Vindpark Juurakko Ab

Plats: Kalajoki
Beställare: VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
Projektets omfattning: Totalentreprenad, 7 turbiner, navhöjd 148 m, total helhetseffekt 40 MW
År för färdigställande: 2022

NYAB deltog i byggnationen av Finlands första hybridenergipark i industriell skala.

 

Juurakkos vindkraftspark i finska Kalajoki, som byggdes för VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, färdigställdes i tid och som planerat. Vindkraftsparken är den första delen av Finlands allra första hybridenergipark i industriell skala. Byggnationen av den andra delen, som ska bli ett solkraftverk, påbörjades i november.

Byggnationen av Juurakkos vindkraftspark genomfördes som en BoP-entreprenad (Balance of Plant) för VSB Uusiutuva Energia Suomi. En BoP-entreprenad omfattar infrastruktur- och elarbeten för en vindkraftspark. Det inkluderar alla byggarbeten förutom turbinerna. Juurakkos vindkraftpark är ett viktigt projekt för VSB eftersom det är deras allra första av denna karaktär i Finland. NYAB tillförde sin mångåriga expertis och erfarenhet till projektet. Sedan 2013 har NYAB deltagit i över 170 byggnationer av vindkraftverk.

I totalentreprenaden ingick planerings- och designarbeten, tio kilometer vägarbete, lyftområden för uppförande av turbiner, grundläggningar för turbinerna samt kabel- och elarbeten. De sju turbinerna, vars navhöjd är 148 meter, producerar sammanlagt 40 megawatt elektricitet. Det motsvarar det årliga elbehovet för cirka 6 500 eluppvärmda enfamiljshus.

Matti Helaakoski, som ansvarar för enheten mark och anläggning, berättar om planeringsarbetet:

”Efter att ha fått det initiala underlaget från kunden kunde vi genomföra den detaljerade planeringsfasen. Det omfattade bland annat dimensionering av byggnationslager och optimering av materialanvändningen. Under denna fas har våra styrkor framhävts och personalens kunnande har spelat en avgörande roll, vilket speglas i ett slutresultat präglat av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att inte överanvända material under ett enda skede eller att göra arbeten i onödan. Detta gynnar våra kunder och även vårt jordklot ur ett hållbarhetsperspektiv.”

I april 2021 togs det första spadtaget i Juurakkos bergiga mark. Sedan dess har ett omfattande område för förnybar energi byggts på 250 hektar mark. Turbinerna installerades och kopplades till elnätet under sommaren 2022.

”Testkörningarna påbörjades i augusti och det tog cirka fem veckor per turbin. Testerna skedde utan problem, precis som övriga arbeten i projektet. Vi hade till och med vädret på vår sida då uppförandefasen var vindstilla och testfasen blåsig, vilket är precis vad man önskar sig. Den fullskaliga elproduktionen inleddes i november för kunden, det inhemska energibolaget Helen, som vi sålde vindkraftsparken till förra sommaren”, berättar Sami Orajärvi, byggnadsdirektör på VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Vindkraftsparken byggdes i en passande terräng bortanför bebyggelsen. Närmare bestämt i ett skogsområde omgivet av åkrar. Under byggnationen visade sig området komma med vissa utmaningar.

”Terrängen var bergig och kabelanslutningen från vindkraftsparken till riksnätet korsade allmänna vägar, vattenledningar samt broar, vilket skapade en del utmaningar i byggnationen. Vi arbetade även på ett stort område och på många ställen samtidigt. Detta hade vi dock fått förhandsuppgifter om och beaktat i planeringen, så själva arbetet löpte friktionsfritt, säger Matti Helaakoski.

Byggplatserna blev även påverkade av det spända världsläget, vilket har skapat en utmaning gällande tillgången av varor och material.

”Vi färdigställde projektet inom utsatt tidsram tack vare en god framförhållning då vi alltid säkerställer tillgången av kritiska varor i ett mycket tidigt skede. Det här var ett intressant och på många sätt ett mycket komplext projekt då vi involverade över 100 yrkesarbetare”, summerar Helaakoski, som var arbetschef för projektet vid Juurakkos vindkraftspark.

Även VSB:s Sami Orajärvi är nöjd med hur projektet genomförts:

”NYAB är en erfaren byggnadsentreprenör och allting gick enligt våra förväntningar. Samarbetet har varit enkelt och smidigt och vi har inget negativt att säga. Vårt samarbete fortsätter. För närvarande bygger NYAB en annan vindkraftspark för oss i Norra Österbotten i Finland.”

För mer information

Matti Helaakoski

Earth works

+ 358 400 589 830
matti.helaakoski@niskasenmaansiirto.fi