Liputusvelvollisuus

Liputusvelvollisuudella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaista velvollisuutta huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta. Velvollisuuden tarkoituksena on tarjota sijoittajille tasapuolisesti tietoa yhtiöiden omistusrakenteista sekä niiden muutoksista.

Liputusilmoitus tehdään, kun osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön oma ja/tai koko määräysvaltapiirin omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Osakkeenomistajaan rinnastetaan mm. henkilö, joka käyttää määräysvaltaa yhtiön osakkeenomistajana toimivassa yhtiössä.

Arvopaperimarkkinalakia on muutettu 19.4. alkaen siten, että liputusvelvollisuus soveltuu myös First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeenomistajiin sekä osakkeenomistajiin rinnastettaviin henkilöihin. Liputusilmoitus yhtiölle ja Finanssivalvonnalle on tehtävä seuraavasti:

  1. Liputusrajan ylittävät osuudet 19.4.2024
    Jos omistus- tai ääniosuus on lain voimaantullessa 19.4.2024 vähintään viisi prosenttia, liputusilmoitus on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lakimuutoksen voimaantulosta, eli viimeistään 19.6.2024.
  1. Liputusrajan rikkominen siirtymäaikana 19.4.-19.6.2024
    Jos jokin liputusraja on saavutettu, ylitetty tai alitettu kahden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli 19.4.–19.6.2024, liputusilmoitus on tehtävä tämän siirtymäajan kuluessa eli viimeistään 19.6.2024.
  1. Liputus siirtymäajan päätyttyä (20.6.2024 alkaen)
    20.6.2024 alkaen liputusilmoitukset on tehtävä normaalisääntöjen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.

Lisätietoja liputusvelvollisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilla https://www.finanssivalvonta.fi/finanssisektorin-toimijalle/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/.

NYAB Oyj:lle toimitettavat liputusilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ir@nyabgroup.com. NYAB julkaisee vastaanottamansa liputusilmoitukset yhtiötiedotteena.