Utförandeentreprenad

Samarbete och förståelse löser komplexa utmaningar vid Vidja etapp 2A

Plats: Vidja
Kund: Huddinge Kommun och Stockholm Vatten
År: 2021 –
Värde: 200 miljoner kronor
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projektomfattning: Upprustning av gatunät, fiber, el, vatten och avlopp

Strax söder om Stockholm stad ligger Huddinge som med sin unga befolkning och många grönområden är en av länets allra snabbast växande kommuner. Här återfinns sommarstugeområdet Vidja som med åren fått allt fler permanent bosatta människor. Detta har inneburit ett ökat tryck på bland annat vägar, elnät samt vatten- och avloppssystem. Under hösten 2021 kontrakterades NYAB för att rusta upp infrastrukturen i Vidja till kommunal standard och skapa möjlighet för fler året om-boenden. Arbetet har delats upp i etapper där NYAB genomför etapp 2A som omfattar cirka 150 fastigheter.

”Vi påbörjade projektet strax efter årsskiftet 2021 och som alltid startade vi med de djupaste arbetena först, vilket i detta fall var schaktning för vatten och avlopp. Det som var särskilt utmärkande i Vidja var att schaktningen ägde rum tre meter under den närliggande sjön Orlången som bara låg 50 meter bort. Det innebar att vi fick vidta stor försiktighet och noggrannhet då de nya ledningarna har dimensioner upp till 1200 millimeter”, berättar Fredrik Fällback, platschef på NYAB

Oväntade utmaningar och hög komplexitet

Projektet, som till en början beräknades ta fyra år att genomföra, har stött på många oväntade utmaningar som på pappret innebär betydande tidsförlängningar och kostnadsökningar. Det till trots ser NYAB ut att inte behöva ytterligare tid i någon större utsträckning och kostnaderna har kunnat hanteras.

”Projektet har utförts i en turbulent tid med hög inflation och stora kostnadsförändringar. Här hade våra beställare klokt nog tänkt på att lägga in indexreglering i kontraktet vilket gjort att bägge parter enkelt kunnat hantera kostnadsförändringarna”, förklarar Mathias Jacobson Ernsell, arbetschef på NYAB.

Just denna typ av omvandlingsområden kantas ofta av hög komplexitet och oförutsedda händelser. Det är trångt, byggnationen måste anpassas till boende och det är svårt att få en hög kapacitet på maskiner samtidigt som det är resurskrävande på både tjänstemanna- och yrkesarbetarsidan.

”De här projekten bär på så många olika dimensioner av komplexitet och det är viktigt att alla redan från start förstår de omfattande utmaningarna som finns. Projekteringen kan aldrig fånga upp allt och vi har fått arbeta proaktivt varje dag för att inte tappa tempo i produktionen. Men det är också det roligaste med projektet, att känna att vi blir lite bättre varje dag”, fortsätter Mathias.

Goda relationer skapar goda resultat

För att säkerställa ett tidseffektivt, kvalitetsdrivet och säkert projekt har NYAB haft ett nära samarbete med beställarna Huddinge Kommun och Stockholm Vatten och Avlopp. Det har bland annat förts givande diskussioner kring grundvattensänkning och grundvattenrör. För schaktningen används bland annat stödkonstruktioner så som spont och spontkassetter för att säkerställa arbetsmiljön.

NYAB har även gjort kompletterande provtagningar i bergen innan de planerade sprängningarna genomförts. Proverna, som visade på höga svavelhalter i bergen, ledde till stora kostnadsökningar och att delar av projektet fick planeras om, då sprängning av sulfidberg kan skapa miljöfarliga konsekvenser så som försurning och ökad vittring. En annan stor utmaning var de kalkstabiliserande åtgärder som utfördes i tre gator, vilket innefattande cirka 70 000 meter KC-pelare. Det krävdes också stora maskiner och arbetsområden för att kunna bygga tillfälliga vägar för ett smidigt trafikflöde under byggtiden.

”Relationen som vi har med beställarna har förenklat hela arbetsgången och snabbat på själva utförandet. Vi förstår varandras intressen och behov, trots många förändringar och nya förutsättningar i projektet. Vi fick till exempel förtroendet att använda vår erfarenhet och expertis för att komplettera bygghandlingarna med ytterligare underlag och på så sätt stärka processen framåt”, säger Fredrik Fällback, platschef.

Svårigheten i att hitta rätt arbetsätt

En annan viktig del i projektet har varit upprättandet av en välfungerande lösning för den omfattande masshanteringen, vilket NYAB gjorde möjligt genom en stor masshanteringsyta. Sedan dag ett har NYAB fått arbeta hårt för att lyckas optimera logistiken kring både massor, material och resurser.

”Utifrån våra egna och branschkollegors erfarenheter vet vi att den här typen av projekt är svåra, och detta har varit mer utmanande än så. Ingen är nog riktigt förberedd på hur komplext arbetet faktiskt är och det har tagit lång tid att hitta en fungerande arbetsmetod och modell. Men nu har vi hittat ett välfungerande sätt som vi kommer ha stor nytta av i det här och andra liknande projekt”, berättar Fredrik.

En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för NYAB har varit att informera och åter informera de boende i området för att skapa en hållbar situation under byggtiden samt få ett bra flyt i produktionen. Det har bland annat delats ut övergripande information till de boende och representanter från NYAB har haft nästintill daglig kontakt med de boende vars tillfarter berörts av byggandet.

”Vi vill alltid att de projekt som pågår i bebyggelse under lång tid ska ha minimal inverkan på de boende under byggtiden. Därför har vi hållit en ständig dialog med både beställare och boende, samt skickat ut informationsbrev om projektets framfart. Det dyker alltid upp frågor och funderingar, och det gäller att vara flexibel och se möjligheterna till ett bra samarbete med lokalbefolkningen”, säger Fredrik.

Ett lyckat resultat med goda framtidsutsikter

Etapp 2A av projektet i Vidja har ett slutdatum som beräknas till hösten år 2025. Men tack vare ett gediget förarbete, effektiv produktion och ett konstruktivt samarbete med Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avlopp är flera delar av projektet besiktade och godkända redan nu.

”Jag är både imponerad och stolt över vad vi har åstadkommit gällande levererad kvalitet i kombination med effektiv tidsåtgång. Trots att vi stött på oväntade utmaningar, vilket snarare är regel än undantag i vår bransch, har vi fortsatt hålla uppe både det höga tempot och den goda lagandan. Vi ser fram emot att ta projektet i mål”, avslutar Fredrik Fällback, platschef.