Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

NYAB bygger en ren framtid. Koncernens affärsverksamhet fokuserar på energi-, infrastruktur- och industribyggnation samt projektutveckling inom förnybar energi. NYAB drar särskilt nytta av sin starka position i norra Sverige och Finland där planerade investeringar i koldioxidfri industri under de kommande decennierna kommer att uppgå till hundratals miljarder kronor. Dessutom har vi en stark närvaro i Stockholmsområdet där en ökande urbanisering skapar ett växande behov av hållbar infrastruktur. Vi strävar efter lönsam tillväxt och ser utmärkta tillväxtmöjligheter i alla våra affärsområden i Finland och Sverige.

Energi- och elnätsbyggnation

Vi fokuserar på att genomföra koldioxidneutrala energiprojekt i samarbete med industrin och offentliga aktörer. Vi ser särskilt möjligheter inom vind- och solenergi, och i framtiden även inom gröna vätgaslösningar.

BoP-konstruktion (Balance of Plant) avser infrastruktur- och elarbeten i en vindkraftspark som inbegriper all konstruktion med undantag för turbiner. NYAB är specialiserat på BoP-projekt och har medverkat vid byggnationen av fler än 190 vindkraftverk.

I BoP-projekten tar våra experter ledningen för helheten, med början i projektering och markundersökning. Vi går sedan vidare med att konstruera lyftzoner och fundament, inklusive utmanande betonggjutning. Vi bygger också vindkraftparkens interna elnät, inklusive kabelinstallationer, och ansluter det till det nationella nätet. Dessutom utför vi alla kringarbeten som vindkraftsparken behöver, till exempel reparation eller byggnation av vägnätet. Utöver BoP-projekt lämnar vi gärna anbud på mindre projekt utifrån kundens behov.

Infrastruktur

NYAB har decennier av erfarenhet av utmanande väg-, järnvägs- och brobyggen. Vi producerar olika trafikleder och tillhörande zonkonstruktion effektivt, exakt och med ett kundorienterat förhållningssätt. Den kompetens som skapats av vår långa erfarenhet hjälper oss att organisera och schemalägga arbetet så att trafiken kan flyta så effektivt och säkert som möjligt under hela projektet.

Som brobyggnadsexperter planerar och utför vi alla broarbeten som färdiga leveranser från små broar till stora brokonstruktioner på land och över vattenvägar. Förutom broar, kulvertar och rörformade broar för fordons-, gång- och cykeltrafik, konstruerar vi olika typer av betong- och stålöverdrag, viadukter och ramper. I samband med brobyggen utför vi alla hjälparbeten såsom markplanering, asfaltsarbeten och räcke, bom- och belysningsinstallationer.

Förutom nya broar, järnvägar, vägar, gator och gång- och cykelvägar reparerar och förbättrar vi även befintliga trafikleder. Vi underhåller även statlig och kommunal infrastruktur på långtidskontrakt.

Industriell byggnation

NYABs starka kompetens och förmåga att fatta innovativa beslut ligger till grund för en framgångsrik special- och industriell byggnation. Denna förmåga stärks ytterligare av toppmodern utrustning och hårdvara.

Vi bygger industrianläggningar för operatörer som tillverknings- och logistikföretag, verkstäder samt pappers- och gruvindustri utifrån kundens behov. Vi tar oss med glädje an de mest utmanande specialiserade byggprojekten, som bio- och värmekraftverk, vattenreningsverk, industrihallar och produktionsanläggningar. Dessutom genomför vi specialprojekt, till exempel fastighetsförflyttningar med nollavfall.

Det värde vi tillför i special- och industribyggprojekt består över allt annat i stark projektledning och kompetens i utmanande mark- och betongarbeten. Vi utvecklar och optimerar ständigt våra processer och vår teknik.

Våra kunder har lärt sig att lita på vår expertis och samarbetsförmåga som utvecklats under decennier av erfarenhet – vi samarbetar sömlöst med projektets samtliga parter.

Projektutveckling

NYAB äger 40% av ett joint venture som har etablerats tillsammans med CapMans fond Nordic Infrastructure II. Skarta Energy Oy är verksamma under det gemensamma bolaget och har en snabbt växande portfolio bestående av projektutveckling inom förnybar energi. Vår projektutveckling är koncentrerad till solkraftsprojekt som kan kompletteras med vindkrafts- och vätgaslösningar. Vi utvecklar några av de största solkraftsprojekten i Finland, så som det i de nedlagda torvmosseområdena på mer än 100 hektar i Utajärvi. Företaget driver även projektet i de gamla gruvdistrikten Hitura och Pyhäsalmi i Norra Österbotten.

Vi också utformade det banbrytande Near Energy-konceptet åt kommuner, städer och industrier för koldioxidneutral lokal el. Med Near Energy-konceptet möter vi tillsammans med våra kunder de möjligheter som omställningen på energimarknaden skapar genom att erbjuda lokalproducerad el. I praktiken innebär Near Energy konkurrenskraftigt prissatt elektricitet som produceras med vind- och/eller solenergi åt lokala operatörer. För dessa erbjuder Near Energy framför allt lokalproducerad, prisvärd energi samtidigt som deras image och konkurrenskraft främjas. Near Energy ökar också lokal kompetens och efterfrågan, skapar sysselsättning inom byggnation och underhåll och bidrar till en positiv atmosfär och ny vitalitet.