BKMA

21.04.2022

2021 tog NYAB nästa steg för att utveckla vårt arbetssätt och verksamhetsledningssystem genom att låta en del av verksamheten, NYAB Mälardalen AB, certifiera sig enligt BKMA (tidigare BF9K). Valet av certifiering föll på BKMA eftersom det är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat till byggbranschen. BKMA togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. I dag ägs BKMA av Byggföretagen.

Vårt ledningssystem ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Även andra delar arbetas ständigt in i systemet för att få en så bra helhet som möjligt. NYAB:s verksamhetsledningssystem beskriver vår verksamhet genom dokumenterade policys, rutiner, interna och externa krav, mallar och stöddokument. I projekten finns krav på kontroller och rutiner för att genomföra aktiviteter på sätt som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

En certifiering ger många fördelar. Det förenklar upphandlingar och kan vara avgörande för att NYAB ska få uppdraget. Kunderna vet att de får en bra produkt och kan lita på oss. Vid upphandlingar där krav ställs på att företag ska ha ett tredjepartscertifierat system för KMA motsvaras BKMA av ISO/OHSAS/AFS gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genom att följa BKMA-kraven får vi stöd i att leverera bra entreprenader och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO standarderna.

BKMA har samma grundprincip som:

  • Kvalitet (ISO 9001)
  • Miljö (ISO 14001)
  • Arbetsmiljö (ISO 45001/AFS 2001:1)

DNV GL (Det Norske Veritas) utför en årlig revision på de certifierade företagen vilket är en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BKMA-certifierad. Innan certifieringen hade NYAB ett verksamhetsledningssystem som följde krav i de olika ISO-standarderna för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Detta gav ett bra utgångsläge vid certifieringsprocessen vilken genomfördes på bara 3 månader. Revisionen genomfördes utan några större avvikelser och den 23:e november 2021 fick NYAB Mälardalen AB sitt certifikat.

Nu fortsätter utvecklingen av vårt verksamhetsledningssystem och målet är att hela NYAB-koncernen ska vara certifierade under år 2022.