Strategi och kärnvärden

Syfte

Vi möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer.

Mission

Vi levererar högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar inom krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande.

Vision

Vi ska vara den föredragna partnern för att bygga en bättre framtid för kommande generationer och förstahandsvalet för kompetenta och motiverade medarbetare.

Strategiska plan för 2024-2026

NYAB:s strategiska plan för 2024–2026 bygger på fyra pelare: människan först, ansvar gentemot kunder och samhälle, operationell excellens och lönsam tillväxt.  

Människan i centrum

NYAB lyfter fram säkerhet som högsta prioritet och har som mål att bli den mest föredragna arbetsplatsen i branschen. NYAB:s framgång är ett resultat av kompetenta och motiverade medarbetare, samt en högpresterande kultur som fokuserar på att ta tillvara varje individs och teams styrkor och erbjuda möjligheter till utveckling och att växa. Under strategiperioden kommer NYAB bland annat att fokusera på att förbättra samarbeten och att bygga gemensam framgång mellan affärsenheterna.  

Ansvar gentemot kunder och samhälle

NYAB har satt som mål att möjliggöra samhällets utveckling för kommande generationer och dess uppdrag är att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar inom krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande. Genom sina tjänster till offentlig och privat sektor möjliggör NYAB den gröna omställningen i Norden. Under strategiperioden sätter NYAB ett utökat fokus på kundnöjdhet och investerar i hållbarhet för att ytterligare stärka sitt erbjudande och bidrag till samhället, samt för att anpassa sig till EU:s klimatmål och kommande CSRD-krav. 

Operationell excellens

NYAB:s exceptionella historik av lönsam tillväxt möjliggörs av nyckelfaktorer inom verksamheten som stödjer hög effektivitet och konkurrensfördelar och ger möjligheter att dra nytta av och skala upp affärsmodellen. NYAB strävar efter att ytterligare stärka dessa nyckelfaktorer genom att fokusera på ständiga förbättringar i verksamheten. Initiativ för att ytterligare förbättra verksamhetsdriften handlar om att förbättra gränsöverskridande resursdelning och projektgenomförande, fokusera på holistisk kostnadsmedvetenhet i alla delar av organisationen och söka förbättringar i verksamheten genom att använda smarta digitala lösningar och samverkan. NYAB har samtidigt beslutat att inleda en strategisk översyn av sina minoritetsinnehav, såsom intressebolaget Skarta Energy. 

Lönsam tillväxt

NYAB:s affärsmodell bygger på en lukrativ position i värdekedjan för infrastruktur-, energi- och industriprojekt och en optimerad organisationsstruktur för framgångsrikt projektgenomförande. NYAB har som mål att dra nytta av sin affärsmodell genom att bland annat tillvarata organiska tillväxtmöjligheter relaterade till investeringar i grön omställning i Sverige och Finland, samt möjligheter relaterade till storskaliga infrastrukturprojekt i Sverige och energiprojekt i Finland. NYAB har även som mål att öka andelen samverkande och långsiktiga underhållskontrakt i Sverige och Finland, samt komplettera tillväxten med strategiska förvärv som ger synergier och/eller nyckelkompetenser för de prioriterade affärsområdena. 

Kärnvärden

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Entreprenörskap är en attityd som vägleder oss och hjälper oss att anpassa oss i en snabbt föränderlig värld, och som alltid låter oss erbjuda den bästa lösningen för våra kunder. Vår arbetsfilosofi präglas av en platt organisation, dynamiskt beslutsfattande, stark motivation, kostnadsmedvetenhet och en enad vision om att tillsammans bygga ett bättre samhälle.

Vi möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer.

Hållbara beslut är avgörande för oss och för dem som kommer efter. Vi skapar hållbara affärer och en inkluderande och utvecklande arbetsplats att trivas på. Vi bygger förnybar energi och hållbar infrastruktur som bidrar till att minska klimatavtrycket. Vår framgång möjliggörs av medvetna och vardagliga val på byggarbetsplatser och kontor, var och en av oss kan påverka dessa.

Inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

Effektivitet och framgångsrika projekt är resultatet av fungerande team med transparenta mål, arbetssätt och resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare för att bygga en ren framtid. Vår passion är att alltid sträva efter bättre.