Totalentreprenad

Flytt av kulturbyggnader

Plats: Gällivare
Kund: LKAB
Projektets omfattning: I uppdraget ingår flytt av sex flerbostadshus, sex villor, sex mindre förrådsbyggnader och en större förrådsbyggnad
Projektet började: 2022
Projektet är avslutat: 2023

I samhällena Malmberget, Gällivare och Koskullskulle pågår för närvarande ett stort projekt med samhällsomvandling av de tre tätorterna. Totalt kommer omkring 2 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter bostads och lokalytor att flyttas eller ersättas. Det innebär att ungefär 3 200 människor berörs och måste flytta de kommande åren. Samhällsomvandlingen beräknas pågå till 2032. Förändringarna är orsakade av gruvdriften under Malmberget som på sikt kommer innebära att två centrum blir till ett. Den gemensamma framtiden för kommunens invånare kommer därigenom att se helt annorlunda ut då de flesta samhällsfunktioner på sikt flyttas till Gällivare. Då gruvdriften är en betydande orsak till omvandlingen är LKAB en stor aktör i arbetet både som företag och sakägare.

På grund av omvandlingen kommer stora delar av samhället Malmberget med bl a kulturhistorisk värdefull bebyggelse att avvecklas. Malmberget är också Riksintresse för kulturmijövården enligt 3 kap Miljöbalken och därför är dess bebyggelse och miljöer viktiga.

Detta projekt innebar att Ett antal av byggnaderna i Malmberget ska bevaras genom flytt. Detta projekt inkluderar flytt av 6 flerbostadshus, 6 villor samt 7 st uthus. Urvalet av byggnaderna skedde utifrån perspektivet att flytta för att bevara ett brett urval som representerar de olika typer av byggnader som finns inom bolagets ägande

Projektet var en totalentreprenad. I entreprenaden ingick grundläggning av byggnader, anläggande av krypgrunder, indragning av infrastruktur i grunden i samarbete med nätägare, flytt av byggnader samt återställning av mark på befintliga platser.