Finansiella mål

NYAB Abps styrelse har satt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

  • Årlig organisk tillväxt som överstiger 7 procent
  • EBITA-marginal (rörelseresultat före avskrivingar och amortering av immateriella tillgångar) som överstiger 10 procent
  • Soliditet som överstiger 45 procent
  • Utdelning som överstiger 30 procent av justerat nettoresultat