NYAB som investering

CFO Aku Väliaho presenterade NYAB som investering vid evenemanget Sijoittaja 2023 den 14.11.2023.

Varför investera i NYAB?

Vår affärsverksamhet fokuserar på tillväxtsektorer som påverkas av de globala makrotrenderna. Den gröna omställningen påskyndar byggnationen av förnybara energikällor och kraftnät, samtidigt som urbaniseringen ökar behovet av alla typer av infrastruktur. Utöver detta befinner vi oss i en instabil geopolitisk situation vilket talar för investeringar i lokal produktion.

NYAB har en bevisad historik av lönsam tillväxt. I Sverige har NYAB:s totala rörelsevinstmarginal de senaste fem åren uppgått till nästan 10 % samtidigt som vi skapat god effekt genom vår affärsmodell på nya marknader. Bolagets långsiktiga mål är en årlig tillväxt på över 10% och en EBIT-marginal över 7,5%.

NYAB har för avsikt att överföra sin notering till First North Premier i Sverige under det första halvåret 2024. En notering i Sverige bidrar till att skapa ytterligare värde för aktieägarna då bolaget bedömer att förändringen kommer öka tillgången till kapitalmarknaderna, förbättra aktiernas likviditet och medföra andra kommersiella fördelar som följd av att bolaget kommer närmare dess största kunder.

NYABs nyckeltal (2023)

NYAB grundades

2013

Omsättning

280 MEUR

EBIT

15 MEUR

Balansomslutning

266 MEUR

Soliditet

73%

Omsättning från offentlig sektor

54%