Strategi och kärnvärden

Syfte

Vi möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer.

Mission

Vi levererar högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar inom krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande.

Vision

Vi ska vara den föredragna partnern för att bygga en bättre framtid för kommande generationer och förstahandsvalet för kompetenta och motiverade medarbetare.

Strategiska plan för 2024-2026

NYAB:s strategiska plan för 2024–2026 bygger på fyra pelare: människan i centrum, ansvar gentemot kunder och samhälle, operationell excellens och lönsam tillväxt.  

Människan i centrum

NYAB lyfter fram säkerhet som högsta prioritet och har som mål att bli den mest föredragna arbetsplatsen i branschen. NYAB:s framgång är ett resultat av kompetenta och motiverade medarbetare, samt en högpresterande kultur som fokuserar på att ta tillvara varje individs och teams styrkor och erbjuda möjligheter till utveckling och att växa. Under strategiperioden kommer NYAB bland annat att fokusera på att förbättra samarbeten och att bygga gemensam framgång mellan affärsenheterna.  

Ansvar gentemot kunder och samhälle

NYAB har satt som mål att möjliggöra samhällets utveckling för kommande generationer och dess uppdrag är att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar inom krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande. Genom sina tjänster till offentlig och privat sektor möjliggör NYAB den gröna omställningen i Norden. Under strategiperioden sätter NYAB ett utökat fokus på kundnöjdhet och investerar i hållbarhet för att ytterligare stärka sitt erbjudande och bidrag till samhället, samt för att anpassa sig till EU:s klimatmål och kommande CSRD-krav. 

Operationell excellens

NYAB:s exceptionella historik av lönsam tillväxt möjliggörs av nyckelfaktorer inom verksamheten som stödjer hög effektivitet och konkurrensfördelar och ger möjligheter att dra nytta av och skala upp affärsmodellen. NYAB strävar efter att ytterligare stärka dessa nyckelfaktorer genom att fokusera på ständiga förbättringar i verksamheten. Initiativ för att ytterligare förbättra verksamhetsdriften handlar om att förbättra gränsöverskridande resursdelning och projektgenomförande, fokusera på holistisk kostnadsmedvetenhet i alla delar av organisationen och söka förbättringar i verksamheten genom att använda smarta digitala lösningar och samverkan. NYAB har samtidigt beslutat att inleda en strategisk översyn av sina minoritetsinnehav, såsom intressebolaget Skarta Energy. 

Lönsam tillväxt

NYAB:s affärsmodell bygger på en lukrativ position i värdekedjan för infrastruktur-, energi- och industriprojekt och en optimerad organisationsstruktur för framgångsrikt projektgenomförande. NYAB har som mål att dra nytta av sin affärsmodell genom att bland annat tillvarata organiska tillväxtmöjligheter relaterade till investeringar i grön omställning i Sverige och Finland, samt möjligheter relaterade till storskaliga infrastrukturprojekt i Sverige och energiprojekt i Finland. NYAB har även som mål att öka andelen samverkande och långsiktiga underhållskontrakt i Sverige och Finland, samt komplettera tillväxten med strategiska förvärv som ger synergier och/eller nyckelkompetenser för de prioriterade affärsområdena. 

Kärnvärden

NYAB har en stark entreprenörssjäl.

Vår starka entreprenörssjäl vägleder och hjälper oss anpassa verksamheten i en snabbt föränderlig värld och ger våra kunder kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet. Vi analyserar affärer och identifierar ständigt möjligheter att fylla hål i marknaden och göra processer mer effektiva och säkra. Vår arbetsfilosofi präglas av dynamiskt beslutsfattande, motiverade medarbetare och kostnadsmedvetenhet i alla led.

Vi möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer.

Genom de projekt vi åtar oss inom hållbar infrastruktur, industriell byggnation och förnybar energi bidrar vi till samhällsutveckling och den gröna omställningen. I våra dagliga val på byggarbetsplatser och kontor gör vi medvetna avvägningar för att skapa hållbara lösningar. Det bygger vår framgång och ger bättre framtida förutsättningar. Våra beslut ger hållbara affärer och en inkluderande och utvecklande arbetsplats att trivas på.

Inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål.

För oss är samverkan en naturlig del i vår vardag. Genom att förstå och nyttja varandras styrkor kan vi optimera vår kapacitet. Det minimerar resursbehov och skapar högpresterande team. Vi bygger arbetsgrupper med rätt kompetens och sammansättning som jobbar tillsammans med våra kunder och partners. Vårt gemensamma fokus på transparenta mål, arbetssätt och effektivitet ger hög kvalitet i projekten, och framgångsrikt arbete med tidplan och budget.