Flaggningsskyldighet

Flaggningsskyldighet avser skyldighet att anmäla betydande ägar- och röstandelar i enlighet med kapitel 9 i finska värdepappersmarknadslagen. Flaggningsskyldigheten ska trygga investerares möjlighet att få jämlik information om ägarstruktur i ett noterat bolag, och ändringar i den.

Flaggningsanmälan ska lämnas in, om aktieägarens eller jämförbara personens eget och/eller hela det ägarkontrollerade företagets andel av röstetalet eller antalet aktierna i bolaget uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier. Jämförbara med aktieägare är bland annat personer som har bestämmande inflytande i en sammanslutning som är aktieägare.

Den finska värdepapperslagen har ändrats från den 19 april 2024 så att skyldigheten också avser ägande och rösträtter i bolag som handlas på First North. Flaggningsmeddelanden till bolaget, och till den finska Finansinspektionen, ska göras enligt följande:

  1. Innehav som överstiger en flaggningsgräns den 19 april 2024
    Om innehavet eller röster uppgår till minst fem procent den 19 april 2024, då regeländringen träder i kraft, ska flaggningsbesked göras inom två månader från ändringen, det vill säga senast den 19 juni 2024.
  1. Förändringar under övergångsperioden 19 april – 19 juni 2024
    Om en flaggningsgräns för offentliggörande har uppnåtts, överskridits eller ett innehav understiger tröskeln under den två månader långa övergångsperioden mellan 19 april – 19 juni 2024, ska en flaggningsanmälan göras under denna övergångsperiod, det vill säga senast den 19 juni 2024.
  1. Meddelanden efter övergångsperioden (från och med den 20 juni 2024)
    Från och med 20 juni 2024, ska flaggningsanmälan göras utan obefogat dröjsmål, dock senast följande handelsdag efter att aktieägaren fick eller borde ha fått kännedom om att flaggningsgränsen passerats.

Mer information on flaggningsskyldigheten finns på finska Finansinspektionens webbplats https://www.finanssivalvonta.fi/sv/finansiella-aktorer/Kapitalmarknaden/Emittenter-och-investerare/flaggning/.

Flaggningsanmälan till NYAB ska skickas in till ir@nyabgroup.com. NYAB ska publicera flaggningsanmälan som företagsmeddelande.