NYAB har fullföljt domicilbytet och överför notering till Sverige

27.06.2024

NYAB Abp / NYAB AB
BOLAGSMEDDELANDE
27 juni 2024 kl. 18:30 EEST

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENT UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER KRAVEN ENLIGT FINSK OCH SVENSK RÄTT. FÖR VIDARE INFORMATION, SE ”VIKTIGT MEDDELANDE” NEDAN.

NYAB har fullföljt domicilbytet och överför notering till Sverige

NYAB Abp har idag framgångsrikt omvandlats till ett svenskt publikt aktiebolag med företagsnamnet NYAB AB ("Bolaget") och med sitt registrerade säte i Luleå, Sverige. Bolaget kommer också att etablera en finsk filial med namnet NYAB AB, filial i Finland, när NYAB Abp har avregistrerats från finska handelsregistret. Vidare har villkoren i Nasdaq Stockholm AB:s godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige nu uppfyllts och första dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige är imorgon, 28 juni 2024. Vidare påminns aktieägarna om att Bolaget har etablerat arrangemang med vissa förvaltare om att inleda en kampanj för att möjliggöra för innehavare av så kallade link securities i det finska systemet för kontoföring av värdepapper att kostnadsfritt växla dem till svenska aktier.

Bakgrund

Den 7 juni 2023 offentliggjorde NYAB Abp att det överväger ett domicilbyte från Finland till Sverige. Vidare offentliggjorde NYAB Abp den 27 september 2023 att det beslutat att fortsätta med domicilbytesprocessen, att genomföras som en gränsöverskridande ombildning varigenom NYAB Abp skulle ombildas till ett svenskt publikt aktiebolag med sitt registrerade säte i Sverige (”Bolaget” eller det ”Ombildade Bolaget”) (den ”Gränsöverskridande Ombildningen”), och att ansöka om överföring av noteringen av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland (”Nasdaq First North Finland”) till Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige (”Nasdaq First North Premier Sverige”). Den 4 mars 2024 offentliggjorde NYAB Abp att dess styrelse hade godkänt en ombildningsplan och att NYAB Abp hade ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Finland. Den 29 april 2024 offentliggjorde NYAB Abp att dess extra bolagsstämma hade godkänt ombildningsplanen och beslutat om den Gränsöverskridande Ombildningen i enlighet med ombildningsplanen samt om vissa relaterade beslut som föreslagits av styrelsen. Den 14 juni 2024 offentliggjorde NYAB Abp att det hade erhållit relevanta godkännanden och skulle fullfölja domicilbytet och överföringen av notering till Sverige.

Registrering hos svenska Bolagsverket och avregistrering från finska Patent- och registerstyrelsen

Idag har svenska Bolagsverket registrerat den Gränsöverskridande Ombildningen och registrerat Bolaget med företagsnamnet NYAB AB, det svenska organisationsnumret 559488-0667 och sitt registrerade säte i Luleå, Sverige. Vidare kommer finska Patent- och registerstyrelsen att registrera en finsk filial till Bolaget med företagsnamnet NYAB AB, filial i Finland, och det finska företags- och organisationsnumret 3458909-4, när NYAB Abp har avregistrerats från finska handelsregistret. NYAB Abp förväntas att avregistreras från finska handelsregistret imorgon den 28 juni 2024.

Avnotering från Nasdaq First North Finland och notering på Nasdaq First North Premier Sverige

NYAB Abp:s aktier avförs idag från offentlig handel vid och avnoteras från Nasdaq First North Finland. Sista handelsdagen i NYAB Abp:s aktier vid Nasdaq First North Finland är idag, den 27 juni 2024, fram till stängning av dagens handelssession.

Villkoren för Nasdaq Stockholm AB:s godkännande av upptagande till handel av det Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Sverige, som offentliggjordes den 14 juni 2024, har idag blivit uppfyllda. Första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Sverige är imorgon den 28 juni 2024.

På grund av den Gränsöverskridande Ombildningen och överföringen av notering kommer Bolaget i fortsättningen att lämna sin regulatoriska informationsgivning på svenska och engelska i stället för finska och engelska.

Leverans av link securities och möjlighet att växla sådana värdepapper till svenska aktier

Aktieägarna i NYAB Abp är fortsatt aktieägare i Bolaget och deras aktier i NYAB Abp (ISIN-kod FI4000153515) omvandlas till aktier i Bolaget med ISIN-kod SE0022242434 (”Svenska Aktier”), i förhållande till deras aktieinnehav i NYAB Abp med ett förhållande om 1:1. Omvandlingen till Svenska Aktier baseras på aktieinnehavet i NYAB Abp på avstämningsdagen för den Gränsöverskridande Ombildningen, vilken är idag den 27 juni 2024 (”Avstämningsdagen”).

De Svenska Aktierna kommer att levereras till aktieägarna så snart som möjligt. De Svenska Aktierna kommer att levereras i form av så kallade link securities i systemet för kontoföring av värdepapper som förs av Euroclear Finland Oy, som representerar de Svenska Aktierna som är utgivna i systemet för kontoföring av värdepapper som förs av Euroclear Sweden AB. Link securities kommer att levereras automatiskt och ingen åtgärd krävs från aktieägarna i Bolaget i samband med detta. Link securities kommer att ha samma ISIN-kod som de Svenska Aktierna. Endast de Svenska Aktierna kommer att handlas på Nasdaq First North Premier Sverige.

Link securities kan växlas till Svenska Aktier på innehavarens begäran, vilket är nödvändigt för att handla med värdepapperen på Nasdaq First North Premier Sverige. En sådan växling är normalt förenad med administrativa avgifter som tas ut av förvaltare/administratörer av värdepapperskonton. Bolaget har dock etablerat arrangemang med vissa förvaltare och administratörer av värdepapperskonton enligt vilka innehavare av link securities, under perioden 28 juni – 30 september 2024, vid ett tillfälle kommer att kunna växla hela sitt innehav av link securities till Svenska Aktier utan kostnad för innehavaren. Bolaget uppmuntrar sina aktieägare att ta detta tillfälle i akt genom att växla sina link securities till Svenska Aktier under denna period för att undvika eventuella administrativa avgifter i framtiden. Innehavare av link securities som önskar att växla sina link securities till Svenska Aktier ska kontakta sin förvaltare eller administratör av värdepapperskonto för vidare instruktioner. De förvaltare eller administratörer av värdepapperskonton med vilka Bolaget har etablerat ovannämnda arrangemang, för växling av link securities till Svenska Aktier utan kostnad för innehavarna, inkluderar för närvarande Aktia Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Finland branch, Evli Oyj, Nordnet Bank AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Vidare har Bolaget etablerat arrangemang med OP Custody Ltd enligt vilka OP Custody Ltd kommer att växla samtliga link securities, som innehas av innehavare för vilka det agerar förvaltare eller administratör av värdepapperskonto, till Svenska Aktier utan kostnad för sådana innehavare och utan att några åtgärder krävs från sådana innehavare. Arrangemangen mellan Bolaget och dessa förvaltare eller administratörer av värdepapperskonton har ingåtts på samma kommersiella villkor och Bolaget är villigt att etablera motsvarande arrangemang med andra förvaltare och administratörer av värdepapperskonton.

Tidsplan

27 juni 2024 Sista dag för handel i NYAB Abp:s aktier på Nasdaq First North Finland
27 juni 2024 Registrering av den Gränsöverskridande Ombildningen hos svenska Bolagsverket
27 juni 2024 Avstämningsdag för den Gränsöverskridande Ombildningen, dvs. för omvandlingen av aktierna i NYAB Abp till Svenska Aktier (i form av link securities)
28 juni 2024 (uppskattningsvis) Leverans av Svenska Aktier i form av link securities
28 juni 2024 Första dag för handel i Bolagets aktier (dvs. Svenska Aktier) på Nasdaq First North Premier Sverige
28 juni – 30 september 2024 Period för kostnadsfri växling av link securities till Svenska Aktier avseende förvaltare eller administratörer av värdepapperskonton med vilka Bolaget har etablerat sådant arrangemang

Viss information om det Ombildade Bolaget

Företagsnamn: NYAB AB
Organisationsnummer: 559488-0667
Legal Entity Identifier (LEI)-kod: 63670051U25HZ74TIH87
International Securities Identification Number (ISIN) för aktierna: SE0022242434
Kortnamn (ticker): Den 28 juni 2024: NYABSEFrån och med den 1 juli 2024: NYAB
Financial Instrument Short Name (FISN): NYAB/SH
Classification of Financial Instruments (CFI)-kod: ESVUFR

Ytterligare information om Bolagets domicilbyte till Sverige finns tillgänglig på Bolagets webbplats https://nyabgroup.com/sv/byte-av-domicil/.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Hannes Snellman agerar legal rådgivare till NYAB i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen och överföringen av noteringen.

Viktigt meddelande

Distributionen av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Informationen häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokument upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas utöver kraven enligt finsk och svensk rätt. Varje misslyckande att efterleva dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte avsett för att distribueras till eller användas av, någon person eller entitet som är en medborgare eller invånare eller befinner sig i något område, stat, land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller som skulle kräva någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt och utgör såldes inte helt eller delvis och bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja, eller begäran eller inbjudan av något erbjudande att köpa, förvärva eller teckna något värdepapper eller en uppmaning att ingå i investeringsverksamhet. Ingen del av detta meddelande, eller faktumet att de distribueras, bör utgöra grunden för eller förlitas på i samband med något avtal eller någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Informationen i detta meddelande har inte blivit oberoende verifierat. Ingen utfästelse, garanti eller åtagande, uttryckligen eller underförstått, utföras till, och ingen tillit bör fästas till, skäligheten, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av informationen eller åsikterna häri. Varken Bolaget eller något av dess närstående bolag, rådgivare eller företrädare eller någon annan person ska ha något ansvar över huvud taget (genom vårdslöshet eller på annat sätt) för någon skada hur den än uppkommit genom något användande av detta meddelande eller dess innehåll eller på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande.

Detta meddelande innehåller ”framåtriktade uttalanden”. Dessa uttalanden baserar sig kanske inte på historiska fakta utan är uttalanden om framtida förväntningar. När det används i detta meddelande kan orden ”eftersträvar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, “kunde”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle” och andra liknande uttryck då de hänför sig till Bolaget eller den Gränsöverskridande Ombildningen identifiera vissa av dessa framåtriktade uttalanden. Andra framåtriktade uttalanden kan identifieras i sammanhanget där uttalandena görs. Framåtriktade uttalanden anges på ett flertal ställen i detta meddelande, inklusive var som helst där detta meddelande innehåller information om framtida resultat, planer och förväntningar avseende Bolagets verksamhet samt de allmänna ekonomiska förhållandena. Dessa framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte garantier för framtida prestation. De baseras på vissa förväntningar som kan visa sig vara oriktiga. Sådana framåtriktade uttalanden baseras på antaganden och är föremål för olika risker och osäkerheter. Aktieägare bör inte förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden. Ett flertal faktorer kan förorsaka att de faktiska resultaten av Bolagets verksamhet eller finansiella ställning avviker väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena. Varken Bolaget eller något av dess närstående bolag, rådgivare eller företrädare eller någon annan person åtar sig någon skyldighet att granska eller bekräfta eller att offentliggöra några revideringar till några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande.

Värdepapperen som hänvisas till i detta meddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"), eller värdepapperslagstiftningen i någon stat i USA (såsom uttrycket definieras i Regulation S enligt Securities Act) och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering, förutom enligt ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med eventuella andra tillämpliga delstatliga och annan värdepapperslagstiftning i USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en begäran om ett erbjudande att köpa några aktier i USA.

Kontakter

Aku Väliaho
CFO
NYAB Oyj / NYAB AB

Tel:+358 (0)40 559 2772

aku.valiaho@nyabgroup.com

Jan Öhman
styrelseordförande
NYAB Oyj / NYAB AB

Tel:+46 (0)70 226 7534

Johan Larsson
VD
NYAB Oyj / NYAB AB

Tel:+46 (0)70 182 5070

johan.larsson@nyabgroup.com

Om NYAB Oyj

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer, med en omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och bidrar därigenom till den gröna omställningen. NYAB är verksamt i både Finland och Sverige inom både privat och offentlig sektor.

NYAB Abp:s / NYAB AB:s Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, telefon +46 8 604 22 55.

NYAB får order inom kraftledningsbyggnation värd 122,1 Mkr

Läs mer

NYAB-aktien premiärhandlas i Stockholm idag efter bolagsflytt till Sverige

Läs mer

NYAB erhåller relevanta godkännanden och fullföljer domicilbytet och överföringen av notering till Sverige

Läs mer

vidja

NYAB vinner infrastrukturkontrakt värt cirka 319 Mkr

Läs mer

NYAB slutför förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer