NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

22.12.2023

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

NYAB:s styrelse har beslutat om en ny strategisk plan för 2024–2026. NYAB:s vision är att bli den föredragna partnern för att bygga en bättre framtid för kommande generationer, samt att vara förstahandsvalet för kompetenta och motiverade medarbetare i branschen. 

I samband med den strategiska planen har NYAB reviderat sina långsiktiga finansiella mål. De nya långsiktiga finansiella målen är:  

  • Årlig omsättningstillväxt som överstiger 10% 
  • EBIT-marginal överstigande 7,5% 
  • nettoskuld i förhållande till EBITDA på mindre än 1,5 
  • utdelning som överstiger 35 % av nettovinsten 

De uppdatera långsiktiga finansiella målen speglar ett gediget strategiarbete som har bedrivits under hösten. NYAB fortsätter att sträva efter att uppnå branschledande marginaler och överträffa marknadstillväxten utan att kompromissa med noggrant fokus på att balansera risker. NYAB har också som mål att bibehålla sin starka finansiella ställning, vilken ses som en viktig möjliggörare för att nå sina mål om hållbar lönsam tillväxt och framtida värdeskapande för aktieägarna. 

NYAB:s strategiska plan för 2024–2026 bygger på fyra pelare: människan först, ansvar gentemot kunder och samhälle, operationell excellens och lönsam tillväxt.  

Människan i centrum 

NYAB lyfter fram säkerhet som högsta prioritet och har som mål att bli den mest föredragna arbetsplatsen i branschen. NYAB:s framgång är ett resultat av kompetenta och motiverade medarbetare, samt en högpresterande kultur som fokuserar på att ta tillvara varje individs och teams styrkor och erbjuda möjligheter till utveckling och att växa. Under strategiperioden kommer NYAB bland annat att fokusera på att förbättra samarbeten och att bygga gemensam framgång mellan affärsenheterna.  

Ansvar gentemot kunder och samhälle 

NYAB har satt som mål att möjliggöra samhällets utveckling för kommande generationer och dess uppdrag är att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar inom krävande infrastruktur, förnybar energi och industriellt byggande. Genom sina tjänster till offentlig och privat sektor möjliggör NYAB den gröna omställningen i Norden. Under strategiperioden sätter NYAB ett utökat fokus på kundnöjdhet och investerar i hållbarhet för att ytterligare stärka sitt erbjudande och bidrag till samhället, samt för att anpassa sig till EU:s klimatmål och kommande CSRD-krav. 

Operationell excellens  

NYAB:s exceptionella historik av lönsam tillväxt möjliggörs av nyckelfaktorer inom verksamheten som stödjer hög effektivitet och konkurrensfördelar och ger möjligheter att dra nytta av och skala upp affärsmodellen. NYAB strävar efter att ytterligare stärka dessa nyckelfaktorer genom att fokusera på ständiga förbättringar i verksamheten. Initiativ för att ytterligare förbättra verksamhetsdriften handlar om att förbättra gränsöverskridande resursdelning och projektgenomförande, fokusera på holistisk kostnadsmedvetenhet i alla delar av organisationen och söka förbättringar i verksamheten genom att använda smarta digitala lösningar och samverkan. NYAB har samtidigt beslutat att inleda en strategisk översyn av sina minoritetsinnehav, såsom intressebolaget Skarta Energy. 

Lönsam tillväxt 

NYAB:s affärsmodell bygger på en lukrativ position i värdekedjan för infrastruktur-, energi- och industriprojekt och en optimerad organisationsstruktur för framgångsrikt projektgenomförande. NYAB har som mål att dra nytta av sin affärsmodell genom att bland annat tillvarata organiska tillväxtmöjligheter relaterade till investeringar i grön omställning i Sverige och Finland, samt möjligheter relaterade till storskaliga infrastrukturprojekt i Sverige och energiprojekt i Finland. NYAB har även som mål att öka andelen samverkande och långsiktiga underhållskontrakt i Sverige och Finland, samt komplettera tillväxten med strategiska förvärv som ger synergier och/eller nyckelkompetenser för de prioriterade affärsområdena. 

Den tidigare kommunicerade bytet av moderbolagets säte och efterföljande listbyte till First North Premier i Sverige förväntas stödja den strategiska planen och att uppnå de långsiktiga målen. Arbetet med förberedelserna avseende byte av säte och listbyte har framskridit väl och vi återkommer löpande med mer information om hur dessa initiativ fortskrider. 

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer