Revisorer

Revisorerna för NYAB Abp är auktoriserade revisorn (KHT) Osmo Valovirta och revisionsbyrån Ernst & Young Oy, auktoriserade revisorn (KHT) Anders Forsström är den viktigaste revisionspartnern.

Revisorns uppgift är att granska NYAB:s redovisning, bokslut och förvaltning. Revisorn kontrollerar att Bolagets verksamhet följer lagen och att bokslutet ger aktieägare och andra parter korrekt och adekvat information om NYAB-bolagens resultat och finansiella ställning.