Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

16.12.2021

Skarta Group Abp, byggare av en renare framtid, förvärvar svenska NYAB-koncernen, vars lönsamhet har varit bland de bästa i branschen. Genom affären kommer en ny Skarta NYAB-koncern att bildas och den kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro för nästa år. Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att vara en av de viktigaste aktörerna runt Bottenviken och i Norrbottenregionen, där mer än hundra miljarder euro kommer att investeras i grön omställning under de kommande åren. Regionen spelar även är en viktig roll i den framtida vätgasekonomin.

Skarta Group Abp, byggare av en ren framtid, har idag den 16 december 2021 tecknat ett aktiebytesavtal enligt vilket Skarta förvärvar samtliga aktier i svenska NYAB Sverige AB. NYAB Sverige AB är moderbolaget i en koncern som fokuserar på infrastruktur samt industriellt och specialiserat byggande. I koncernen ingår även bolagets helägda dotterbolag NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB.

Ersättningen för aktierna i NYAB Sverige AB enligt aktiebytesavtalet är 210 miljoner euro, varav 140 miljoner euro kommer att betalas genom en riktad nyemission till aktieägarna i NYAB Sverige AB och 70 miljoner euro kommer att utbetalas som kontant betalning. 288 397 790 nya aktier i Skarta Group Abp, som motsvarar det nuvarande antalet aktier i bolaget, kommer att emitteras i den riktade nyemissionen, det vill säga bytesförhållandet är 1:1. Aktieemissionen kommer att utbetalas via apportegendom genom aktier i NYAB Sverige AB. Kontantbetalningen är avsedd att finansieras genom skuldfinansiering, för vilken parterna har inlett förhandlingar med potentiella kreditgivare. Storleken på kontantbetalningen kan revideras innan det bekräftas att villkoren för transaktionen är uppfyllda.

Affärens genomförande är avhängig beslut vid Skarta Group Abp:s extra bolagsstämma om nyemissionen riktad till NYAB Sverige AB:s aktieägare och godkännande av transaktionen, godkännande från Konkurrensverket, finansieringsarrangemangen för transaktionen samt en granskning av tillbörlig aktsamhet avseende båda parter.Affären siktar på att fullföljas i januari–februari 2022 med förbehåll för stängningsvillkoren.

Vid den extra bolagsstämman är avsikten att Skarta Group Abp ska byta namn till Skarta NYAB Abp och att dess styrelse ska förstärkas med medlemmar som föreslås av NYAB Sverige AB:s nuvarande aktieägare. Företaget kommer även fortsättningsvis att ha sitt huvudkontor i Uleåborg och Tuomas Hirvonen kommer att fortsätta som VD.

Den nya koncernen kommer att vara en av de största aktörerna i Bottenvikenområdet

Genom affären kommer Skartas resurser att öka markant och dess kompetens att öka särskilt inom Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen. De planerade investeringarna i koldioxidfri industri och infrastruktur i området under de kommande årtiondena kommer att uppgå till mer än hundra miljarder euro.

Affären ger också Skarta en utmärkt möjlighet att utöka sin verksamhet inom ren energi i Sverige och expandera till att bli en betydande byggare av en renare framtid runt hela Bottenviken. Skarta har koncentrerat sig mer och mer på omfattande energibyggnadsprojekt och projektutvecklingen har startat på ett positivt sätt både inom vind- och solenergi. Både Norrbottenområdet och Uleåborgsregionen, där Skarta är en stark aktör, är även viktiga platser för den framtida vätgasekonomin, och genom affären kommer Skarta att ha resurser att genomföra mer konkreta åtgärder för att bygga upp en vätgasekonomi.

Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro och att ha mer än 300 anställda i Finland och Sverige. Koncernens eget kapital kommer att öka till cirka 190 miljoner euro genom affären, vilket efter finansieringsarrangemangen relaterade till affären kommer att motsvara en soliditet på över 60 procent. Bolaget kommer att tillhandahålla en mer exakt finansiell vägledning för år 2022 senast i bokslutet för 2021.

”Sammanslagningen av Skarta och NYAB är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. NYAB:s verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår”, kommenterar Tuomas Hirvonen, VD för Skarta Group Abp.

Svenska marknader kommer att utgöra cirka 70 procent av den nya Skarta NYAB-koncernen under nästa år. Valutakursförändringar har därför en större effekt på Skarta Group Abp:s verksamhet än tidigare. Bolaget undersöker också möjligheterna att notera sina aktier på en svensk marknadsplats under 2022.

NYAB-koncernens verksamhet liknar i huvudsak Skarta-koncernens nuvarande verksamhet. Följaktligen sker inga större förändringar vad gäller risker relaterade till koncernens affärsverksamhet på grund av affären. Risker relaterade till affärsverksamheten är typiska branschrelaterade risker som avser till exempel offertberäkning, projektledning, materialpriser, arbetssäkerhet och personalresurser. NYAB-koncernen har vanligtvis en projektledningsroll i sin verksamhet, i vilket fall även underentreprenörerna har en betydande inverkan på sin position.

”Både Skarta och NYAB är entreprenörskonsortier och deras verksamhet kan beskrivas med ord som flexibilitet och smidighet. Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare”, säger Markku Kankaala, Skarta Group Abp:s styrelseordförande.

De största aktieägarna i Skarta Group Abp efter affären, baserat på innehaven vid dagen för tecknandet av aktiebytesavtalet, skulle vara följande:

–          Holding Investment Förvaltning Luleå AB: 27,8 %

–          Andament Group Oy: 23,4 %

–          Säthergrens Entreprenad AB: 9,0 %

–          Laisdalen Konsult AB: 6,1 %

–          Mininvest Oy: 4,6 %

–          Oy Haapalandia Invest Ltd: 3,9 %

–          Mikael Sidér: 3,8 %

–          Mitteo Holding AB: 2,9 %

–          Granljung Holding AB: 2,9 %

–          Pekka Niskanen: 2,8 %

Aktieägarna i NYAB Sverige AB har åtagit sig att låsa upp till 50 % av de aktier i Skarta Group Abp som tecknats i den riktade nyemissionen. Inlåsningsperioden kommer att vara 12 månader från stängningen av aktiebytet.

NYAB-koncernen har varit bland de bästa i branschen när det gäller lönsamhet

NYAB-koncernen har vuxit snabbt de senaste åren. Lönsamheten har i kombination med den organiska tillväxten varit bland de bästa i branschen. Både koncernens intäkter och rörelseresultat har nästan fyrdubblats under 2016–2020 och visat en lönsam årlig tillväxt sedan 2013. Koncernens uppskattade omsättning för år 2021 uppgår till närmare 150 miljoner euro. Justerad EBITDA uppskattas till cirka 20 miljoner euro och EBIT till mer än 16 miljoner euro. Koncernen har en all-time high orderstock som inbegriper många fleråriga kontrakt, på grund av vilken den beräknade omsättningen för år 2022 överstiger 170 miljoner euro och beräknad EBIT överstiger 10 procent.

NYAB-koncernen är verksam över hela Sverige inom sina kärnverksamheter: markarbeten, infrastruktur och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Kunderna finns i både den privata och i den offentliga sektorn. Koncernens huvudkontor ligger i Luleå. NYAB har kontor i Stockholm och på sex olika orter i norra Sverige, ett nytt kontor i Gävle öppnar i januari. Totalt 160 anställda arbetar i koncernen.

”Sammanslagningen med Skarta stärker NYAB i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt”, kommenterar Johan Larsson, grundare och VD för NYAB Sverige AB.