Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

30.05.2022

Då brytningen av järnmalm går ned på djupare nivåer i Kirunagruvan så påverkas Sjöbangården i sin norra del där den ansluter mot Kiruna Malmbangård (KMB) samt Malmbanan. Även övrig befintlig infrastruktur påverkas. Som en konsekvens av detta genomför LKAB projektet ”Infrastruktur Norr Kiruna”. I vilka de två nyligen tecknade kontrakten ”Mark för övrig Infrastruktur” samt ”Mark för spårbyggnad Infrastruktur Norr” ingår.

Skartas två kontrakt innefattar del av ny infartsväg till gruvområdet inkl. GC-port, VA, högspänning, opto, fjärrvärme, tryckluftsledningar, kabelkanaler samt kabelbrunnar. Markarbeten för ny bangård inkl. kontaktledningsfundament och servicevägar. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Projektstart sker omgående.

– Glädjande att vi får förnyat förtroende av LKAB. Vi är väl bekanta med rådande förhållanden och vikten av hänsyn till intilliggande gruvverksamhet, väg-, och järnvägstrafik. Detta är för vår del ett omfattande arbete med ett betydande ekonomiskt värde som möjliggör vår fortsatta utveckling på orten. Att få möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara och klimatsmarta gruvverksamhet på hemmaplan sporrar såväl mig som mina medarbetare. Nu ska vi tillsammans med LKAB utföra ett högkvalitativt arbete med målet att överlämna två anläggningar som överträffar kundens förväntningar, säger Mikael Sidér, vd Skarta.

– LKAB ser fram emot ett viktigt projekt i vår långsiktiga utveckling och produktion i Kiruna. Projektet initieras av samma markrörelser som övriga samhällen och infrastrukturer i Malmfälten berörs av. Den infrastruktur som idag går mellan samhälle och LKAB behöver nu ersättas. Nästa fas är anläggande av en ny sjöbangård på samma område, säger Roger Fjellberg, projektledare LKAB.