Insiderhantering

Koncernens anställda måste följa insiderbestämmelser som grundar sig på EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och nationell lagstiftning, samt bolagets insiderriktlinjer som grundar sig i Nasdaq Helsinki Oys insiderriktlinjer. Utöver dessa följer koncernens insideradministration First Norths regler om insiderreglering och Finansinspektionens bestämmelser och instruktioner.

Insiderlistor

Företaget upprätthåller projektspecifika insiderlistor för individuell insiderinformation och listar de individer som har tillgång till samma insiderinformation. Termen projekt avser en konfidentiell, identifierbar uppsättning åtgärder eller ett arrangemang som upprättats av Bolaget, som enligt Bolagets uppfattning är insiderinformation, vars offentliggörande Bolaget har beslutat att skjuta upp i enlighet med sin informationspolicy. Företaget bedömer från fall till fall om det förberedda fallet eller arrangemanget ska betraktas som ett projekt.

Projektspecifika insiderpersoner är personer som är involverade i förberedelserna för ett projekt eller är medvetna om ett projekt som betraktas som konfidentiellt och som, om det genomförs, kan påverka värdepappers värde. I listan över projekt registreras de personer som på grundval av ett arbetsavtal eller annat avtal erhåller insiderinformation om projektet, samt andra personer till vilka Bolaget tillhandahåller insiderinformation om det identifierade projektet (som Bolagets rådgivare, myndigheter och det onoterade bolag som är motpart i transaktionen).

Insiderlistor är inte offentliga. Finansinspektionen har emellertid tillgång till information från insiderlistor för tillsyn av värdepappersmarknaderna.

Stängt fönster

 Personer i ledande ställning i Bolaget och personer som medverkar i utarbetandet av finansiella rapporter som omfattas av regelbundna rapporteringsskyldigheter får inte, för egen räkning eller för tredje parts räkning, utföra transaktioner med NYAB Abps värdepapper under en period som inleds 30 dagar före offentliggörandet av varje halvårsrapport, årsredovisning eller preliminär information därav och avslutas dagen efter offentliggörandet av sådan information. Personer som är upptagna i projektlistan är förbjudna att handla med bolagets värdepapper till dess att projektet löper ut eller offentliggörs.

Handel med en person i ledande ställning eller annan person som är föremål för en handelsrestriktion under ett stängt fönster kan tillåtas i vissa situationer genom beslut av styrelsen. Förbudet mot missbruk av insiderinformation gäller vid avsteg från handelsrestriktionen.

Lista över personer i ledande ställning och deras närstående parter

Bolaget upprätthåller en lista över personer i ledande befattningar och deras närstående parter.

En person i ledande ställning avser en person som är ledamot (och eventuellt suppleant) i bolagets styrelse, den verkställande direktören, den vice verkställande direktören eller en medlem i ledningsgruppen.

En relaterad part till en person i ledande ställning avser:

  • make/maka, partner eller sambo
  • barn under förmyndarskap hos en person i ledande ställning
  • en släkting som har bott i samma hushåll i minst ett år (vid tidpunkten för transaktionen), och
  • en juridisk person, en stiftelse eller ett partnerskap vars ledningsfunktioner utövas eller kontrolleras (direkt eller indirekt) av eller till förmån för en person som avses i punkterna 1, 2 eller 3, eller vars ekonomiska intressen i allt väsentligt är desamma som för en sådan person.

Personer i ledande ställning och deras närstående parter ska anmäla alla transaktioner med bolagets värdepapper till bolaget och finska Finansinspektionen. Anmälan ska göras utan dröjsmål, senast tre (3) arbetsdagar efter det att transaktionen genomförts. Rapporteringsskyldigheten ska börja gälla när det totala beloppet av oreglerade transaktioner har nått tröskelvärdet på 5 000 euro under ett kalenderår.

Bolaget offentliggör de transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och deras närstående för egen räkning genom en bolagspresentation inom två (2) arbetsdagar från mottagandet av personens anmälan. Läs mer.

Ansvar

Koncernens insiderhantering är centraliserad till koncernens moderbolag NYAB Abp. Bolagets person med ansvar för insiderfrågor är bolagets Director of Investor Relations.