Gränsöverskridande ombildning och överföring av notering

På denna del av NYAB:s webbbplats har NYAB Abp sammanställt information om NYAB Abp:s planerade gränsöverskridande ombildning och överföring av notering från Finland till Sverige. Detta förfarande kommer att innebära att NYAB Abp ombildas till ett svenskt aktiebolag, med sitt registrerade säte och huvudkontor i Sverige, och att noteringen av dess aktier överförs från Nasdaq First North Growth Market Finland till Nasdaq First North Growth Market Sverige, med målsättning att noteras på Nasdaq First North Growth Market Sveriges Premier-segment.

Förväntad tidsplan:

  • 27 juni 2024 – Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Finland
  • 27 juni 2024 – Registrering av den Gränsöverskridande Ombildningen hos svenska Bolagsverket
  • 28 juni 2024 – Första dag för handel i det Ombildade Bolagets aktier (dvs. Svenska Aktier) på Nasdaq First North Premier Sverige

Information om den planerade gränsöverskridande ombildningen och överföringen av notering finns i dokumenten som är tillgängliga nedan.

Bolagsrättslig dokumentation

Gränsöverskridande Ombildningsplan (4 mars 2024)

Styrelsens redogörelse till aktieägare och arbetstagare (4 mars 2024)

Revisorsyttrande om den Gränsöverskridande Ombildningsplanen och styrelsens redogörelse till aktieägare och arbetstagare (4 mars 2024)

Meddelande till aktieägare, borgenärer och arbetstagare (4 mars 2024)

Kallelse till extra bolagsstämma (endast tillgängligt på engelska och finska)

Förslag till bolagsstämmobeslut om aktieemission till bolaget och aktieöverlåtelse (13 mars 2024)

Förslag till bolagsstämmobeslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (13 mars 2024)

Instruktioner för valberedningen (13 mars 2024)

Underrättelse till aktieägare om överföringen av aktier från det finska systemet för kontoföring till Sverige (26 mars 2024)

Styrelsens redogörelse för de händelser som har inträffat efter årsredovisningen för 2023 som har en väsentlig påverkan på NYAB Abp:s ställning (28 mars 2024)

Offentliggöranden

NYAB överväger domicilbyte och överföring av notering (7 juni 2023) (endast tillgängligt på engelska och finska)

NYAB går vidare med förberedelser inför domicilbyte och överföring av notering (27 september 2023) (endast tillgängligt på engelska och finska)

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland (4 mars 2024)

NYAB erhåller relevanta godkännanden och fullföljer domicilbytet och överföringen av notering till Sverige (14 juni 2024)

Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor från aktieägare om NYAB:s domicilbyte och överföring av notering från Finland till Sverige