Personuppgiftsansvarig

NYAB Oyj
Saluurienkatu 7
90100 Uleåborg
privacy@nyabgroup.com

Behandling av personuppgifter

NYAB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) samt nationella dataskyddslagar och riktlinjer. Tyngdpunkten i dataskyddsarbetet ligger på att trygga de registrerades integritet och trygga deras rättigheter. NYAB har åtagit sig att behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsprinciperna:

 • Lagligt, rättvist och transparent ur den registrerades perspektiv.
 • Konfidentiellt och säkert.
 • Personuppgifter samlas in och behandlas endast för specifika, uttryckligt angivna och lagliga ändamål.
 • Personuppgifter samlas in endast i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
 • Personuppgifter uppdateras vid behov, ofullständiga och felaktiga uppgifter rättas eller raderas omgående.
 • Personuppgifter lagras i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade endast så länge som det är nödvändigt för ändamålen med databehandlingen.

Denna redogörelse förklarar hur NYAB behandlar personuppgifter om sina kunder, webbplatsbesökare och arbetssökande.

Villkor

 • Personuppgifter avser all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person eller annan information som definieras i dataskyddslagstiftningen.
 • Personuppgiftsansvarig avser en fysisk person, juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, eller någon annan personuppgiftsansvarig enligt definitionen i dataskyddslagstiftningen.
 • Den registrerade är en person vars personuppgifter samlas in, lagras eller behandlas.
 • Personuppgiftsbiträde avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 • Dataskyddslagstiftning avses EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 679/2016) och andra tillämpliga dataskyddslagar samt dataskyddsmyndigheters föreskrifter och anvisningar.
 • Behandling avser varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, automatiserat eller manuellt, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring eller annan behandling av personuppgifter enligt definitionen i dataskyddslagstiftningen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter kräver alltid en rättslig grund som finns i lagen. Den valda rättsliga grunden påverkar i hög grad de rättigheter som den registrerade har i förhållande till den personuppgiftsansvarige.

Samtycke

Samtycke används som rättslig grund för behandling i situationer som:

 • Behandling av arbetssökandes uppgifter i rekryteringsprocessen.
 • Kommunikation med kunder, upprätthållande av kundrelationer och marknadsföring med specifikt samtycke.

Avtal

Avtal används som rättslig grund för behandling i situationer som:

 • Genomförande av ett anställningsavtal eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället i samband med anställning.

 Varifrån samlas uppgifterna in?

Personuppgifterna samlas i första hand in direkt från den arbetssökande eller kunden själv. De uppgifter som behandlas om den arbetssökande består av uppgifter inlämnade i dennes arbetsansökan eller CV. Med den registrerades samtycke kan personuppgifter också samlas in från andra källor, till exempel referenser, vars kontaktuppgifter den arbetssökande frivilligt har lämnat.

Kunduppgifter kan samlas in när du prenumererar på nyhetsbrevet via webbplatsens prenumerationsformulär eller i andra situationer där kunden frivilligt lämnar sina uppgifter.

Cookies används på webbplatsen för att lagra information om användaren.

Vilka uppgifter behandlas?

NYAB behandlar endast sådana personuppgifter om arbetssökande som är nödvändiga för rekryteringsprocessen och som är relaterade till parternas rättigheter och skyldigheter i anställningen eller det potentiella anställningsförhållandet.

När det gäller kunder behandlas endast uppgifter som är nödvändiga för att sköta kundrelationen.

Bland annat behandlas följande uppgifter om den registrerade:

 • Grundläggande information, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter som hänför sig till kundrelationen eller tjänsterna, såsom uppgifter om beställda tjänster och eventuella ändringar i dem.
 • IP-adressen för internetanslutningen.
 • Väsentlig information för rekrytering som tillhandahålls av den arbetssökande, såsom uppgifter om arbetserfarenhet och utbildning, en beskrivning av kompetens och lämplighet för uppgiften samt löneanspråk.

Överföring och utlämnande av personuppgifter samt överföring utanför EU/EES-området

Uppgifter om kunder eller arbetssökande lämnas inte rutinmässigt ut till andra parter. Information kan publiceras i den omfattning som överenskommits med kunden.

Denna webbplats använder Google Analytics, en analystjänst som tillhandahålls av Google. Den använder cookies, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adresser) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar som också finns i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande eller profilering baserat på behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning utförs inte.

Radering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in eller som krävs enligt lagar och förordningar.

Exempel på lagringsperioder:

 • Rekryteringsannonser: 5 år från publiceringen.
 • Arbetsansökningar och bilagor i anslutning till dem: 2 år från inlämningsdatum.
 • Lämplighetstestresultat: 3 år från slutförandet.
 • Säkerhetsprövning: 2 år från slutförandet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter bestäms utifrån den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

 • Den registrerade har rätt att få veta om den personuppgiftsansvarige behandlar hans eller hennes personuppgifter.
 • Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter har den registrerade rätt att få en kopia av de behandlade personuppgifterna.
 • Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar felaktiga personuppgifter.
 • Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar hans eller hennes personuppgifter när behandlingen grundar sig på samtycke.
 • Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter när den grundar sig på berättigat intresse.
 • Den registrerade har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas.
 • Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter är olaglig har han eller hon rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Behandlingen av personuppgifter i samband med anställningssituationer grundar sig ofta på lagstadgade skyldigheter eller fullgörande av kontakt, vilket innebär att rätten till radering eller invändning mot behandling inte kan tillämpas.

Datasäkerhet

Personuppgifterna skyddas med hjälp av åtkomstkontrollåtgärder och andra nödvändiga tekniska metoder. Endast personer som är auktoriserade baserat på deras arbetsuppgifter får behandla personuppgifter. Lagring, arkivering och gallring av personuppgifter bestäms utifrån lagstiftning och organisatoriska riktlinjer.

Ändringar i integritetspolicyn och kontaktkanalen

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter och om hur du utövar dina rättigheter kan du kontakta oss på privacy@nyabgroup.com

Detta integritetsmeddelande kan vara föremål för tillfälliga ändringar som krävs på grund av ändringar i dataskyddslagar eller ändringar i behandlingen av personuppgifter.