NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

22.11.2021

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten är drygt 160 år gammal och berör dagligen 1.5 miljoner invånare och samtliga företag i Stockholmsområdet. Verksamheten är en förutsättning för en storstad i ständig rörelse, och infrastrukturen möjliggör regionens tillväxt. NYAB har nu kontrakterats för att uppföra tre teknikbyggnader för nya ställverk på Lovö Vattenverk till ett värde överstigande 100 miljoner kr.

Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar. Kajer, järnvägsspår och kranar. NYAB har kontrakterats för att utföra och uppföra ”lagringsyta Kilen” inom Umeå hamn.

Arbetena vid Lovö Vattenverk innefattar schakt och markarbeten, betonggjutningar och pålning. Samt uppförande av tre kompletta byggnader. Byggnad 1 i betong: cirka 1 100 m² i två plan och källare. Uppförande av byggnad 2 i betong: cirka 1 100 m² i två plan och källare. Uppförande av byggnad 3 i betong: cirka 1 100 m² i ett plan med vind och källare. Färdigställande och överlämnande av anläggningen till Stockholm Vatten och Avfall sker försommaren 2023.

Umeå Hamn AB´s uppdrag förändrades i grunden vid bildandet av Kvarkenhamnar AB. Det bolaget bildades och ägs tillsammans med finländska Vasa. Nu byggs 13 000 m2 lagringsyta varav ca 4 300 m2 är asfaltbelagd. Även VA-arbeten ingår i projektet.

-”Ytterligare ett större projekt med volymer över flera verksamhetsår. Erbjuder bra möjligheter för vår fortsatta utveckling. Projektet i sig innehåller många intressanta delar och utmaningar. Vi är ödmjuka inför förtroendet vi fått och ska leverera ett bra projekt och en bra entreprenad tillsammans med SVOA”, säger Johan Skoog, vd NYAB Mälardalen.

-”Två fina kontrakt tecknade. Infrastrukturen för rent vatten och för person-, och godstrafik mellan grannländerna Finland och Sverige utvecklas. Det gläder att få bidra till samhällsutvecklingen med utförande av denna typ av projekt”, säger Magnus Granljung, operativ chef NYAB.