Finansiella mål

NYAB Abps styrelse har satt följande långsiktiga financiella mål för koncernen:

  • årlig organisk tillväxt som överstiger 7 procent
  • EBITA-marginal (rörelseresultat före avskrivingar och amortering av immateriella tillgångar) som överstiger 10 procent
  • soliditet som överstiger 45 procent
  • dividend som överstinger 30 procent av justerat nettoresultat