Riskhantering

Riskhantering

Målet med NYABs riskhanteringspolicy är att systematiskt identifiera riskfaktorer samt att kontinuerligt övervaka och optimera ledningen så att koncernen når sina strategiska och finansiella mål. Bolaget ser att kontrollerat risktagande kan ha en positiv effekt på bolagets utveckling. Utgångspunkten för NYABs riskhanteringspolicy är att hantera riskpositionen som helhet, även om identifieringen av enskilda risker och hanteringsmedel på praktisk nivå kan skilja sig åt.

Definition av risk

NYAB definierar risk som en intern eller extern osäkerhet, vars förverkligande antingen positivt eller negativt påverkar NYABs förmåga att nå de finansiella och strategiska mål som ställts upp.

Principer för riskhantering

NYAB Abps styrelse har huvudansvaret för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv riskhantering i koncernen. Alla NYAB-företag, medlemmar i NYAB Abps organisationspersonal och tjänsteleverantörer för outsourcad verksamhet är emellertid alltid skyldiga att bidra till förverkligandet av de mål som anges nedan, att vara medvetna om vikten av intern kontroll och riskhantering utifrån sina egna mål och att genomföra erforderliga riskhanteringsåtgärder och rapportering.

Principerna är följande:

  1. Koncernen och dess bolag accepterar inte medvetet en sådan risknivå i sin verksamhet att den kan utgöra en väsentlig risk för likviditeten eller solvensen i bolagen eller koncernen.
  2. Löpande riskhantering ska säkerställa att betydande risker som kan hindra bolagets verksamhet eller förverkligandet av affärsmål identifieras, bedöms och övervakas som en del av den dagliga ledningen av verksamheten.
  3. Riskhanteringen ska omfatta alla väsentliga interna och externa affärsrisker, oavsett deras mätbarhet eller företagets förmåga att påverka skyddet mot dem.
  4. Riskhanteringsförfaranden ska fortlöpande upprätthållas och utvecklas för att säkerställa att alla nya, väsentliga men tidigare oidentifierade risker ingår i riskhanteringsprocessen.