NYAB som månadens företag

20.04.2023

Börsstiftelsen i samarbete med Nasdaq presenterar NYAB som månadens företag och intervjuar Johan Larsson, vd på NYAB. I intervjun berättar Johan bland annat om att föra samman olika företagskulturer, värdeskapande och om NYAB:s viktigaste strategiska mål. Intervjun publicerades ursprungligen på finska den 12 april 2023.

Svenska NYAB Group och finska Skarta Group slogs ihop i slutet av mars förra året efter en affär på 200 miljoner euro. Hur har det gått med att föra samman de två företagskulturerna?

 

Bra fråga eftersom våra medarbetare är NYAB:s viktigaste resurs. Det kommer bli ett relativt långt svar för att det ska bli tydligt för läsaren.

NYAB:s historia i Sverige har präglats av en organisk tillväxt vilket självklart har skapat en väldigt stark kultur i den svenska organisationen. Det senaste årtiondet har individer och företaget utvecklats tillsammans. För att jämföra med den finska organisationen fanns där en grund inom markarbete och industribyggnation. Strax innan sammanslagningen hade Skarta Group blivit börsnoterat och gjort ett par förvärv och start-ups inom grundläggning, teknik och ingenjörsverksamhet samt energi. Allt detta ledde till en diversifierad kultur i den finska organisationen utan särskilt många gemensamma grunder eller en gemensam historia. Med allt detta i åtanke så har vi gjort stora framsteg vad det gäller att integrera företagskulturer, både i respektive land och över gränserna.

En vinnande och hållbar kultur kan varken skapas eller byggas genom intern kommunikation, policydokument och riktlinjer. De är endast verktyg med en mindre effekt. Kulturen utvecklas över tid och växer i alla riktningar. Nedifrån och upp, i sidled, uppifrån och ned. Sammantaget så är jag väldigt nöjd med utvecklingen och integrationen av kulturen under vårt första år. Jag är säker på att den bara kommer bli bättre när vi nu fortsätter framåt.

I årsberättelsen nämnde du att det förra året var särskilt svårt på den finska marknaden under årets början, och att ni sedan lyckades göra den finska verksamheten lönsam under årets slut. Vad var utmaningarna och lösningarna för att lyckas med den vändningen?

 

Från september och framåt var vi lönsamma i Finland varje månad under 2022. Med relativt bra marginaler. Det är självklart en nyckel för framtiden och får 2023 att kännas väldigt lovande.

Nyckeln är att fokusera på värdeskapande. Vår utmaning var främst att vi hade väldigt bra individer i fel roller. I denna bransch måste du ha en hög industrikunskap för att vara en bra chef, särskilt när du är inne i en tillväxtfas. Vi löste detta genom att tillsätta en ny chef över den finska verksamheten som mötte tidigare nämnda kriterier och som även har förmågan att se den större bilden. Sedan tillsatte vi rätt chefer under honom, dessa är både bra ledare och specialiserade inom sina respektive områden. I och med detta kunde vi stärka våra interna processer och se till att beslut fattades på rätt nivåer. Följden gjorde det naturligt att kapa fasta kostnader som inte var värdeskapande. Det som verkligen gjorde vändningen möjlig på så kort tid var att vi hade mycket hög kvalitet bland medarbetarna inom projektutförandet i Finland. Det är kärnan i vår verksamhet, och dessa individer både stöttade och trodde på de förändringar som vi föreslog och senare genomförde.

Kan du berätta mer om projektet med Skarta Energy där både NYAB och CapMan nu är delägare?

 

Självklart. Skarta Energy är inte med i vår resultaträkning eftersom det är ett joint venture. Vi har en bra pipeline med pågående projekt i olika stadier. De två viktigaste projekten är just nu solkraftsparkerna i Utajärvi och Hitura-Callio. Vi siktar på att leverera energiproducerande anläggningar som överstiger 800 MW inom de kommande fem åren. Dessa två projekt har beviljats statsbidrag på omkring 25 miljoner euro. NYAB är den föredragna EPC-partnern.

Från en filosofisk synvinkel är det logiskt att solkraft kommer att vara den avgörande lösningen för planetens energiförsörjning.

Inom vilka marknader ser du att ditt företag har den största tillväxtpotentialen under de kommande åren?

 

Vi är exponerade mot, och verkar på, marknader med en hög underliggande efterfrågan, samt både kontracykliska och snabbväxande marknader. Det finns mycket tillväxtpotential inom alla våra affärsområden. Om jag skulle lyfta fram ett så skulle jag säga att den största potentialen finns inom energi. Jag måste tillägga att det inte nödvändigtvis rör sig om bara Sverige och Finland, vi kanske verkar på en större geografi inom kort.

Vilka är era centrala strategiska mål och hur har det gått med dessa?

 

Först och främst, vårt icke uttalade strategiska mål är att på ett hållbart sätt skapa långsiktigt värde. När vi skapar värde för våra kunder och vårt samhälle gynnas både vi och våra intressenter. För att lyckas med detta har vi publicerat tre strategiska mål för 2022-2024.

Fortsatt lönsam tillväxt. Proformaintäkter år 2022 på 265 miljoner euro och en EBITA-marginal på över 11% är en stark indikator på stora framsteg inom detta område. Ta i beaktning att 2022 var ett år där sammanslagningen tog mycket kraft, och där förluster från den finska verksamheten mellan januari och augusti vände till vinst från september och framåt.

Öka intäktsgenereringen av projekt för förnybar energi. I december 2022 etablerade vi vårt joint venture med CapMan. Detta ger oss en stark position för framtida värdeskapande inom energi.

Stärka entreprenörskulturen. Vi är ett företag med en entreprenöriell själ och den är väldigt viktig att behålla när vi växer. Vi har entreprenörer bland våra ägare, vår styrelse samt den verkställande ledningen. Vi har också entreprenörer bland våra mellanchefer och ett flertal inom vår projektutförande verksamhet. Behovet av att stärka den entreprenöriella kulturen kommer från det faktum att vi växer och att vi behöver bli mer ”corporate” utan att tappa vår själ och äventyrsanda. Vi har koll på detta och jag är nöjd med vår utförda samt pågående prestation inom detta område.

Hur differentierar ni er från era största konkurrenter?

 

Jag tycker att det är väldigt svårt att definiera vilka våra största konkurrenter och jämlikar är. Särskilt om du ser till vår årliga organiska tillväxt i kombination med våra intäkter, och om du ser till vilka marknader vi riktar in oss mot, samt att vi är entreprenörer och konstruktörer utan att rikta in oss mot bostäder. Samtidigt är vi utvecklare av projekt inom förnybar energi. Vi har också en mycket väl fungerande teknik- och ingenjörsverksamhet utan risker gällande projektgenomförande. Titta på vår omsättning per anställd och jämför den siffran med andra företag, vi överstiger proforma 650 000 euro för 2022, och det i en affärsmodell med låg CAPEX. Vi skiljer oss så mycket från andra börsnoterade entreprenörer. Och vi är så olika jämfört med andra energiutvecklare. Det jag försöker säga är att NYAB är unika, det är svårt att särskilja oss mer än vi redan gör.

Vilka megatrender tror du har störst påverkan på er verksamhet de kommande åren?

 

Det är med all säkerhet urbaniseringen och den gröna omställningen. De är starka pådrivare för alla våra affärsområden och marknaderna som vi verkar på. Dessa två megatrender är anledningen till att NYAB exponeras mot rätt marknader.