NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

25.08.2023

Den 25 augusti har NYAB publicerat sin halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2023. Rapporten är tillgänglig i sin helhet här (på engelska). 

Inspelning av webbsändningen är tillgänglig här.

 

 April-Juni i korthet                            

 • Omsättningen ökade med 17,2% och uppgick till 65,3 (55,7) miljoner euro 
 • EBITDA var 5,4 (3,5) miljoner euro, vilket motsvarar 8,3 % (6,3 %) av omsättningen 
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 4,0 (2,2) miljoner euro, vilket motsvarar 6,2 % (3,9 %) av omsättningen 
 • Det fria kassaflödet var 8,4 (-12,8) miljoner euro 
 • Nettoskuld/EBITDA var 0,19
 • Orderstocken uppgick till 252,0 miljoner euro (305,0 miljoner euro) 

Januari-Juni i korthet                

 • Omsättningen ökade med 42,7% och uppgick till 104,5 (73,2) miljoner euro 
 • EBITDA var 4,8 (3,1) miljoner euro, vilket motsvarar 4,6 % (4,2 %) av omsättningen 
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 2,0 (1,3) miljoner euro, vilket motsvarar 1,9 % (1,8 %) av omsättningen 
 • Det fria kassaflödet var 9,3 (-8,3) miljoner euro 

Finansiell vägledning för 2023 (oförändrad, uppdaterad 10 augusti 2023) 

 • Omsättningen för helåret beräknas till 290–315 miljoner euro 
 • Rörelseresultatet (EBIT) beräknas till 16–24 miljoner euro 

 

Vd Johan Larssons sammanfattning   

Under det första halvåret av 2023 har NYAB gjort stora framsteg. Detta tack vare skickliga och engagerade medarbetare vars outtröttliga arbete har fört oss framåt som företag. Det har gjort det möjligt för oss att genomföra vår strategi och ännu en gång uppnå ett halvår av lönsam tillväxt. Vår rapporterade tillväxt översteg 42% och jämförbar tillväxt vid konstanta växelkurser uppgick till 29%. Vi förbättrade också vår EBIT-marginal och det fria kassaflödet under det andra kvartalet såväl som under det första halvåret. 

Eftersom en stor del av vår affärsverksamhet är koncentrerad till regioner i norr är vi utsatta för säsongsvariationer och de flesta av våra intäkter och vinster ackumuleras under årets andra halva. Förra årets fokus på att åstadkomma en vändning i Finland har visat på goda resultat och vi inledde 2023 med en relativt stor orderstock av god kvalitet. Det har bidragit till en ökad omsättning och en förbättring av EBIT-marginalen under första halvåret. 

Även om vi som företag har tagit stora steg framåt har makroekonomiska utmaningar påverkat våra kortsiktiga utsikter mer än vad vi tidigare förväntat oss. Fortsatt inflation och högre räntor förväntas sätt viss press på projektens lönsamhet och har fått vissa kunder att vänta på att marknadsförhållandena ska stabiliseras, vilket lett till försenade investeringsbeslut. Detta har påverkat alla våra affärsområden, särskilt de verksamma på den finska energimarknaden.   

Orderstocken uppgick till 252 (305) miljoner euro, vilket visar på en positiv utveckling från det första kvartalet, men det ligger efter jämförelseperioden. Denna utveckling är dock främst ett resultat av växelkursfluktuationer och brist på nya projekt för förnybar energi i Finland på grund av den makroekonomiska miljön. 

Nya kontrakt under det första halvåret inkluderar bland annat kontrakt med flera statliga uppdragsgivare med fokus på kritisk infrastruktur för transporter och energi. Vår strategi inom energisektorn har visat på goda resultat och det har fortsatt vara vårt snabbast växande affärsområde. Efter att ha startat flera projekt inom förnybar energi förra året har vi nu ökat vår andel av nya kraftnätsbyggnationer. Dessa projekt medför också framtida tillväxtmöjligheter och är inte lika hårt utsatta för makroekonomiska fluktuationer. 

Vi ser inga tecken på att på att de långsiktiga trenderna kommer att förändras. Detta då antalet planerade storskaliga investeringar i både Finland och Sverige ökar snabbt. Det innebär att de långsiktigt positiva utsikterna för vår verksamhet är fortsatt intakta. För att möjliggöra framtida tillväxt har vi under andra kvartalet fortsatt att utveckla och optimera vår organisation och stärkt vår koncernledning. 

Under det andra kvartalet har vi gjort framsteg i utvärderingen av bolagets framtida notering och hemvist. Vi kommer att kommunicera våra slutsatser så snart som möjligt. 

För att sammanfatta fortsätter NYAB att utvecklas, växa och ha bra resultat. Vi har satt oss i en utmärkt position för att fortsätta vår decennielånga resa med hållbar lönsam tillväxt. Vi är kontinuerligt exponerade mot marknader med hög underliggande efterfrågan, och med låg nettoskuld står vi starkt för att klara av ogynnsamma marknadsförhållanden. Vi är medvetna om den nuvarande makroekonomiska verkligheten och anpassar vår affärsverksamhet för att balansera risker och möjligheter. Detta för att behålla vår starka position och därigenom möjliggöra framtida positiv utveckling och lönsam tillväxt.