Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

16.12.2021

Skarta Group Abp, byggare av en renare framtid, förvärvar svenska NYAB-koncernen, vars lönsamhet har varit bland de bästa i branschen. Genom affären kommer en ny Skarta NYAB-koncern att bildas och den kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro för nästa år. Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att vara en av de viktigaste aktörerna runt Bottenviken och i Norrbottenregionen, där mer än hundra miljarder euro kommer att investeras i grön omställning under de kommande åren. Regionen spelar även är en viktig roll i den framtida vätgasekonomin.

Skarta Group Abp, byggare av en ren framtid, har idag den 16 december 2021 tecknat ett aktiebytesavtal enligt vilket Skarta förvärvar samtliga aktier i svenska NYAB Sverige AB. NYAB Sverige AB är moderbolaget i en koncern som fokuserar på infrastruktur samt industriellt och specialiserat byggande. I koncernen ingår även bolagets helägda dotterbolag NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB.

Ersättningen för aktierna i NYAB Sverige AB enligt aktiebytesavtalet är 210 miljoner euro, varav 140 miljoner euro kommer att betalas genom en riktad nyemission till aktieägarna i NYAB Sverige AB och 70 miljoner euro kommer att utbetalas som kontant betalning. 288 397 790 nya aktier i Skarta Group Abp, som motsvarar det nuvarande antalet aktier i bolaget, kommer att emitteras i den riktade nyemissionen, det vill säga bytesförhållandet är 1:1. Aktieemissionen kommer att utbetalas via apportegendom genom aktier i NYAB Sverige AB. Kontantbetalningen är avsedd att finansieras genom skuldfinansiering, för vilken parterna har inlett förhandlingar med potentiella kreditgivare. Storleken på kontantbetalningen kan revideras innan det bekräftas att villkoren för transaktionen är uppfyllda.

Affärens genomförande är avhängig beslut vid Skarta Group Abp:s extra bolagsstämma om nyemissionen riktad till NYAB Sverige AB:s aktieägare och godkännande av transaktionen, godkännande från Konkurrensverket, finansieringsarrangemangen för transaktionen samt en granskning av tillbörlig aktsamhet avseende båda parter.Affären siktar på att fullföljas i januari–februari 2022 med förbehåll för stängningsvillkoren.

Vid den extra bolagsstämman är avsikten att Skarta Group Abp ska byta namn till Skarta NYAB Abp och att dess styrelse ska förstärkas med medlemmar som föreslås av NYAB Sverige AB:s nuvarande aktieägare. Företaget kommer även fortsättningsvis att ha sitt huvudkontor i Uleåborg och Tuomas Hirvonen kommer att fortsätta som VD.

Den nya koncernen kommer att vara en av de största aktörerna i Bottenvikenområdet

Genom affären kommer Skartas resurser att öka markant och dess kompetens att öka särskilt inom Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen. De planerade investeringarna i koldioxidfri industri och infrastruktur i området under de kommande årtiondena kommer att uppgå till mer än hundra miljarder euro.

Affären ger också Skarta en utmärkt möjlighet att utöka sin verksamhet inom ren energi i Sverige och expandera till att bli en betydande byggare av en renare framtid runt hela Bottenviken. Skarta har koncentrerat sig mer och mer på omfattande energibyggnadsprojekt och projektutvecklingen har startat på ett positivt sätt både inom vind- och solenergi. Både Norrbottenområdet och Uleåborgsregionen, där Skarta är en stark aktör, är även viktiga platser för den framtida vätgasekonomin, och genom affären kommer Skarta att ha resurser att genomföra mer konkreta åtgärder för att bygga upp en vätgasekonomi.

Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro och att ha mer än 300 anställda i Finland och Sverige. Koncernens eget kapital kommer att öka till cirka 190 miljoner euro genom affären, vilket efter finansieringsarrangemangen relaterade till affären kommer att motsvara en soliditet på över 60 procent. Bolaget kommer att tillhandahålla en mer exakt finansiell vägledning för år 2022 senast i bokslutet för 2021.

”Sammanslagningen av Skarta och NYAB är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. NYAB:s verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår”, kommenterar Tuomas Hirvonen, VD för Skarta Group Abp.

Svenska marknader kommer att utgöra cirka 70 procent av den nya Skarta NYAB-koncernen under nästa år. Valutakursförändringar har därför en större effekt på Skarta Group Abp:s verksamhet än tidigare. Bolaget undersöker också möjligheterna att notera sina aktier på en svensk marknadsplats under 2022.

NYAB-koncernens verksamhet liknar i huvudsak Skarta-koncernens nuvarande verksamhet. Följaktligen sker inga större förändringar vad gäller risker relaterade till koncernens affärsverksamhet på grund av affären. Risker relaterade till affärsverksamheten är typiska branschrelaterade risker som avser till exempel offertberäkning, projektledning, materialpriser, arbetssäkerhet och personalresurser. NYAB-koncernen har vanligtvis en projektledningsroll i sin verksamhet, i vilket fall även underentreprenörerna har en betydande inverkan på sin position.

”Både Skarta och NYAB är entreprenörskonsortier och deras verksamhet kan beskrivas med ord som flexibilitet och smidighet. Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare”, säger Markku Kankaala, Skarta Group Abp:s styrelseordförande.

De största aktieägarna i Skarta Group Abp efter affären, baserat på innehaven vid dagen för tecknandet av aktiebytesavtalet, skulle vara följande:

–          Holding Investment Förvaltning Luleå AB: 27,8 %

–          Andament Group Oy: 23,4 %

–          Säthergrens Entreprenad AB: 9,0 %

–          Laisdalen Konsult AB: 6,1 %

–          Mininvest Oy: 4,6 %

–          Oy Haapalandia Invest Ltd: 3,9 %

–          Mikael Sidér: 3,8 %

–          Mitteo Holding AB: 2,9 %

–          Granljung Holding AB: 2,9 %

–          Pekka Niskanen: 2,8 %

Aktieägarna i NYAB Sverige AB har åtagit sig att låsa upp till 50 % av de aktier i Skarta Group Abp som tecknats i den riktade nyemissionen. Inlåsningsperioden kommer att vara 12 månader från stängningen av aktiebytet.

NYAB-koncernen har varit bland de bästa i branschen när det gäller lönsamhet

NYAB-koncernen har vuxit snabbt de senaste åren. Lönsamheten har i kombination med den organiska tillväxten varit bland de bästa i branschen. Både koncernens intäkter och rörelseresultat har nästan fyrdubblats under 2016–2020 och visat en lönsam årlig tillväxt sedan 2013. Koncernens uppskattade omsättning för år 2021 uppgår till närmare 150 miljoner euro. Justerad EBITDA uppskattas till cirka 20 miljoner euro och EBIT till mer än 16 miljoner euro. Koncernen har en all-time high orderstock som inbegriper många fleråriga kontrakt, på grund av vilken den beräknade omsättningen för år 2022 överstiger 170 miljoner euro och beräknad EBIT överstiger 10 procent.

NYAB-koncernen är verksam över hela Sverige inom sina kärnverksamheter: markarbeten, infrastruktur och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Kunderna finns i både den privata och i den offentliga sektorn. Koncernens huvudkontor ligger i Luleå. NYAB har kontor i Stockholm och på sex olika orter i norra Sverige, ett nytt kontor i Gävle öppnar i januari. Totalt 160 anställda arbetar i koncernen.

”Sammanslagningen med Skarta stärker NYAB i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt”, kommenterar Johan Larsson, grundare och VD för NYAB Sverige AB.

Koncernens nyckeltal presenteras i tabellen nedan. Siffrorna är oreviderade då koncernbolagens bokslut har konsoliderats till Holding Investment Förvaltning Luleå AB:s koncernredovisning i enlighet med gällande redovisningsregler. Reviderade koncernredovisningar avseende NYAB-koncernen har därför inte upprättats.

RESULTATRÄKNINGAR (1 000-tal euro) 1.1.–30.9.2021
(9 månader)
1.1.–31.12.2020
(12 månader)
OMSÄTTNING 92 725 125 107
Övriga rörelseintäkter 374 355
Råvaror och tjänster -74 096 -100 606
Personalkostnader -8 919 -11 127
Övriga rörelsekostnader -1 -64
EBITDA (% av omsättningen) 10 082 (10,9 %) 13 665 (10,9 %)
Avskrivningar och värdeminskningar -742 -935
EBIT (% av omsättningen) 9 340 (10,1 %) 12 730 (10,2 %)
Finansiella intäkter och kostnader -15 -423
EBT (% av omsättningen) 9 325 (10,1 %) 12 307 (9,8 %)
Inkomstskatter och beräkningsskatter -1 944 -2 736
PERIODENS RESULTAT (% av omsättningen) 7 382 (8,0 %) 9 571 (7,7 %)
BALANSRÄKNING (1 000-tal euro) 30.9.2021 31.12.2020
Immateriella tillgångar 42 53
Materiella tillgångar 7 216 6 502
Investeringar 18 19
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 277 6 573
Råvaror och förbrukningsvaror 889 705
Kundfordringar och upplupna fordringar 44 657 26 042
Likvida medel 4 328 14 925
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 49 874 41 672
TILLGÅNGAR 57 151 48 245
Tecknat kapital 16 16
Reserver 3 27
Balanserade vinstmedel 26 384 23 864
EGET KAPITAL 26 403 23 907
Minoritetsaktier 0 3 111
Skatteavsättningar 2 640 2 059
Långfristiga lån 1 433 2 366
Kortfristiga skulder 26 675 16 802
EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 151 48 245

Ovanstående resultaträkningssiffror har omräknats till euro med hjälp av de genomsnittliga växelkurserna under båda perioderna, enligt vilka värdet på en euro har varit 10,4848 SEK under 1.1.-31.12.2020 och 10,1522 SEK under 1.1.-30.9.2021. Balansräkningstalen har omräknats till euro med hjälp av den sista dagens växelkurs under båda perioderna, enligt vilken värdet på en euro har varit 10,0343 SEK den 31 december 2020 och 10,1683 SEK den 30 september 2021.

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer