Tiedonantopolitiikka

Viestinnän tavoite ja periaatteet

NYAB Oyj (jäljempänä ”NYAB” tai ”Yhtiö”) noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, First North -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä, sekä Yhtiön sisäisiä hallinto- ja toimintaohjeita.

NYABin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota Yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suoriutumisesta sekä kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista.

NYAB on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

 • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää
 • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
 • Olennaiset tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja Yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Yhtiön hallitus hyväksyy ja vahvistaa Yhtiössä noudatettavan tiedonantopolitiikan.

Ulkoisen viestinnän kanavat

Yhtiötiedotteiden, sijoittajauutisten ja lehdistötiedotteiden julkaiseminen tapahtuu STT Info -tiedottamisjärjestelmän sekä Yhtiön verkkosivujen www.nyabgroup.com kautta. Yhtiö julkaisee kaikki yhtiötiedotteet ja sijoittajauutiset suomen ja englannin kielellä. Lehdistötiedotteita voidaan julkaista tiedotteen sisällöstä ja kohdemarkkinoista riippuen suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tieto annetaan samanaikaisesti Hyväksytylle Neuvonantajalle ja Pörssille, ja se asetetaan saataville Yhtiön verkkosivuille viipymättä. Tiedot pidetään helposti saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan alkuperäisestä julkistamispäivästä lähtien.

Yhtiön yhtiöjärjestys, tiedot hallituksesta, johtoryhmästä, tilintarkastajista ja Hyväksytystä Neuvonantajasta sekä tilikautta koskeva sijoittajakalenteri pidetään jatkuvasti saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Merkittävät muutokset julkistettuun tietoon julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä, ja muutos julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto.

Yhtiön edustaminen tiedotusvälineissä ja keskustelut pääomamarkkinoiden edustajien kanssa

Vain seuraavat nimetyt henkilöt voivat antaa Yhtiöön liittyviä julkisia lausuntoja Yhtiön nimissä:

 • Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja voivat antaa lausuntoja kaikissa Yhtiötä koskevissa asioissa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan kommentoi Yhtiön hallitusta koskevia asioita, vaan hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.
 • Yhtiön strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä voivat kommentoida ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön mediasuhteista vastaa toimitusjohtaja yhteistyössä markkinointi- ja viestintäjohtajan kanssa. Yhtiön sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja yhdessä sijoittajasuhdejohtajan kanssa.

Muut johtoryhmän jäsenet vastaavat omiin liiketoiminta- ja vastuualueisiinsa liittyvistä lausunnoista huomioiden listattuja yhtiöitä koskevat säännöt ja määräykset, eivätkä saa antaa tietoa yhtiön strategiasta, tuloksista, taloudellisista tavoitteista tai niiden kehityksestä, vaan ainoastaan viitata julkisesti saatavilla olevaan informaatioon.

Yhtiö pyrkii siihen, että sen edustaja on mahdollisimman pian tavoitettavissa vastaamaan analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen tiedusteluihin.

Keskustelut analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen kanssa perustuvat NYABin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä lausunnoissa ei saa antaa NYABin aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

Yhtiö tiedottaa First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti säännöllisesti ja jatkuvasti sijoittajille sellaisista Yhtiötä ja Yhtiön taloudellista tilannetta koskevista tiedoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Yhtiön viralliset raportointikielet ovat suomi ja englanti, ja kaikki materiaali julkaistaan suomen ja englannin kielellä.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuosikatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä.

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen ja varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältää tietoja raportointivuoden keskeisistä tapahtumista, osakkeenomistajista, osakepääomasta ja taloudellisista tunnusluvuista sekä toimitusjohtajan katsauksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstiedotteeseen ja puolivuosikatsaukseen sisällytettävät tiedot on mainittu Nasdaq First North -markkinapaikan säännöissä.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkaistavien taloudellisten tietojen lisäksi Yhtiö julkaisee vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Liiketoimintakatsauksessa esitetään konsernin keskeisiä tunnuslukuja sekä tuloslaskelma ja tase tiivistetyssä muodossa.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta julkistaa ilman aiheetonta viivytystä kaikki päätökset sekä sellaiset olosuhteet ja tiedot Yhtiöstä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan olennaisesti Yhtiön arvopaperin arvoon.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Yhtiötä koskeva sisäpiiritieto on julkistettava mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Tiedotteesta on käytävä ilmi, että kyse on sisäpiiritiedosta.

Jo julkistettuun tietoon tullut merkittävä muutos on julkistettava mahdollisimman pian.

Sisäpiiritieto on MAR:n mukaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä seuraavien edellytysten täyttyessä:

 1. tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi NYABin oikeutetut edut;
 2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 3. NYAB pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Mikäli edellytykset lykkäyspäätökselle täyttyvät, toimitusjohtaja tekee päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä. Sisäpiirihanke voidaan käynnistää myös yhtiön hallituksen päätöksellä. Samassa yhteydessä perustetaan kyseistä tietoa koskeva sisäpiiriluettelo. Päätös lykkäämisestä on perusteltava, ja se tulee säilyttää viisi (5) vuotta.

Lykkäämispäätöksen jälkeen yhtiön on varmistuttava kaikkien lykkäämisedellytysten täyttymisestä siihen saakka, kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai kyseinen hanke on rauennut.

Mikäli lykkäämismenettelyn kohteena olevan tiedon luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan, NYABin on julkistettava kyseinen sisäpiiritieto yleisölle mahdollisimman pian.

Lisätietoa sisäpiiritiedon määritelmästä ja julkistamisesta on saatavilla NYABin hallituksen hyväksymistä sisäpiiriohjeista.

Muu jatkuva tiedonantovelvollisuus

Yhtiön on julkistettava alla olevat tiedot riippumatta siitä, sisältävätkö ne sisäpiiritietoa vai eivät.

 • Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
 • Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset
 • Muutokset hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanoissa sekä tilintarkastajissa
 • Hyväksytyn Neuvonantajan vaihtuminen
 • Merkittävät nimitykset ja muutokset organisaatiossa
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos
 • Uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto
 • Muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus
 • Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat ja muut kulloinkin First North -markkinapaikan sääntöjen mukaiset asiat

Johdon liiketoimet

Johdon liiketoimet julkistetaan pörssin kautta Yhtiön sisäpiiriohjeissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja, sisältäen sekä säännellyt tilinpäätöstiedotteet ja puolivuosikatsaukset että ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä julkistettavat liiketoimintakatsaukset, edeltää ns. hiljainen jakso, jonka aikana Yhtiö ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita, eivätkä anna haastatteluja koskien Yhtiön taloudellista tilaa tai yleisiä näkemyksiä.

Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Hiljaisen jakson päivämäärät ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla sijoittajakalenterissa.

Hiljaisen jakson aikana kaupankäynti Yhtiön arvopapereilla on sisäpiiriläisten osalta kielletty.

Mikäli jokin tapahtuma hiljaisen jakson aikana vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulosvaroitus ja markkina-arviot

Kun Yhtiö on julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siinä määrin, että tuloksen tai liikevaihdon uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta, Yhtiö julkistaa tällaisen tiedon eli tulosvaroituksen viipymättä yhtiötiedotteena.

Mikäli on oletettavaa, että tulosvaroituksella on olennainen vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon, Yhtiön on oltava Pörssiin ja Hyväksyttyyn Neuvonantajaan yhteydessä mahdollisimman pian, ennen kun tieto julkistetaan.

Huhut ja tietovuodot

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia taikka analyytikoiden arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten Yhtiön toimintaa koskevien selvästi virheellisten tietojen korjaamiseksi, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin.

Mikäli Yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa vuotaa Yhtiön ulkopuolelle, Yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen viipymättä asian tultua Yhtiön tietoon.

Kriisitilanteet

Yhtiöllä on kriisitilanteiden varalle erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jonka avulla Yhtiö pyrkii varmistamaan sujuvan viestinnän mahdollisissa kriisitilanteissa. Kriisin laajuuden ja luonteen mukaan Yhtiön hallituksen puheenjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Sijoittajauutiset

Sijoittajauutisina julkaistaan asioita, jotka eivät ole Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella julkistettavia asioita, mutta joiden Yhtiö arvioi kiinnostavan sijoittajia näiden arvioidessa Yhtiötä sijoituskohteena. Sijoittajauutisina julkaistavia asioita voivat olla esimerkiksi Yhtiön kokoon nähden vähäiset yritysjärjestelyt, strategiaa ja rahoitusta koskevat asiat sekä sijoittajaviestinnän aikatauluja koskevat ilmoitukset.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteilla julkaistaan asioita, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteerejä, mutta jotka Yhtiö arvioi kiinnostavan sidosryhmiä. Yhtiö julkaisee lehdistötiedotteilla merkittäviä sen liiketoimintaa koskevia tapahtumia, kuten:

 • uudet sopimukset, kuten monivuotiset sopimukset ja muut merkittävät sopimukset, jotka edustavat Yhtiön ydinliiketoimintaa
 • uudet konseptit ja palvelumallit, jotka vahvistavat Yhtiön imagoa puhtaan tulevaisuuden rakentajana
 • muut tapahtumat, joiden avulla Yhtiö voi erottua kilpailijoistaan ja rakentaa ainutlaatuista brändikuvaa