NYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

13.03.2024

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
13.03.2024 kello 12:00

TÄTÄ KUTSUA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN JA RUOTSIN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

NYAB Oyj:n (Y-tunnus 2393685-6) (”NYAB” tai ”Siirtyvä Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.4.2024 klo 13.00. Kokouspaikka on hotelli Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

6.1. Johdanto

NYAB ilmoitti 4.3.2024, että NYABin hallitus on allekirjoittanut Siirtosuunnitelman (kuten määritelty jäljempänä) koskien NYABin kotipaikan siirtoa Suomesta Ruotsiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) 17 a luvun ja Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551, muutoksineen) (”Ruotsin Osakeyhtiölaki”) 24 a luvun mukaisesti. Rajat ylittävän kotipaikan siirron seurauksena NYAB muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi (”Siirtynyt Yhtiö”), johon sovelletaan Ruotsin lakia ja joka ottaa vastattavakseen kaikki NYABin varat, oikeudet, vastuut ja velat, ja joka siirtää rekisteröidyn kotipaikkansa Ruotsiin (”Kotipaikan Siirto”). NYABin osakkeenomistajat pysyvät Siirtyneen Yhtiön osakkeenomistajina, ja heidän NYABin osakkeensa muutetaan Siirtyneen Yhtiön osakkeiksi heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa 1:1. Kotipaikan Siirron toteuttamisen jälkeen Siirtyneen Yhtiön omistusrakenne on sama kuin NYABin omistusrakenne välittömästi ennen Kotipaikan Siirtoa. NYABin osakkeenomistajille ei anneta vastiketta Kotipaikan Siirron yhteydessä.

NYAB on käynnistänyt prosessin Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) NYABin osakkeiden poistamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta (“Nasdaq First North Finland”). Siirtyneen Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla (“Nasdaq First North Sweden”) tullaan hakemaan.

Kotipaikan Siirron ja markkinapaikan vaihtamisen Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle odotetaan parantavan Siirtyneen Yhtiön pääsyä pääomamarkkinoille, parantavan sen osakkeiden kaupankäynnin likviditeettiä, vahvistavan Siirtyvän Yhtiön tunnettuutta sekä tuovan kaupallisia etuja. Lisäksi suurin osa Siirtyvän Yhtiön liiketoiminnasta tapahtuu Ruotsissa, ja ruotsalaisen kotipaikan sekä listautumisen odotetaan olevan hyödyksi Siirtyneelle Yhtiölle sekä kaupallisesta että työnantajan houkuttelevuuden näkökulmasta. Lisäksi enemmistö NYABin osakkeista on ruotsalaisten osakkeenomistajien hallussa. NYABin hallituksen kokonaisarvio on, että Kotipaikan Siirron odotetaan olevan hyödyksi Siirtyneelle Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille.

Lisätietojen osalta viitataan Kotipaikan Siirron julkistamista koskevaan, 4.3.2024 päivättyyn yhtiötiedotteeseen.

Kotipaikan Siirron toteuttamiseksi NYABin hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä NYABin lakisääteisen Kotipaikan Siirron NYABin hallituksen 4.3.2024 hyväksymän ja sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Suomen Kaupparekisteri”) rekisteröidyn Siirtosuunnitelman (”Siirtosuunnitelma”) mukaisesti, ja että osana Kotipaikan Siirron toteuttamista yhtiökokous jäljempänä esitetyn mukaisesti:

 • hyväksyy Siirtyneen Yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen Siirtosuunnitelmaan liitetyssä muodossa sekä yhtiön toiminimen muutoksen;
 • päättää Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta; ja
 • päättää Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikunnan ohjeiden vahvistamisesta.

Siirtosuunnitelman mukaisesti jäljempänä kohdassa 6.2 esitetyt Siirtyvän Yhtiön hallituksen ehdotukset (mukaan lukien kohdat (a) – (c)) muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien yksittäisten kohtien hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ylimääräinen yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä Siirtosuunnitelmassa esitetyt ehdotukset, muttei muuttaa niitä.

Kotipaikan Siirto kokonaisuudessaan ja ehdotetut muutokset yhtiön toiminimeen ja Siirtyneen Yhtiön yhtiöjärjestykseen, päätös Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta sekä päätös Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikunnan ohjeiden vahvistamisesta ovat ehdollisia Kotipaikan Siirron rekisteröinnille Ruotsin yritysrekisteriin (”Ruotsin Yritysrekisteri”) ja astuvat voimaan sen myötä. Kotipaikan Siirron suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 28.6.2024. Suunniteltu täytäntöönpanopäivä voi muuttua, kuten Siirtosuunnitelmassa on kuvattu.

NYABin osakkeenomistajat, joilla on hallussaan yhteensä noin 88,7 prosenttia NYABin osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Kotipaikan Siirron ja siihen liittyvien NYABin hallituksen päätösehdotusten puolesta.

6.2. Kotipaikan Siirrosta päättäminen

Siirtosuunnitelman mukaisesti NYAB muutetaan ilman purkamista tai selvitystilaan asettamista ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi, johon sovelletaan Ruotsin lakia ja joka ottaa vastattavakseen kaikki NYABin varat, oikeudet, vastuut ja velat, ja joka siirtää rekisteröidyn kotipaikkansa Ruotsiin Siirtosuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

NYABin osakkeenomistajilla on Osakeyhtiölain 17 a luvun 18 pykälän mukaisesti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista ylimääräisessä yhtiökokouksessa ennen kuin päätös Kotipaikan Siirrosta tehdään edellyttäen, että osakkeenomistaja, joka vaatii osakkeidensa lunastamista, äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kotipaikan Siirtoa vastaan. Ohjeet lunastusvaatimuksen tekemiseen on esitetty tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun osassa C ”Ohjeita ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujille”.

Siirtyvän Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Kotipaikan Siirrosta Siirtosuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy Siirtosuunnitelman. Kuten Siirtosuunnitelmassa on kuvattu, Kotipaikan Siirtoa koskeva päätös sisältää muun muassa seuraavat asiat:

(a) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Siirtosuunnitelmaan sisältyy ehdotus Siirtyneen Yhtiön yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. Merkittäviä muutoksia Siirtyvän Yhtiön yhtiöjärjestykseen verrattuna ovat muun muassa:

 • toiminimen muutos seuraavassa etusijajärjestyksessä joko NYAB AB:ksi, NYAB Group AB:ksi tai NYAB Nordic AB:ksi riippuen siitä, onko tällaisia nimiä mahdollista rekisteröidä Ruotsin Yritysrekisteriin (NYABin ja Siirtyneen Yhtiön hallitus valtuutetaan toimeenpanemaan rekisteröinti vastaavasti) (pykälä 1),
 • yhtiön kotipaikan muutos (pykälä 2),
 • yhtiön toimialan muutos (pykälä 3),
 • lisäys yhtiön osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärän sekä osakkeiden lukumäärän määrittämiseksi (pykälät 6 ja 7),
 • muutos koskien yhtiökokouskutsun toimittamista ja julkaisemista (pykälä 11),
 • muutos koskien yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä (pykälät 12 ja 13), ja
 • muutokset asioihin, joita käsitellään varsinaisissa yhtiökokouksissa (pykälä 15).

Selvyyden vuoksi, edellä mainitut pykälät viittaavat Siirtyneen Yhtiön ehdotettuun muutettuun yhtiöjärjestykseen.

Siirtyneen Yhtiön ehdotettu yhtiöjärjestys on liitetty kokonaisuudessaan Siirtosuunnitelmaan.

(b) Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajan valinta ja palkkio

Siirtosuunnitelman ja siihen liitetyn Siirtyneen Yhtiön ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan Siirtyneellä Yhtiöllä on oltava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa joko varatilintarkastajineen tai ilman, tai rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Siirtyvän Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young AB valitaan Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajaksi, ja Siirtyneen Yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun ja sovittujen tarjousten mukaisesti. Ernst & Young AB on ilmoittanut, että Fredrik Lundgren (Authorized Public Accountant) toimisi vastuullisena tilintarkastajana.

(c) Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikunnan ohjeiden vahvistamisesta päättäminen

Siirtyvän Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Siirtosuunnitelman mukaisesti, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikuntaa koskevat ohjeet, jotka korvaavat Siirtyvän Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen, kun Kotipaikan Siirto rekisteröidään Ruotsin Yritysrekisteriin.

Siirtyneen Yhtiön nimitystoimikuntaa koskevat ohjeet ovat saatavilla NYABin verkkosivuilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/.

7. Päätös uusien osakkeiden antamisesta NYABille itselleen ja näiden osakkeiden luovuttamisesta NYABin voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

NYAB Oyj:n hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää uusien osakkeiden antamisesta maksuttomasti yhtiölle itselleen (”Osakeanti”) ja tämän jälkeisistä yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla osakeannilla jäljempänä kuvatulla tavalla, jotta osakkeiden toimittaminen Siirtyvän Yhtiön voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien puitteissa varmistetaan. Syy ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle on, että NYAB, kuten ylimääräiselle yhtiökokoukselle on erikseen ehdotettu, on toteuttamassa Kotipaikan Siirtoa.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,57 prosenttia Siirtyvän Yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Osakeannin toteuttamisen jälkeen Siirtyvällä Yhtiöllä on hallussaan 4 000 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,56 prosenttia kaikista Siirtyvän Yhtiön osakkeista.

Osakeanti toteutetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Uudet osakkeet merkitään Suomen Kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Uusien osakkeiden Suomen Kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Siirtyvän Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 710 658 238 osaketta.

Osakeannin jälkeen enintään 4 000 000 yhtiön omaa osaketta luovutetaan maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla yhdellä tai useammalla kerralla Siirtyvän Yhtiön voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 ja osakebonusjärjestelmän 2022 osallistujille kunkin järjestelmän ehtojen mukaisesti. On huomioitava, että nämä osakepohjaiset kannustinohjelmat pysyvät voimassa Kotipaikan Siirron jälkeen, vaikka näiden osakepohjaisten kannustinohjelmien perusteella ei enää jaeta tai myönnetä uusia osakkeita.

Omien osakkeiden liikkeeseen laskemiselle on erityisen painavia taloudellisia ja muita syitä, koska ne on tarkoitettu käytettäväksi osana Siirtyvän Yhtiön voimassa olevia avainhenkilöstön osakepohjaisia kannustinohjelmia. Kannustinohjelmien tarkoitus on yhdenmukaistaa osallistujien ja osakkeenomistajien tavoitteita vahvistamalla henkilöstön ja johdon pitkäaikaista osakeomistajuutta ja näin kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä sekä edistää suorituskykyä, sitouttaa henkilöstöä ja johtoa yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen suoriteperusteinen palkitseminen.

Hallitus toteuttaa yhtiön omien osakkeiden luovutukset yllä mainittujen voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille ohjelmien ehtojen mukaisesti, eikä se muuta voimassa olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtoja lukuun ottamatta muutoksia, jotka katsotaan tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi Kotipaikan Siirron vuoksi, eikä se saa enää jakaa tai myöntää lisää osakkeita näiden osakepohjaisten kannustinohjelmien nojalla.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään anneista

NYAB Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan jäljempänä kuvatun mukaisesti päättämään anneista.

Hallitus on antanut erillisen ehdotuksen, jonka mukaan ylimääräinen yhtiökokous päättää Kotipaikan Siirrosta. Kotipaikan Siirron yhteydessä on tarkoitus hakea Siirtyvän Yhtiön osakkeiden poistamista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta ja Siirtyneen Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Sweden -markkinapaikalle (”Listautuminen”).

Hallitus valtuutetaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka:

 • yhdellä tai useammalla kerralla,
 • osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamatta,
 • käteismaksua, luontoissuoritusta tai kuittausta tai muita ehtoja vastaan,
 • päättämään uusien osakkeiden, vaihtovelkakirjojen (ruotsiksi ”konvertibler”) (osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien) ja/tai optio-oikeuksien (ruotsiksi ”teckningsoptioner”) antamisesta, jossa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien mahdollisesti annettavien vaihtovelkakirjojen muuntamiseen ja/tai optio-oikeuksien käyttämiseen perustuvien osakkeiden lukumäärä (ennen mahdollisia uudelleenlaskentoja), on yhteensä enintään 140 000 000 uutta osaketta (lasketaan uudelleen mikäli yhtiössä toteutetaan osakkeiden jakaminen tai yhdistäminen), joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia osakkeista Siirtyvässä Yhtiössä tämän ehdotuksen päivämääränä,
 • valtuutuksen tarkoituksen, ja syyn mahdollisuudelle poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, ollessa (i) toteuttaa uusien osakkeiden tarjoaminen Listautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esimerkiksi pääoman hankkimiseksi, pääomarakenteen parantamiseksi, osakkeenomistajapohjan monipuolistamiseksi ja osakkeiden kaupankäynnin likviditeetin edellytysten parantamiseksi ja/tai (ii) hankkia pääomaa, toteuttaa yrityskauppoja tai hyödyntää muita sen liiketoimintaan liittyviä strategisia mahdollisuuksia nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla, ja
 • valtuutuksen oikeuttaessa hallituksen päättämään kaikista osake-, vaihtovelkakirja- (osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet) ja/tai optio-oikeusantien ehdoista.

Varojen, jotka Siirtynyt Yhtiö kerää anneilla valtuutuksen nojalla, tulee olla markkinaehtoisia, ja ne voivat sisältää markkinaperusteisen alennuksen merkintähinnasta.

Siirtyvän Yhtiön ja Siirtyneen Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään anneista tämän valtuutuksen nojalla edellyttäen, että annin toteuttaminen on ehdollinen Kotipaikan Siirron toteutumiselle tai edellyttäen, että Kotipaikan Siirto on toteutettu.

Edellyttäen, että, ja siitä hetkestä, kun Kotipaikan Siirto on toteutettu, tässä esitetty valtuutus kumoaa ja korvaa mahdolliset aiemmat valtuutukset, jotka Siirtyvän Yhtiön 26.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous ja/tai 11.4.2024 pidettäväksi suunniteltu Siirtyvän Yhtiön varsinainen yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle.

Hallituksella tai hallituksen nimittämällä henkilöllä on oikeus tehdä tähän päätökseen vähäisiä muutoksia, jotka saattavat olla tarpeen liittyen rekisteröintiin Ruotsin Yritysrekisteriin.

9. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Siirtosuunnitelma, ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla NYAB Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/. Muut asiakirjat, jotka on pidettävä Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien saatavilla, ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 29.3.2024. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 13.5.2024 mennessä.

C. Ohjeita ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen alkaa tämän kutsun julkistamispäivänä 13.3.2024. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.4.2024, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen ir@nyabgroup.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa tai Y-tunnuksensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja syntymäaika. Yhtiölle annettuja henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja NYAB Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla NYAB Oyj:n ylimääräistä yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen lakimääräisen edustajan tai asiamiehen on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa yhtiön pyynnöstä kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2024. Osallistumisoikeus edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2024 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ir@nyabgroup.com, tai alkuperäisinä NYAB Oyj:lle osoitteeseen Miestentie 7, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin asiakirjojen on oltava perillä. Asiakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoittauduttava ylimääräiseen yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Oikeus vaatia lunastusta

NYABin osakkeenomistajilla on Osakeyhtiölain 17 a luvun 18 pykälän mukaisesti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista ylimääräisessä yhtiökokouksessa ennen kuin päätös Kotipaikan Siirrosta tehdään. Lunastusvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen ir@nyabgroup.com. NYABin on vastaanotettava tällainen sähköinen lunastusvaatimus viimeistään ylimääräisessä yhtiökokouksessa ennen kuin päätös Kotipaikan Siirrosta tehdään. Osakkeenomistajan on kyettävä esittämään riittävät todisteet osakeomistuksestaan. Osakkeenomistajan, joka vaatii osakkeidensa lunastamista, on ylimääräisessä yhtiökokouksessa myös äänestettävä Kotipaikan Siirtoa vastaan. Lunastusoikeus koskee vain niitä osakkeita, jotka on rekisteröity lunastusta vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

5. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun päivänä 13.3.2024 NYAB Oyj:llä on yhteensä 706 658 238 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Oulussa 13.3.2024

NYAB Oyj

HALLITUS

Tärkeää tietoa

Tämän kutsun levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä kutsussa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän kutsun sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä kutsua ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä kutsu ei ole esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä kutsu sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä kutsussa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tulee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Siirtyvään Yhtiöön, Siirtyneeseen Yhtiöön tai Kotipaikan Siirtoon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän kutsun kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Siirtyneen Yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Siirtyneen Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Siirtyvä Yhtiö, Siirtynyt Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän kutsun päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Kotipaikan Siirto toteutuu tässä kutsussa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Tässä kutsussa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Tämä kutsu ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua ostamaan kyseisiä osakkeita Yhdysvalloissa.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Lue myös

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

NYAB on saanut asianmukaiset hyväksynnät ja toteuttaa kotipaikan siirron sekä markkinapaikan vaihdon Ruotsiin

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n omien osakkeiden lukumäärässä

Lue lisää

NYAB | Kalliosalmen silta

NYABin siltaurakat Lapissa parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB päätti osakeannista Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankkimiseksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB viimeistelee Ekerövägen-hankkeen, Ruotsin liikenneviraston kanssa solmittu sopimus arvoltaan 150–200 MSEK

Lue lisää

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukainen ilmoitus

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB laajentaa energiasektorin tarjontaansa – integroi Power Forzen hankinnan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Omien osakkeiden luovutus osakepohjaisten kannustinohjelmien osallistujille

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille uusi tilaus Huddingen kunnalta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Q1/2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Vahva vuoden aloitus

Lue lisää

NYAB Oyj: Mikael Ritola nimitetty konsernin operatiiviseksi johtajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj:n kotipaikan siirtoon liittyvät päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Södertälje

NYAB suorittaa laajamittaisia vesitöitä Södertäljen kanavassa

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy neljännesvuosiraportointiin

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Työnjohtaja Enna Ruonala & laatupäällikkö Hanna-Kaisa Vesa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Ilmoitus NYAB Oyj:n osakkeenomistajille koskien osakkeiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä Ruotsiin

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus rautatiehankkeesta

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 ja kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB suunnittelee toteuttavansa rajat ylittävän kotipaikan siirron Ruotsiin ja on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Lue lisää

NYAB aiesopimukseen vedenalaisen rakentamisen yhtiön hankinnasta

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Vahvaa kasvua kassavirrassa ja tilauskannassa

Lue lisää

NYABille avaimet käteen -sopimus Duroc Rail AB:n uudesta teollisuusrakennuksesta Luulajan teollisuuspuistossa

Lue lisää

NYABille sopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa Opto 2.0:n lisähankkeista

Lue lisää

NYABille lisätilaus LKAB:lta kaupungin siirtoa koskevassa hankkeessa

Lue lisää

Olli-Pekka Purhonen

Olli-Pekka Purhonen – Aurinkovoimarakentamisen projektijohtaja

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Mattias Broström NYAB Infrastrukturin toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Juniorisponsorointi

NYAB tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB – Yaran havainnekuva

Yara Siilinjärven tehtailla mittava uudistushanke

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024–2026

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB on hyväksynyt päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä uuden strategisen suunnitelman vuosille 2024-2026 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistustaan (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Muutos NYABin johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Lue lisää

NYAB rakentaa Skarta Energyn kehittämän aurinkopuiston Utajärvelle

Lue lisää

NYABille sopimus osakkuusyhtiö Skarta Energyn kehittämän Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamisesta Utajärvelle (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Q3/2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2023: Kannattavuus parantui

Lue lisää

Skarta Energy suunnittelee aurinkovoimapuistoa Lieksaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille sopimus laajoista voimajohtotöistä Luulajassa

Lue lisää

Pauli Lahti

Pauli Lahti – Sähköverkkorakentamisen ammattilainen

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta

Lue lisää

NYABille merkittävä sopimus Aurora Linen rakentamisesta (sisäpiiritieto)

Lue lisää

Skarta Energy rakennuttaa aurinkopuiston Pälkäneelle

Lue lisää

Hanna-Kaisa Vesa

Laatua joka askeleella

Lue lisää

NYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

NYAB rakentaa Fingridille 110kV sähköaseman Loimaalle

Lue lisää

Kalajoen Hiekkasärkkien liittymän alikulku

Infratiimi ahkeroi Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin – Jan Öhmanista hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

NYABin hallitus on valinnut Jan Öhmanin hallituksen puheenjohtajaksi

Lue lisää

NYAB edistää valmisteluita kotipaikan siirtämiseksi Ruotsiin ja tavoittelee samanaikaista listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa

Lue lisää

Elin Åhrberg

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Elin Åhrberg uudeksi NYABin johtoryhmän jäseneksi

Lue lisää

Veli-Matti Kumpula

Veli-Matti Kumpula – NYABin väylä- ja siltarakentamisen työpäällikkö

Lue lisää

NYAB aloittaa työt Talgan Euroopan ensimmäisessä kaupallisessa akkuanodijalostamossa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus ja johdon webcast: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Vahvaa kasvua ja kehitystä makrotalouden vastatuulista huolimatta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautuminen on pantu täytäntöön

Lue lisää

NYAB alentaa tilikauden 2023 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Jenni Autio toimii NYABin työmaalla työnjohtajana

Reissaaminen lisää työn mielenkiintoa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Aksel Alatulkkila sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa NYABilta.

Akselin ensimmäinen kesätyöpaikka löytyi NYABilta

Lue lisää

NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

Lue lisää

NYAB päivittää taloudellisen ohjeistuksensa IFRS-siirtymän myötä

Lue lisää

NYAB päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

Lue lisää

Sitemalle historiansa suurin suunnittelutoimeksianto – Sitema suunnittelee Fingridin voimajohdon Kalajoen Jylkästä Ullavaan

Lue lisää

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB toteuttaa Utasen ja Isokankaan 110kV sähköasemien laajennushankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Lue lisää

NYAB päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Antti Keskinen, Liiketoimintayksikön johtaja, Sähköverkkorakentaminen | NYAB

Vihreä siirtymä kirittää NYABin sähköverkkoliiketoimintaa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB - Työntekijöitä Karahkan työmaalla.

Turvallinen työympäristö on kaikkien etuoikeus

Lue lisää

Erik Petersen vahvistamaan NYAB Oyj:n johtoryhmää

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYABille kaksi uutta sopimusta Svenska kraftnätin kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

Lue lisää

Turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lue lisää

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Lue lisää

NYAB voittaa noin 6 MEUR sopimuksen Arlandan lentokentän rullausteiden laajentamisesta

Lue lisää

NYAB allekirjoittaa kaksi sopimusta Infranordin kanssa infrastruktuurihankkeiden toteuttamisesta Kiirunan kunnassa

Lue lisää

NYAB Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lue lisää

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Pörssisäätiön kuukauden yhtiö NYAB Oyj

Lue lisää

NYAB Oyj: Teknisiä muutoksia NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n väliseen sulautumissuunnitelmaan

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sovintosopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2022 on julkaistu

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB allekirjoitti 10 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 ja johdon webcast

Lue lisää

NYAB Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Vahva orgaaninen kasvu jatkui Ruotsissa – Suomen liiketoiminta kääntyi kannattavaksi loppuvuoden aikana

Lue lisää

NYAB Oyj ja Andament Group Oy ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman Andament Group Oy:stä jakautuvan yhtiön sulautumisesta NYAB Oyj:hin

Lue lisää

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Lue lisää

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman

Lue lisää

NYAB ja Energiequelle Mikonkeitaan tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj: Käräjäoikeuden tuomio Mikkelin jätevedenpuhdistamon urakoihin liittyen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutos NYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

NYAB Oyj: Yhteisyrityksen perustaminen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa on toteutettu onnistuneesti

Lue lisää

NYAB pääsi Fingridin toimittajarekisteriin voimajohtojen rakentajaksi

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB allekirjoitti sopimuksen, jolla valmistaudutaan rakentamaan Aurora Linea

Lue lisää

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

NYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB on nyt NYAB

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW uusiutuvan energian tuotantoa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj nostaa taloudellista ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa rakentaakseen yli 500 MW:n edestä uusiutuvan energian tuotantoa (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj on aloittanut prosessin yhteisyrityksen perustamiseksi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen (sisäpiiritieto)

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 

Lue lisää

Siteman älyteknologia tuo huomattavia kustannus- ja aikasäästöjä rakennusalalle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Lue lisää

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

Lue lisää

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

NYAB hyväksyttiin Fingridin toimittajarekisteriin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta tukee junioreiden harrastustoimintaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Muutoksia SkartaNYAB Oyj:n johtoryhmässä

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattavaa kasvua Ruotsissa – haasteita Suomessa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj hankkii Power Forze AB:n ja järjestää suunnatun osakeannin

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj alentaa tilikauden 2022 taloudellista ohjeistusta ja julkaisee ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvuista

Lue lisää

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n henkilöstölle suunnatun osakeannin 2022 lopputulos

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB ja Uusiutuva Energia Karahka Oy solmivat Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistoa koskevan BoP-sopimuksen

Lue lisää

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Lue lisää

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Lue lisää

Skartan hankekehityksen tuore nelikko

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Lue lisää

Skarta ja Lapin ELY-keskus solmivat mittavan sopimuksen Jokikylän sillasta Ouluun

Lue lisää

SkartaNYABille merkittävä puitesopimus Ruotsin liikenneviraston kanssa

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj perustaa uudet osakepohjaiset kannustinohjelmat

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 (tilintarkastamaton): Vakaa suoritus kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä, korkea tilauskanta mahdollistaa hyvät näkymät loppuvuodelle

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB on allekirjoittanut 135 miljoonan SEK:n rahoitussopimuksen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Vuosikertomus tilikaudelta 2021 on julkaistu

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Johan Larsson SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtajaksi – johtoryhmässä myös muita muutoksia

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj julkaisee NYAB-konsernin hankintaa koskevia pro forma -tietoja

Lue lisää

SkartaNYAB Oyj: Hallitus päätti NYAB-yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta – muutoksia yhtiön toiminimessä sekä hallituksen kokoonpanossa

Lue lisää

Minna Koistinen Skarta Group Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 – kohti pohjoismaista urakointi- ja energiahankekehitysliiketoimintaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta ja Energiequelle Lumivaaran tuulipuistoa koskevaan BoP-sopimukseen

Lue lisää

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skarta Group Oyj täsmentää NYAB-yritysjärjestelyn toteutustapaa sekä aikataulua ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Lue lisää

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Lue lisää

Skarta hankkii yli sadan hehtaarin vanhat turvesuoalueet ja käynnistää suunnitelmat Suomen suurimman aurinkovoimapuiston rakentamiseksi

Lue lisää

Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Lue lisää

Hannu Mänty Skarta Group Oyj:n integraatiojohtajaksi

Lue lisää

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton

Lue lisää

Vetytalous kiihdytyskaistalla -tilaisuuden livestream 8.11.2021 kello 13-15

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Sitema Oy:n osakekannan hankinta on toteutettu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa

Lue lisää

Ensimmäinen laatuaan Suomessa – Skartalla iso rooli Hituran kaivoksen sulkemisessa

Lue lisää

Aku Väliaho Skarta Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen

Lue lisää

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Lue lisää

Skartan rakentama silta yli Siikajoen avattiin liikenteelle

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Lue lisää

Skarta Group Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen 5.11.2021

Lue lisää

Skarta teki Jämsän keskuspuhdistamon rakennustyöt kolme kuukautta etuajassa

Lue lisää

Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Lue lisää

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Lue lisää

NYAB rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lue lisää

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj:lle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan

Lue lisää

SKARTA GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021: Sijoituspalveluliiketoiminta on päättynyt – Skartan uusi liiketoiminta keskittyy jatkossa puhtaan tulevaisuuden rakentamiseen

Lue lisää

Kaupankäynti Skarta Group Oyj:n uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n nimenmuutos ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj – Johdon liiketoimet

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tuomas Hirvonen Skarta Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Lue lisää

Skarta Group Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lue lisää

Skarta Group Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon täytäntöönpanosta

Lue lisää

Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Lue lisää

Skartalle 10 miljoonan euron tilaus LKAB:lta

Lue lisää

Skarta rakentaa perustukset EPV Energian tuulipuistoon Närpiöön

Lue lisää

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Lue lisää

Skarta Atrian kumppaniksi merkittävään tuulivoimahankkeeseen

Lue lisää