

vidja

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Yhtiötiedotteet

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää