NYAB som månadens företag

20.04.2023

Börsstiftelsen i samarbete med Nasdaq presenterar NYAB som månadens företag och intervjuar Johan Larsson, vd på NYAB. I intervjun berättar Johan bland annat om att föra samman olika företagskulturer, värdeskapande och om NYAB:s viktigaste strategiska mål. Intervjun publicerades ursprungligen på finska den 12 april 2023.

Svenska NYAB Group och finska Skarta Group slogs ihop i slutet av mars förra året efter en affär på 200 miljoner euro. Hur har det gått med att föra samman de två företagskulturerna?

 

Bra fråga eftersom våra medarbetare är NYAB:s viktigaste resurs. Det kommer bli ett relativt långt svar för att det ska bli tydligt för läsaren.

NYAB:s historia i Sverige har präglats av en organisk tillväxt vilket självklart har skapat en väldigt stark kultur i den svenska organisationen. Det senaste årtiondet har individer och företaget utvecklats tillsammans. För att jämföra med den finska organisationen fanns där en grund inom markarbete och industribyggnation. Strax innan sammanslagningen hade Skarta Group blivit börsnoterat och gjort ett par förvärv och start-ups inom grundläggning, teknik och ingenjörsverksamhet samt energi. Allt detta ledde till en diversifierad kultur i den finska organisationen utan särskilt många gemensamma grunder eller en gemensam historia. Med allt detta i åtanke så har vi gjort stora framsteg vad det gäller att integrera företagskulturer, både i respektive land och över gränserna.

En vinnande och hållbar kultur kan varken skapas eller byggas genom intern kommunikation, policydokument och riktlinjer. De är endast verktyg med en mindre effekt. Kulturen utvecklas över tid och växer i alla riktningar. Nedifrån och upp, i sidled, uppifrån och ned. Sammantaget så är jag väldigt nöjd med utvecklingen och integrationen av kulturen under vårt första år. Jag är säker på att den bara kommer bli bättre när vi nu fortsätter framåt.

I årsberättelsen nämnde du att det förra året var särskilt svårt på den finska marknaden under årets början, och att ni sedan lyckades göra den finska verksamheten lönsam under årets slut. Vad var utmaningarna och lösningarna för att lyckas med den vändningen?

 

Från september och framåt var vi lönsamma i Finland varje månad under 2022. Med relativt bra marginaler. Det är självklart en nyckel för framtiden och får 2023 att kännas väldigt lovande.

Nyckeln är att fokusera på värdeskapande. Vår utmaning var främst att vi hade väldigt bra individer i fel roller. I denna bransch måste du ha en hög industrikunskap för att vara en bra chef, särskilt när du är inne i en tillväxtfas. Vi löste detta genom att tillsätta en ny chef över den finska verksamheten som mötte tidigare nämnda kriterier och som även har förmågan att se den större bilden. Sedan tillsatte vi rätt chefer under honom, dessa är både bra ledare och specialiserade inom sina respektive områden. I och med detta kunde vi stärka våra interna processer och se till att beslut fattades på rätt nivåer. Följden gjorde det naturligt att kapa fasta kostnader som inte var värdeskapande. Det som verkligen gjorde vändningen möjlig på så kort tid var att vi hade mycket hög kvalitet bland medarbetarna inom projektutförandet i Finland. Det är kärnan i vår verksamhet, och dessa individer både stöttade och trodde på de förändringar som vi föreslog och senare genomförde.

Kan du berätta mer om projektet med Skarta Energy där både NYAB och CapMan nu är delägare?

 

Självklart. Skarta Energy är inte med i vår resultaträkning eftersom det är ett joint venture. Vi har en bra pipeline med pågående projekt i olika stadier. De två viktigaste projekten är just nu solkraftsparkerna i Utajärvi och Hitura-Callio. Vi siktar på att leverera energiproducerande anläggningar som överstiger 800 MW inom de kommande fem åren. Dessa två projekt har beviljats statsbidrag på omkring 25 miljoner euro. NYAB är den föredragna EPC-partnern.

Från en filosofisk synvinkel är det logiskt att solkraft kommer att vara den avgörande lösningen för planetens energiförsörjning.

Inom vilka marknader ser du att ditt företag har den största tillväxtpotentialen under de kommande åren?

 

Vi är exponerade mot, och verkar på, marknader med en hög underliggande efterfrågan, samt både kontracykliska och snabbväxande marknader. Det finns mycket tillväxtpotential inom alla våra affärsområden. Om jag skulle lyfta fram ett så skulle jag säga att den största potentialen finns inom energi. Jag måste tillägga att det inte nödvändigtvis rör sig om bara Sverige och Finland, vi kanske verkar på en större geografi inom kort.

Vilka är era centrala strategiska mål och hur har det gått med dessa?

 

Först och främst, vårt icke uttalade strategiska mål är att på ett hållbart sätt skapa långsiktigt värde. När vi skapar värde för våra kunder och vårt samhälle gynnas både vi och våra intressenter. För att lyckas med detta har vi publicerat tre strategiska mål för 2022-2024.

Fortsatt lönsam tillväxt. Proformaintäkter år 2022 på 265 miljoner euro och en EBITA-marginal på över 11% är en stark indikator på stora framsteg inom detta område. Ta i beaktning att 2022 var ett år där sammanslagningen tog mycket kraft, och där förluster från den finska verksamheten mellan januari och augusti vände till vinst från september och framåt.

Öka intäktsgenereringen av projekt för förnybar energi. I december 2022 etablerade vi vårt joint venture med CapMan. Detta ger oss en stark position för framtida värdeskapande inom energi.

Stärka entreprenörskulturen. Vi är ett företag med en entreprenöriell själ och den är väldigt viktig att behålla när vi växer. Vi har entreprenörer bland våra ägare, vår styrelse samt den verkställande ledningen. Vi har också entreprenörer bland våra mellanchefer och ett flertal inom vår projektutförande verksamhet. Behovet av att stärka den entreprenöriella kulturen kommer från det faktum att vi växer och att vi behöver bli mer ”corporate” utan att tappa vår själ och äventyrsanda. Vi har koll på detta och jag är nöjd med vår utförda samt pågående prestation inom detta område.

Hur differentierar ni er från era största konkurrenter?

 

Jag tycker att det är väldigt svårt att definiera vilka våra största konkurrenter och jämlikar är. Särskilt om du ser till vår årliga organiska tillväxt i kombination med våra intäkter, och om du ser till vilka marknader vi riktar in oss mot, samt att vi är entreprenörer och konstruktörer utan att rikta in oss mot bostäder. Samtidigt är vi utvecklare av projekt inom förnybar energi. Vi har också en mycket väl fungerande teknik- och ingenjörsverksamhet utan risker gällande projektgenomförande. Titta på vår omsättning per anställd och jämför den siffran med andra företag, vi överstiger proforma 650 000 euro för 2022, och det i en affärsmodell med låg CAPEX. Vi skiljer oss så mycket från andra börsnoterade entreprenörer. Och vi är så olika jämfört med andra energiutvecklare. Det jag försöker säga är att NYAB är unika, det är svårt att särskilja oss mer än vi redan gör.

Vilka megatrender tror du har störst påverkan på er verksamhet de kommande åren?

 

Det är med all säkerhet urbaniseringen och den gröna omställningen. De är starka pådrivare för alla våra affärsområden och marknaderna som vi verkar på. Dessa två megatrender är anledningen till att NYAB exponeras mot rätt marknader.

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer